Безкоштовно

Фінансово-економічні результати і ефективність роботи підприємства

views 108
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Лекція по дисципліні “Економіка і організація виробництва”

1. Фінансова діяльність підприємства

Фінансова діяльністьб підприємства це грошові відносини повязані з неперервним гругооббігом коштів  при закупівлі ресурсів і при одержанні доходів та їх використанні.

1.  Фінансові відносини виникають між підприємством та іншими субєктами господарювання коли підприємство закупляє матеріальні та інші ресурси реалізує готову продукціюабо надає послуги.

2. Між підприємством і державою при платежах до бюджету або при одержанні з бюджету певних  грошових асигнувань.

3. Між підприємством і фінансово-кредитними установами це при отриманні кредитів та їх поверненні.

4. Між підприємством і його окремими його структурними підпрозділами цехами відділами або філіалами.

5. Між підприємством і працівниками (при виплаті зароб плати або премій)

Основою фінансової діяльності підприємства є фінансовий план який складається для узгодження доходів і витрат підприємства. Цей план складається на основі прогнозів щодо обсягів виробленої продукції або наданх послуг та їх реалізації. План включає баланс грошових надходжень і витрат баланс активів і пасивів та передбачає визначення точки беззбитковості.

Фінансовий план складається на кожен календарний рік. Основним елементом фінансового плану є баланс –  документ який детально відображає фінансовий стан підприємства на конкретний момент часу . Баланс складається з 2 частин:

1.  Активна частина – в цій частині балансу відображає все те чим володіє підприємвтво на конкретний момент часу.

Активна частина складається з таких розділів:

1.1.1 Необоротні активи: нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби довгострокові інвестиції;

1.1.2 Оборотні активи – виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, дебіторська заборогованість, коротко термінові інвестиції, грошові кошти.

1.1.3  Витрати майбутніх періодів.

2.  Пасивна частина – характеризує джерела утворення необхідного капіталу.

Пасивна частина балансу включає наступні розділи:

2.1  Власний капітал (статуний капітал, пайовий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток);

2.2 Забезпечення витрат і платежів ( забезпечення витрат персоналуцільове фінансування, інші забепечення

2.3 Довгострокові зобовязання – довгострокові кредити банків від терміновані податкові зобовязання, інші зобовязання.

2.4 Поточні зобовязання (короткотермінові кредити, кредиторська заборгованість та інші);

2.5  Доходи майбутніх періодів ті доходи які підприємство планує отримати від нової техніки і тд.

2. Дохід і прибуток підприємства.

Дохід підприємства – це грошові кошти отримані від реалігації продукції , надання послуг або виконання робіт без врахування ПДВ, та акцизного збору.

Прибуток підприємства – це частина його доходу яка залишається після відшкодування всіх витрат підприємства, на всі види діяльності.

Прибуток є:

1.       Основним економічним показником, який характеризує показник діяльності підприємства.

2.       Основним джерелом фінансування для фінансування розвитку підприємства.

3.       Основним обєктом оподаткування.

Різновиди прибутку залежно від  його формування або використання :

1.       Загальний або балансовий прибуток це весь прибуток підприємства від усіх видів діяльності до сплати податків та до розподілу прибутку.

2.       Чистинй прибуток (прибуток після оподаткування (прибуток який реально залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податів. Основний вид податку це податок на прибуток)

3.       Валовий прибуток це різниця між доходом та виробничими витратами підприємства.

Джерела утворення прибутку:

1.       Реалізація продукції або надання послуг  – прибуток від продажу продукції визначається як різниця між ціною реалізованої продукції і собівартість, ПДВ і акцизним збором.

2.       Продаж непотррібного майна  визначається як різниця між їх ціною і балансовою залишковою  вартістю цього майна з врахуванням сукупних витрат.

3.       Позаопераційні операції – прибуток від позареалізаційних операцій включає прибуток від пайової учаті спільних підприємств, від здавання майна в оренду, дивідент від цінних паперів, кошти від штрафних санкцій.

З чистого прибутку підприємство сплачує свої борги та відсотки за кредити, та частина прибутку що залишається ділиться а 2 частини: фонд споживання і фонд нагромадження. Перша частина йде на виплат власникам акціонерам або персоналу. Фонд нагромадження витрачається для створення резервного фонду або вкладається в технічний розвиток підприємства.

3. Рентабельність та її економічна суть

Прибуток підприємства – є абсолютним вимірником ефективності але він не враховує затрачених на його отримання ресурсів тому при оцінці ефективності використовують показник відносної ефективності – рентабельність.

Рентабельність – це відносний показник оцінки ефективності роботи підпрємства, який взагальному випадку визначається співвідношенням прибутку та затрачених на його отримання витрат.

Розрізняють:

1. Рентабельність окремого виробу

Рв=(У1-С1)/С1)* 100%=П1/С1,

де У1 – ціна виробу без ПДВ і акцизного збору С1

2. Рентабельність продукції підприємства

Рп=(Пб/С1)*100%,

де Пб – прибуток балансовий,

С1 – загальна собівартість від реалізованої продукції,

3. Рентабельність виробництва

Рв=(П/ОФ/ОЗн)*100%,

де П – прибуток,

ОФ – сума середньої вартості середньоріних фондів і нормованих оборотних засобів.

Залежно від того який прибуток взято при розрахунку рентабельності виробництва розрізняють:

А)  загальну рентабельність виробництва, яку визначають виходячи з балансового прибутку підприємства;

Б)    розрахункову рентабельність виробництва яку визначають виходячи з чистого виробництва.

Крім зазначених розрізняють інші види рентабельності: рентабельність основних фондів, рентабельність активів, рентабельність інвестицій, рентабельність продаж і інші.

4. Ефективність діяльності підприємства

Економічна ефективність – це комплексне відображення підсумкових результатів використання всіх ресурсів підприємства за певний відрізок часу, вхагальному випадку ефективність визначають як співвідношення результатів роботи та затрачених на отримання цих результатів ресурсів.

Ефект – це результат запровадження будь-якого заходу, який найчастіше відображається, як певна сума коштів, позитивний результат  називається – економією, негативний – збитками.

Крім економічного розрізняєм інші види ефекту наприклад соціальний ефект у вигляді покращення умов праці, підвищення кваліфікації персоналу розширення кількості робочих місць, охорона навколишнього середовища.

Для оцінки економіної ефективності діяльності підприємства можна використовувати різні показники, які обєднуються в наступні групи:

1. Узагальнюючі показники, наприклад виробництво продукції на одиницю ресурсів, загальні витрати на одиницю продукцію, рентабельність виробництва;

2. Показники використання трудових ресурсів: темпи росту продуктивності праці, ефективність використання робочого часу.

3. Показники ефективності використання основних фондів, фондовіддача, фондомісткість та інші.

4. Показники ефективності використання матеріаьних ресурсів: матеріаломісткість затрати енергетичних ресурсів на 1 грн.

5. Показники ефективності фінансових ресурсів, коеф оборотності коштів, тривалість обороту, питому капіталовкладення на одиицю продукції, рентабельність інвестиції, показними якості частка продукції яка щорічно оновлюється.

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *