Безкоштовно

Модель громадянського суспільства Гіденса (ІНДЗ)

views 57

ІНДЗ з політології

Вступ

Соціологи традиційно вважали предметом своєї дисципліни вивчення суспільства, як певного структурованого та цілісного утворення, як особливої реальності, що не зводиться до інших.

Ентоні Гідденс – один із найвідоміших сучасних англомовних соціологів,  не є в цьому сенсі винятком. Більш того, соціологічна рефлексія щодо того, що таке “суспільство”, є магістральною темою його творчості. Ядро соціологічних міркувань Гіденса становить теорія структурами, яка фактично і утворює каркас його теорії суспільства. Суть підходу Гіденса полягає в прагненні розробити теорію суспільства через всебічне соціологічне осмислення взаємин між соціальними структурами і соціальною дією.

Це один з провідних соціологів нашого часу, а інформації про нього дуже мало. В українських джерелах бачимо тільки згадки про нього в статті Майструк Н.О. «Проблема глобалізації у сучасній соціологічній теорії»[1] та ін., в російській джерелах є більше інформації, але все ж недостатньо. Тому необхідно більше досліджувати, вивчати, аналізувати працю Ентоні Гіденса.

Предмет дослідження в даній роботі – моделі громадянського суспільства.

Об’єкт дослідження – особливості моделі громадянського супільства Ентоні Гіденса.

Методи дослідження, що використовувалися для написання даної роботи: аналіз та синтез, індукція та дедукція, історичний метод та ін.

1. Ентоні Гіденс – англійський соціолог

Барон Ентоні Гіденс (рис. 1) (англ. Anthony Giddens, Baron Giddens; народився 18січня 1938, Лондон, Англія) – англійський соціолог, бакалавр університету Халл (1959), магістр Лондонської школи економіки; доктор філософії Кембріджського університету (1974). Працював в університеті в Лейчестері, Кембриджі; директор Лондонської школи економіки (1997-2003), лауреат премії принца Астурійського (2002, соціальні науки).

Гіденс – автор 34 книг і понад двісті статей.

Основні твори:

·     Giddens, Anthony (1971) Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the writings of Marx, Durkheim and Max Weber. Cambridge: Cambridge University Press. («Капіталізм і сучасна соціальна теорія: аналіз робіт Маркса, Дюркгейма і Макса Вебера»)

·     Giddens, Anthony (1976) Functionalism: apres la lutte, Social Research, 43, 325-66

·     Giddens, Anthony (1976) New Rules of Sociological Method: a Positive Critique of interpretative Sociologies. London: Hutchinson.

·     Giddens, Anthony (1981) The Class Structure of the Advanced Societies.London: Hutchinson. («Класова структура в розвиненому суспільстві»)

·     Giddens, Anthony & Mackenzie, Gavin (Eds.) (1982) Social Class and the Division of Labour. Essays in Honour of Ilya Neustadt. Cambridge: Cambridge University Press.

·     Giddens, Anthony (1984) The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1994) Beyond Left and Right – the Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1995) Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1996) In Defence of Sociology. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1996) Durkheim on Politics and the State. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1998) The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (1999) Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile.

·     Giddens, Anthony (2000) The Third Way and Its Critics. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (2001) Sociology. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (Ed.) (2001) The Global Third Way Debate. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (2002) Where Now for New Labour? Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (Ed.) (2003) The Progressive Manifesto. New Ideas for the Centre-Left. Cambridge: Polity Press.

·     Giddens, Anthony (Ed.) (2005) The New Egalitarianism Cambridge: Polity Press та ін[2].

Отже Ентоні Гіденс – провідний соціолог нашого часу, що народився у Великобританії, автор багатьох книг та статтей. Напрямок його досліджень – соціологія.

2. Модель громадянського суспільства Ентоні Гіденса

Аналізуючи сучасність, Гіденс говорить не про суспільство, а про епоху, про глобальну систему і глобальне суспільство, про світосистему.

На думку Гіденса, має сенс говорити про існування світової системи, причому такої, що має досить глибокі історичні корені.

У трьох своїх останніх книгах “Наслідки модерну”, “Модерн і самоідентичність” і “Трансформація інтимності” Гіденс розробляє теорію сучасного суспільства як суспільства глобального. Він говорить вже не тільки про суспільство, а про епоху та її основні характеристики. Ці характеристики визначають обличчя епохи модерну в її нинішній стадії, званої Гідденс радикалізованою модерному, і тим самим визначають траєкторію руху окремих “барельєфних” суспільств сучасності, якими є різні сучасні національні держави.

Можна стверджувати, що по суті для Гіденса існує тільки дві історичні епохи: традиціоналізм та епоха модерну, що створила сучасність. Проблема, яку він ставить перед собою в останніх книгах, – це “здійснити інституційний аналіз модерну разом з його культурним і ідеологічним контекстом”[3].

Гідденс вказує три основних джерела динаміки модерну.

1. У домодернових суспільствах час і місце були жорстко пов’язані, оскільки просторові параметри соціального життя для більшості людей були домінуючими, соціальне життя завжди здійснювалося як життя локального співтовариства. “Прихід модерну розірвав простір і час, встановивши відносини з відсутніми “іншими”, віддаленими від будь-якої взаємодії лицем до лиця”[4].

Поняття локального стає в умовах модерну фантасмагоричним, воно пронизане і оформлено в термінах соціального впливу та соціальних відносин, не пов’язаних з ним своєю природою. “Простір” незалежно “від будь-якого певного місця або регіону”[5]. З цим процесом жорстко пов’язане друге джерело динамізму модерну.

2. Розвиток механізму “вивільнення”. Мова йде про процес “вивільнення” соціальної діяльності від її прихильності до локалізованих контекстів, про організацію соціальних відносин по всьому об’єму простору і часу. Гіденс виокремлює два типи механізмів вивільнення. Обидва вони сутнісним чином залучені до розвитку модернових соціальних інститутів.

Перший пов’язаний зі створенням символічних знакових систем, другий – з твердженням експертних систем.

Під символічними знаковими системами маються на увазі засоби обміну, які можуть функціонувати безвідносно до специфічних характеристик індивідів або груп, що використовують їх у будь-яких контактах. Прикладами символічних знакових систем служать різні засоби політичної легітимізації, гроші і т.ін. “Грошова власність” є інтегральною складовою соціального життя модерну і його специфічним символом.

Під експертними системами маються на увазі системи технічного виконання або фахової експертизи, що організують наше матеріальне та соціальне оточення. Більшість з нас користується консультаціями професіоналів – юристів, архітекторів, лікарів і т.д. – нерегулярно, але системи, в які включено експертне знання, визначає наше життя постійно.

Обидва механізми вивільнення грунтуються на довірі. Довіра (на відміну від віри) фундаментальним чином вплетена в інститути модерну. Довірою наділяються не індивіди, а абстрактні можливості. Використання такої знакової системи, як гроші, припускає, що хтось інший, з ким я з їх допомогою вступаю у взаємодію, приписує їм таку ж цінність, як і я.

3. Третім джерелом динаміки модерну є рефлексивне засвоєння знання. Виробництво систематичного знання щодо соціального життя стає інтегральною частиною системи відтворення, що веде соціальне життя від нерухомої традиції.

Гіденс вказує, що більшість соціологічних теорій в своєму аналізі прагнуло визначити одну домінуючу інституційну ланку у суспільствах модерну. Соціальні інститути цих товариств розглядаються як капіталістичні або як індустріальні, а капіталізм – як підтип індустріалізму або навпаки. На відміну від такої редукціоністской точки зору Гіденс розглядає капіталізм і індустріалізм як два різні “організаційні зчленування”, або інституційні виміри модерну.

“Капіталізм є системою виробництва товарів, що сконцентрована на ставленні між приватною капіталістичною власністю і робочою силою, яка не має власності. Це ставлення формує головну вісь класової системи. Капіталістичне підприємство залежить від конкуруючих ринків, ціни є сигналами для інвесторів, виробників і споживачів”[6].

“Головною характеристикою для індустріалізму є використання неживих джерел матеріальної енергії в виробництві благ, пов’язане з центральною роллю машинної технології у виробничому процесі”[7]. Індустріалізм передбачає регульовану соціальну організацію виробництва в метою координації людської діяльності, машин, споживання і випуску сирих матеріалів і товарів. Індустріалізм є характеристикою не тільки виробництва епохи “індустріальної революції”, а й виробництва епохи електронного машинобудування.

Індустріалізм визначає не тільки місце роботи, а й пересування, комунікацію і домашнє життя.

Ми можемо розглядати капіталістичні суспільства як один з підтипів сучасних суспільств. Капіталістичне суспільство як система має кілька специфічних інституційних рис. По-перше, економічний порядок містить характеристики,зазначені вище. Конкурентна і експансіоністська природа капіталістичного підприємства означає, що технологічна інновація має тенденцію до сталості і загальності. По-друге, економіка явно відрізняється, або “відділена” від інших соціальних сфер, особливо політичних інститутів. По-третє, поділ держави і економіки (що має багато різних форм), грунтується на пріоритеті приватної власності на засоби виробництва. У системі класових відносин остання безпосередньо пов’язана з товаризацією найманої праці. По-четверте, автономія держави обумовлена його опорою на накопичення капіталу, над яким вона , однак, не має контролю.

Капіталістичне суспільство взагалі є суспільством тільки тому, що воно є національною державою. Адміністративна система капіталістичної держави, і взагалі всіх сучасних держав, повинна інтерпретуватися в термінах координованого контролю над територією. Жодне з досучасних суспільств не досягало рівня адміністративної координації, що розвилася в національних державах.

Така адміністративна концентрація залежить у свою чергу від розвитку функцій нагляду, істотно посилилися в порівнянні з аналогічними функціями в досучасних суспільствах. Розвинений апарат нагляду складає третій інституційний вимір модерну слідом за капіталізмом і індустріалізмом. Він виникає тільки разом з появою модерну. Нагляд відноситься до контролю за діяльністю населення, перш за все в політичній сфері. Він може бути прямим (у в’язницях, школах і т.ін.), але частіше – непрямим, що засновується на контролі над інформацією.

Четвертим інституційним виміром модерну є контроль за засобами насильства. Військова сила завжди була центральною рисою домодернових цивілізацій. Однак у них політичний лідер ніколи не міг постійно утримувати монопольний контроль над засобами насильства на даній території, локальні конфлікти і війни постійно порушували цю монополію. Успішна і стійка монополія над засобами насильства є рисою лише держав модерну.

Поширення сучасних інститутів по всьому світу, є генетично західним феноменом і визначається усіма чотирма зазначеними інституційними вимірами модерну.

Національні держави концентрують адміністративну владу куди більш ефективно, ніж традиційні держави, і завдяки цьому навіть малі держави можуть мобілізувати значні соціальні та економічні ресурси.

Капіталістичне виробництво, особливо пов’язане з індустріалізмом, забезпечує масовий ривок до економічного добробуту і військової сили. Комбінація всіх цих факторів робить неможливим опір експансії Заходу. Виникає феномен глобалізації модерну.

Розглядаючи феномен глобалізації модерну, Гіденс вказує у зв’язку з цим, що ідея “суспільства”, що означає пов’язану систему, повинна бути замінена в міркуваннях соціологів іншим відправним пунктом, аналізує, як організоване соціальне життя в часі та просторі – мова йде про проблему просторово-тимчасового дистанціювання. Концептуальна схема направляє нашу увагу на комплекс відносин між локальної залученістю (обставинами з-присутності) і взаємодією на відстані (зв’язки присутності і відсутності). У сучасну епоху рівень просторово-часового дистанціювання значно вищий, ніж в будь-який попередній період, і відносини між місцевими і віддаленими соціальними нормами і подіями стають “розтягнутими”. Глобалізація відноситься до цього процесу “розтягування”. Вона може бути визначена як інтенсифікація повсюдних соціальних відносин, які пов’язують віддалені райони таким чином, що локальні феномени формуються під впливом подій, що відбуваються за багато миль від них і навпаки. Це діалектичний процес.

Природа всіх сучасних інститутів глибоко пов’язана з механізмами довіри до абстрактних систем, особливо до експертних систем. Взагалі в умовах модерну майбутнє завжди відкрито, але не в сенсі звичайної випадковості, а в сенсі соціальної практики, пов’язаної з рефлексивностью знання, що є складовою частиною практичних відносин.

На думку Гіденса, існує, прямий зв’язок між глобалізовании тенденціями модерну і трансформацією інтимності в контексті повсякденного життя. Трансформація інтимності (“внутрішнього життя”) може аналізуватися в термінах побудови механізму довіри, а особисті відносини довіри в таких обставинах чітко ув’язані з ситуацією, в якій конструювання “я” стає рефлексивним проектом. Цей рефлексивний проект “я” є базисним елементом рефлексивного модерну – індивід повинен вибирати свою ідентичність серед стратегій і виборів, пропонованих абстрактними системами.

Глобалізація також має чотири інституційних виміри: світова капіталістична економіка, система національних держав, світовий військовий порядок і міжнародний поділ праці. Саме ці виміри складають процес, що дозволяє говорити про певний, єдиний для всього світу якісний стан.

Такі основні риси сучасності, які виокремлює Гіденс. У змістовному відношенні, співвідносячись з нинішніми теоріями постмодерну, Гідденс характеризує сучасний нам стан суспільства як радикалізований модерн, відкидаючи тим самим його розуміння як постмодерну. За його уявленням, постмодерн ще тільки належить реалізувати. Він висловлює сподівання, що це буде більш сприятливий для людства соціальний стан, в якому позитивні моменти модерну отримають більш повний і послідовний розвиток, а негативні будуть по можливості пом’якшені і мінімізовані.

З певними застереженнями можна стверджувати, що стрижнем творчості гіденса є проблематика відносин між соціальними структурами і дією, або агентністю. Вона створює передумови і для розробки всіх інших першорядних і менш істотних тем. Ця проблематика є, як відомо, однією з найважливіших у теоретичної соціології. Свого часу вона стала по суті основоположною для соціологія як самостійної наукової дисципліни.

Існують кілька стійких підходів до даної проблематики. Вибір того чи іншого підходу задає багато в чому і загальний теоретичний вигляд основних напрямків і шкіл теоретичної соціології. Підхід Гіденса орієнтований на таку концептуалізацію зазначених відносин, яка дозволить і зняти деякі затверділі і “речові” опозиції, і інтегрувати найважливіші моменти усталених поглядів на дане відношення. Запропонована ним концепція носить, по суті, характер синтезу, причому мова йде не стільки про спробу синтезувати наявні позиції, скільки про прагнення сплавити воєдино в теоретичній схемі як суб’єктні, так і об’єктивно-структурні компоненти соціального життя. У результаті такого сплаву дійсно розкриваються можливості при всякій розробці суб’єктивних компонентів говорити одночасно про інституційні компоненти і навпаки.

Тому якщо дуже коротко говорити про творчість Ентоні Гіденса, то можна сказати, що вона являє собою одну з вкрай нечисленних спроб – при об’єктивно існуючому стремлінні до цього нинішньої соціології – здійснити великомасштабний теоретичний синтез, створити гранично широку концепцію основ і природи конституювання людського суспільства.

При цьому в роботах Гіденса мова йде, і це слід підкреслити, саме про синтез, а не про еклектичне змішування різних традицій і позицій. Гіденс при всій великій кількості використовуваного теоретичного матеріалу практично ніколи не втрачає з уваги об’єднуючого і синтезуючого принципу і поставленої теоретичної мети. Відповідно, виникаюча побудова спирається на заявлені посилання і носить характер значною мірою інтегрованого цілого. Потрібно відзначити також, що Гіденсу вдається уникати системного детермінізму, функціоналізму і натуралізму, притаманних, на його думку, найбільшому теоретико-соціологічного синтезу нашого часу – концепції Г. Парсонса[8].

Висновок

Ентоні Гіденс – англійський соціолог, бакалавр університету Халл (1959), магістр Лондонської школи економіки; доктор філософії Кембріджського університету (1974). Працював в університеті в Лейчестері, Кембриджі; директор Лондонської школи економіки (1997-2003), лауреат премії принца Астурійського (2002, соціальні науки). Гіденс – автор 34 книг і понад двісті статтей.

Аналізуючи сучасність, Гіденс говорить не про суспільство, а про епоху, про глобальну систему і глобальне суспільство, про світосистему.

На думку Гіденса, має сенс говорити про існування світової системи, причому такої, що має досить глибокі історичні корені.

Гідденс вказує три основних джерела динаміки модерну.

1. У домодернових суспільствах час і місце були жорстко пов’язані, оскільки просторові параметри соціального життя для більшості людей були домінуючими, соціальне життя завжди здійснювалося як життя локального співтовариства. “Прихід модерну розірвав простір і час, встановивши відносини з відсутніми “іншими”, віддаленими від будь-якої взаємодії лицем до лиця”.

2. Розвиток механізму “вивільнення”. Мова йде про процес “вивільнення” соціальної діяльності від її прихильності до локалізованих контекстів, про організацію соціальних відносин по всьому об’єму простору і часу. Гіденс виокремлює два типи механізмів вивільнення. Перший пов’язаний зі створенням символічних знакових систем, другий – з твердженням експертних систем.

3. Третім джерелом динаміки модерну є рефлексивне засвоєння знання. Виробництво систематичного знання щодо соціального життя стає інтегральною частиною системи відтворення, що веде соціальне життя від нерухомої традиції.

Глобалізація за Гіденсом має чотири інституційних виміри: світова капіталістична економіка, система національних держав, світовий військовий порядок і міжнародний поділ праці. Саме ці виміри складають процес, що дозволяє говорити про певний, єдиний для всього світу якісний стан.

В межах теорії глобальної системи Гіденса дискутуються питання – чи є глобалізація новою назвою вже відносно старого явища, або відносно новим, співвідносним з пізнім періодом Нового часу, або зовсім новим поняттям, що віддзеркалює сучасний розвиток капіталізму. У Гіденса глобалізація внутрішньо притаманна сучасності. В його теорії термін глобалізація перш за все використовується для характеристики всеохопності, тотальності міждержавних відносин та визначається як інтенсифікація соціальних відносин, які розповсюджуються на весь світ та які зв’язують віддалені місця таким чином, що локальні події формуються подіями, які відбуваються далеко від них, та навпаки. Сучасна соціальна система, згідно Гіденсу, формується у двох інституційних вимірах: світова економіка та світова політика.

Список використаної літератури

1.   Майструк Н.О. Проблема глобалізації у сучасній соціологічній теорії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Випуск 15

2.   Кимелев, Ю.Л. Теория общества Энтони Гиденса / IO.A. Кимелев, Н.Д. Полякова // Современные социологические теории общества / под ред. Н.Д. Поляковой. – М.: ИНИОН, 1996. – С. 33-57.

3.   Giddens A. Capitalism and modern social theory: An analysis of the writing of Marx, Durkheim and Max Weber. -Cambridge: Cambridge univ. press, 1971. – 261 p.

4.   Giddens A. Central problems in social theory: Action structure and contradiction in social analysis. – L.: Macmillan press, 1979. – 294 p.

5.   Giddens A. The class structure of the advanced societies. – L.; Hutchinson univ. libr., 1973. – 366 p.

6.   Giddens A. The consequences of modernity. – Stanford; Stanford univ. press, 1990. – 186 p.

7.   Giddens A. The constitution of society; Outline of the theory of structuration. – Berkeley; Los Angeles; Univ. of California press, 1984. – 402 p.

8.   Giddens A. Modernity and self-identity. – Stanford (Cal.): Stanford univ. press, 1991. – VII, 256 p.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *