Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Мова являє собою складне суспільне явище. Це своєрідна система систем (підсистем), що перебуває у постійному взаємозв`язку й розвитку. Мова існує для передачі суспільно значущого процесу мислительної діяльності.

Під час мовлення виявляється механізм мови. Мова і мовлення взаємозв`язані. Мовленнєві акти є узагальненими формати передачі інформації,  формами спілкування, вони реально існують у мовленнєвій діяльності людини.

Стилістика мови вивчає стилістичні засоби мови. Її називають ще описовою стилістикою. Предметом її дослідження є стилістично забарвлені мовні засоби, виражальні можливості і слів, і речень.

Серед стилів мовлення виділяється своєю структурою та специфікою вживання розмовний стиль.Основна функція розмовного стилю – функція спілкування, обміну думками між двома або кількома мовцями. Розмовний стиль використовується в бесідах на неофіційні теми  в умовах непідготовленого, невимушеного спілкування. Він функіонує в такій сфері комунікації, для якї власиві: усна форма як основна форма реалізації; невимушеність спілкування; неофіційність стосунків між мовцями; непідготовленість мовлення; безпосередня участь мовців у спілкуванні.

Чільне місце в системі стилів мовлення займає науковий стиль. Він функціонує в різних формах вираження наукової думки – писемній та усній, застосовується в сучасній українській мові як величезний потік інформації (у вигляді реферативних журналів, повідомлень, каталогів, інструкцій, оглядів, проспектів).

Мова наукових праць відзначається досить високим ступенем стандартизації і, в свою чергу, визначає основні риси наукового стилю. Таке широке використання наукового стилю сприяє його дальшому розвиткові й удосконаленню.

Офіційно-діловий стиль сприймається як мова документів, оформляти які вчаться у школі.

У кожному конкрктному випадку написання ділових паперів треба знати їх будову і ті мовні засоби, за допомогою яких вони оформляються.

Публіцистичний стиль – один з найбільш дійових, широковживаних з-поміж інших стилів. Основна функція публіцистичного стилю – діяння, вплив.

Слово публіцистичний (від латинського publicusсуспільний, народний) послужило для утворення слова публіцистика – особливого жанру літературних творів, в яких висвітлюються актуальні питання суспільного життя людей.

Цей стиль поєднує в собі точність висловлення, логічність доводів з відкиртим вираженням експресії та емоційного забарвлення окремих фраз. Мета публіцистичних творів полягає у з`ясуванні певних соціально-політичних питань, переконанні читачів та слухачів у правильності висунутих думок, а також в активності впливу цих думок на них.

Усне спілкування поділяється на публічне і приватне. Особливим різновидом усього спілкування є публіцистичний виступ.

Пристрасне, переконливе слово – дійовий засіб впливу на слухачів.

Художній стиль виходить за межі не тільки інших стилів, а й літературної мови, бо він включає всебе (з певною метою, звичайно) і позалітературні мовні засоби – діалектизми, жаргонізми тощо.

У текстах цього стилю широко використовуються синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, слова в переносному значенні. Для мови художньої літератури та усної народної творчості властиве використання тропів – епітетів, метафор, порівнянь тощо.

У художньому стилі використовуються різні типи мовлення і зв`язки речень у тексті.

_________________________

Тип роботи: Реферат

Предмет: Українська мова

Рік написання: 2005

Країна: Україна

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *