Завдання. Дайте визначення структуралізму як лінгвофілософського напряму. Сформулюйте передумови виникнення структуралізму і його найважливіші ознаки. Які аспекти лінгвофілософської концепції Ф. де Сосюра вплинули на формування структуралізму?

Початок XX ст. відзначився загальнопарадигмальним розвитком світової науки. У фізиці було відкрито світ елементарних часток і доведено, що будь-яке доступне спостереженню явище можна розкласти на простіші елементи, які, взаємодіючи між собою, формують внутрішню організацію цього об’єкта, тобто структуру. Саме це й зумовило виникнення структуралізму як лінгвофілософського напряму в науці.

Структуралізм (структурна лінгвістика) – мовознавчий напрям, який розглядає мову як чітко структуровану знакову систему і прагне до суворого (наближеного до математичних наук) формального її опису.

Ознаки світового лінгвістичного структуралізму:

1) визнання в структуралізмі основними понять структури і системи;

2) розмежування мови і мовлення;

3) об’єкт дослідження є знаковою системою, яка має рівневе членування;

4) розгляд виділених одиниць як сукупності диференційних ознак або типових оточень;

5) домінування принципу іманентності;

6) надання переваги у вивченні об’єкта дослідження синхронічному опису над діахронічним та історичним;

7) основний шлях виявлення смислу досліджуваних об’єктів – від структури до смислу;

8) критика молодограматизму.

Філософські проблеми мови Ф. де Сосюр сформулював, з’ясувавши характерні особливості онтології мови. Найважливішими лінгвофілософськими аспектами його теорії є:

а) визначення системного характеру мови, її знакової природи, яка ґрунтується на понятті цінності (вартості) мовних одиниць;

б) формулювання засад загальної теорії знакових систем як особливої науки, яку вчений назвав семіологією.

На думку деяких дослідників творчості Сосюра, найважливішим у його лінгвофілософській концепції є розуміння мови як системи знаків. Ученого вважають засновником семіотики.