Безкоштовно

Особливості макроекономічного аналізу

views 70

1. Макроекономічний аналіз

Макроекономічний аналіз передбачає абстрагування від відмінностей між окремими ринками і галузями, з’ясування механізму функціонування економічної системи в цілому шляхом підтримки макроекономічної рівноваги. У цьому полягає відмінність макроекономіки від мікроекономіки. Проте, макро- і мікроекономічні процеси тісно взаємопов’язані. Макроекономічні рішення впливають на економічний розвиток фірм через заощадження, споживчі витрати, інвестиції і т. ін.

2. Економічні моделі та їх класифікація

У макроекономіці широко використовуються економічні моделі – формалізовані описи різних економічних явищ і процесів. Макроекономічні моделі дозволяють відволіктися від другорядних елементів і зосередитися на головних елементах системи і їх взаємозв’язках. Оскільки моделі є абстрактним відображенням реальної дійсності, то вони не можуть бути всеохоплюючими.

У макроекономіці використовується безліч моделей, які можуть бути класифіковані за різними критеріями:

  • за ступенем узагальнення (абстрактно-теоретичні та конкретно-економічні);
  • за ступенем структуризації (малорозмірні і багаторозмірні);
  • з точки зору характеру взаємозв’язку елементів (лінійні і нелінійні);
  • за ступенем охоплення (відкриті і закриті: закриті – для вивчення замкнутої національної економіки; відкриті – для вивчення міжнародних зв’язків);
  • з обліку часу як чинника, що визначає явища і процеси (статичні – фактор часу не враховується; динамічні – час виступає як фактор).

У кожній моделі виділяються два типи змінних:

  1. екзогенні;
  2. ендогенні.

Перші вводяться в модель ззовні, вони задаються до побудови моделі. Це вихідна інформація. Другі виникають всередині моделі в процесі вирішення висунутого завдання, є результатом його вирішення.

Підстави для класифікації моделей можуть бути різними.

За характером відображення

моделі діляться залежно від того, яка сторона оригіналу є найбільш суттєвою. За цією ознакою розрізняють:

· Субстанціональні;

· Структурні;

· Функціональні моделі.

Субстанціональна модель відповідає прототипу за матеріалом (наприклад, опудало тварини). Структурна – відображає відносини між елементами прототипу, переважно статичні.

Функціональна – розглядає відносини між елементами в динаміці.

За формою використання

розрізняють описові (позитивні) і нормативні моделі. Перші відображають те, що «є насправді». Наприклад, якщо ціна на нормальні товари зростає, то попит падає. Це описова модель.

Друга відображає «як повинно бути». При створенні системи, як правило, відбувається зміна моделі від описової до нормативної.

За природою елементів

моделі поділяються на два класи: матеріальні і ідеальні. Перший тип моделей називають також фізичними моделями, вони відтворюють в тому чи іншому масштабі прототип при збереженні фізичної подібності процесів моделі процесам прототипу.

Велика роль моделей другого роду – ідеальних, які нерозривно пов’язані з мисленням, а так як мислення ділиться на образне і абстрактне, то вони також діляться на образні і абстрактні.

Теорію систем визначимо як теорію абстрактних математичних моделей систем. При цьому під математичною моделлю розуміється сукупність математичних виразів, що описують поведінку (або структуру) системи і ті умови (обурення, обмеження і т.д.), в яких вона працює.

Вихідну пізнавальну функцію системного моделювання можна розчленувати на чотири складових:

· Цілісне відображення модельованого об’єкта;

· Необхідне для цілей пізнання спрощення складного об’єкта (апроксимація);

· Отримання відомостей про майбутнє оригіналі (прогностична екстраполяція);

· Міждисциплінарний синтез (сукупне розгляд складного реального об’єкта за допомогою різних наук). Наприклад, моделі економіки розглядаються з точки зору економічної теорії, галузевих дисциплін, математики, соціології, статистики і т.д.

Таким чином, модель – це спрощене уявлення досліджуваного об’єкта (системи).

Статичні і динамічні моделі

Для макроекономічного аналізу важливі статичні і динамічні моделі. У зв’язку з цим велику роль в аналізі грає часовий інтервал, в якому розглядають те чи інше економічне явище. Фактор часу особливо важливий в динамічних моделях. Він є важливим елементом динамічних систем.

В залежності від тривалості аналізованого періоду

всі моделі поділяються на короткострокові (як правило, до одного року), середньострокові (тривалість більше одного року) та довгострокові (кілька років або навіть десятиліть).

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *