Завдання. Охарактеризуйте неогумбольдтіанство як лінгвофілософський напрям.

Неогумбольдтіанство як лінгвофілософськии напрям:

  • відродило ідеї В. фон Гумбольдта, призабуті наприкінці XIX – на початку XX ст.;
  • сприяло зверненню дослідників до людського чинника в мові, формуванню ідей антропоцентризму мови, зосередженню уваги лінгвістів на смисловому значенні мовних явищ (дослідження семантичних полів, побудова змістовно зорієнтованих граматик тощо);
  • рішуче відстоювало ідею єдності (тотожності) мови і мислення.