Завдання. Чим була викликана поява генеративізму в США? Сформулюйте лінгвофілософські засади концепції Н. Хомського. Дайте визначення породжувальної граматики відповідно до концепції Н. Хомського.

Детально опрацьовані формальні методи аналізу мови, процедури сегментації та дистрибуції були корисними для вирішення окремих проблем дослідження фонетичного і морфологічного рівнів мови, однак не допомагали пізнати механізми функціонування мови і не давали глибокого розуміння сутності й природи мови, зв’язків мови і мислення та інших проблем. Американське мовознавство постало перед зміною наукової парадигми, пов’язаної з поворотом до проблем семантики, «реабілітацією» людського чинника в мові. Саме такі зміни було закладено в працях Ноама Хомського.

Філософською основою концепції Хомського було вчення Р. Декарта  щодо вроджених ідей і необхідності використання дослідником власної інтуїції та інтроспекції. Підтримував ідеї В. фон Гумбольдта щодо творчого характеру мови. Багато запозичив з праць Харриса, Хоккета, Міллера.

У концепції Н. Хомського мова як об’єкт дослідження постає як: а) іманентно стабільна система, що вживається в межах певного панхронічно фіксованого набору правил породження; б) система, яку вже має індивід завдяки своїй вродженій здатності до мовленнєвої діяльності; в) система, всі елементи і оператори якої не залежать від імовірнісного розподілу; г) детермінована система переходу від глибинних структур до поверхневих.

Трансформаційно-генеративна граматика, за Хомським, вивчає структуру механізму, яка уможливлює процес мовленнєвого спілкування.

Генеративна граматика, за Хомським, вивчає структуру механізму, яка уможливлює процес мовленнєвого спілкування. Сутність цього механізму полягає в трансформації глибинних структур у поверхневі. Глибинна структура формує зміст речення, визначає його семантичну інтерпретацію, а поверхнева є звуковим втіленням цього змісту. Глибинна структура співвідноситься з поверхневою за допомогою граматичних трансформацій.