Готова робота!

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ КАМ-АМ-ІКМ

Купити за 170 грн.
views 80

Пояснювальна записка

до курсової роботи з дисципліни «Теорія електрозв’язку»

на тему “АНАЛІЗ І СИНТЕЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ НА БАЗІ КАМ-АМ-ІКМ”

Кафедра телекомунікаційних систем і телебачення

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ

ВСТУП

1 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

2 ТЕХНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ

2.1 Обґрунтування заданих видів модуляції

2.2 Обґрунтування видів розділення каналів

2.3 Обґрунтування лінії зв’язку

2.4 Області застосування

3 СИНТЕЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ

3.1 Розробка математичної моделі підсистеми з КАМ-АМ

3.2 Синтез структури підсистеми з КАМ

3.3 Синтез структури підсистеми з АМ

3.4 Синтез структури підсистеми з ІКМ

3.5 Аналіз оптимального приймача

 

АНОТАЦІЯ

В даній курсовій роботі виконаний синтез та проведений аналіз системи електрозв’язку для передачі сигналів звукомовлення на базі КАМ-АМ-ІКМ з кількістю каналів первинної, вторинної та третинної 18, 25 та 31 відповідно. Буде виконано обґрунтування заданих видів модуляції, ліній зв’язку та розглянуті особливості заданих видів розділення каналів. Буде розроблена математична модель системи, для якої розраховані смуги частот першого,  другого та третього ступеня, частоти носійних і частоти дискретизації, а також побудовані часові діаграми та графіки частотних спектрів. Побудована структурна схема системи та проведено її комп’ютерне моделювання за допомогою додатка Simulink програми Matlab.

THE ANNOTATION

In this term paper the executed synthesis and conducted analysis of the system of elektrozv’yazku for the transmission of signals of zvukomovlennya on a base to QAM-AM-PCM with the amount of ductings of primary, second and tertiary 18, 25 and 31 accordingly. To be completed justification given type of modulation, communication lines and are considered especially given species separation channels. Will be developed a mathematical model of a system for which the calculated frequency first, second and third degree nosiynyh frequency and sampling frequency, and time-based charts and graphs of frequency spectra. Built scheme and a system of computer simulation using the Simulink software Matlab.

ВСТУП

В наш час зв’язок відіграє одну з найважливіших ролей в сучасному суспільстві. Зараз просто неможливо уявити людину без технічних засобів спілкування. З розвитком всіх видів зв’язку розвиваються інші галузі народного господарства, адже раніше для певних речей потрібні були місяці, а тепер засоби телекомунікацій виконують ці потреби за декілька секунд.

За останні 50 років телекомунікаційні технології зробили значний ривок у розвитку, який можна лише порівняти із розвитком інформаційних технологій. За допомогою зв’язку з‘явилися такі речі як телефонія, телеграфи, телебачення, Інтернет та інші засоби без яких не можливо уявити світ, який поєднав їх назавжди. В наступні 10-15 років очікується ще один ривок технологій зв’язку. Він пов’язаний перш за все з такими причинами:

·  широке використання волоконно-оптичних ліній зв’язку;

·  перехід від аналогової до цифрової передачі даних;

·  використання супутникових мереж зв’язку;

·  розвиток інформаційних технологій та мережі Internet;

·  збільшення потреб суспільства у засобах зв’язку.

Найважливішим аспектом розвитку є перехід до цифрової обробки сигналів. На даний час в Україні існують звукова та телевізійна служби мовлення, проте перехід до цифрових стандартів мовлення робить ближчим той час коли почнуть використовуватися мультимедні та гіпермедні служби наземного мовлення. Технічний і технологічний прогрес України у створенні цифрових систем мовлення, що базується на європейських та світових стандартах, дасть змогу нашій країні посісти гідне місце на ринку мовленнєвої продукції.

Саме тому перехід до цифрової передачі даних є важливим кроком у розвитку телекомунікаційних систем і в даній курсовій роботі також виконується оцифровка сигналу, яка можливо буде використана в одній із систем зв’язку.

Канали звукомовлення вищого класу застосовуються для передачі сигналів звукового супроводження телевізійних програм, для обміну програмами між країнами.

Мета курсової роботи: здобути практичні навички у синтезі та аналізі  системи використовуючи види модуляції (КАМ-АМ-ІКМ) та первинний сигна

Задачі курсової роботи: подати глибокий аналіз та синтез  системи на базі КАМ-АМ-ІКМ, виходячи з науково-технічної  літератури, розкрити  їх переваги та недоліки, зробити комп’ютерне моделювання системи та аналіз основних її характеристик.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На дослідження системи електрозв’язку на базі КАМ-АМ-ІКМ

1 Галузь застосування – телефонний зв’язок

2 Основа розробки – робочий навчальний план з дисципліни «Теорія електрозв’язку» для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації».

3 Мета та експлуатаційне призначення:
а) мета – здобути практичні навички з аналізу та синтезу системи зв’язку на базі заданих видів модуляції;
б) призначення розробки – навчальна курсова робота з дисципліни «Теорія електрозв’язку».

4 Система електрозв’язку. Джерела розробки – індивідуальне завдання на курсову роботу з дисципліни, навчальні посібники і підручники, періодичні видання.

Купити за 170 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *