Безкоштовно

Вживання деяких слів в наукових, ділових та інших ужиткових текстах

views 78

НАСТАНОВИ ЩОДО ВЖИВАННЯ ДЕЯКИХ СЛІВ

в наукових, ділових та інших ужиткових текстах

(відповідно до вимог цього стандарту та ДСТУ 3966-2000 і ДСТУ 1.5:2003)

Засоби неукраїнського способу мислення Засоби українського способу мислення
українськомовні російськомовні українськомовні
адаптація адаптация (дія) пристосо́вування, адаптува́ння;
(подія) пристосува́ння, задаптува́ння;
(наслідок події) пристосо́ваність, адапта́ція
адаптивний адаптивный (ознака властивості виконавця неперех. дії) пристосо́вливий;
(ознака властивості суб’єкта) пристосо́вчий;
(ознака властивості об’єкта) пристосо́вний;
адаптований адаптированный (після події) пристосо́ваний;
(в дії) пристосо́вуваний;
(ознака властивості об’єкта) пристосо́вний
адаптовано адаптирован пристосовано
адаптувати адаптировать (діяння) пристосо́вувати; (подіяння) пристосува́ти
адаптуватися адаптироваться (неперех.дія) пристосо́вуватися;
(неперех.подія) пристосува́тися
адекватний адекватный відпові́дний
акредитація аккредитация (дія) акредитува́ти, акредитува́ння;
(дія) закредитува́ти, закредитува́ння;
(наслідок) акредита́ція, закредито́ваність
акредитований акредитованный;
акредитируемый
(після події) закредито́ваний;
(в дії) акредито́ваний;
(ознака властивості) закредито́вний
активований активированный;
активируемый
(після події) зактиво́ваний;
(в дії) активо́ваний;
(ознака властивості) зактиво́вний
активуючий активирующий (ознака властивості) активува́льний;
(в дії) що активу́є, активу́ючи
актуалізація актуализация (дія) оно́влювати, оно́влювання, осуча́снювати, осуча́снювання;
(подія) онови́ти, оно́влення, осуча́снити, осуча́снення;
(наслідок) оно́вленість, оно́вок, осуча́сненість
актуалізований актуализ(ир)ованный (після події) оно́влений, осуча́снений;
(в дії) оно́влюваний, осуча́снюваний
актуалізувати актуализ(ир)овать (дія) оно́влювати, осуча́снювати;
(подія) онови́ти, осуча́снити;
(дія) робити актуальним чи актуальнішим (див. актуальний);
(подія) зробити актуальним чи актуальнішим (див. актуальний)
актуальний актуальный – нача́сний, на ча́сі, злободе́нний, нага́льний,
– суча́сний, сього́днішній, тепе́рішній, ни́нішній, оно́влений
– доре́чний, своєча́сний, вча́сний, назрі́лий,
– важли́вий, пеку́чий, болю́чий
акумулюючий аккумулирующий (ознака властивості) назби́рувальний, акумулівни́й;
(в дії) що назби́рує, назбируючи, що акумулює
акумульований аккумулированный аккумулируемый (після події) назби́раний, закумульо́ваний;
(в дії) назби́руваний, акумульо́ваний;
(ознака властивості) назбирни́й, закумульо́вний
алгебраїчний алгебраический алгебри́чний [21,22]
аналіз аналіз (дія) аналізува́ти, аналізува́ння;
(подія) заналізува́ти, заналізува́ння;
(наслідок) ана́ліз, заналізо́ваність
аналізований анализированный;
анализируемый
(після події) заналізо́ваний;
(в дії) аналізо́ваний;
(ознака властивості) заналізо́вний
аналізуючий анализирующий (ознака призначеності) аналізува́льний;
(ознака спроможності) аналізівни́й;
(в дії) що аналізу́є, аналізу́ючи
аналогічний аналогичный подібний
анулювати анулировать (дія) касувати, скасовувати; (подія) скасувати
анульований анулированный скасо́ваний
анульовано анулирован скасо́вано
аранжировка, аранжування аранжировка (дія) аранжува́ти, аранжува́ння
(подія) заранжува́ти, заранжува́ння
(наслідок) заранжо́вання, заранжо́ваність
арешт арест (дія) арештува́ти, арештува́ння,
заарешто́вувати, заарешто́вування;
(подія) зарештува́ти, зарештува́ння
(наслідок) аре́шт, зарешто́ваність
арештований арестованный (після події) зарешто́ваний;
(в дії) арешто́ваний;
(ознака властивості) зарешто́вний;
(об’єкт) арешта́нт, арешто́вання
арештувати, арештовувати арестовать, арестовывать (дія) арештува́ти, заарешто́вувати;
(подія) зарештува́ти
армія армия ві́йсько
атакуючий атакующий (ознака властивості) напада́льний, атакува́льний, атако́вий;
(в дії) нападаючи, що нападає,що атакує;
(суб’єкт) напа́дник, атакува́льник
атестація аттестация (дія) атестува́ти, атестува́ння;
(дія) затестува́ти, затестува́ння;
(наслідок) атеста́ція, затесто́ваність
багаточисленний, багаточисельний многочисленный числе́нний
бажаючий желающий (суб’єкт) бажа́льник, охо́тник;
(в дії) бажа́ючи, хто бажа́є, хто хоче, хто має охо́ту;
(ознака властивості) бажа́льний, охо́чий
башмак башмак (техн.) пі́дкладень [22,23,26]
безкоштовний безплатный безопла́тний
безпека безопасность (властивість) безпе́чність; (стан) безпе́ка
біженець беженец утіка́вець [32]
біжучий бегущий (ознака властивості суб’єкта) бігу́чий;
(в дії) що біжи́ть, біжучи́
біля около (стос. величин) бли́зько;
(у просторі) бі́ля, по́ряд, по́руч, при
більш вірогідний более вероятный ймові́рніший
більш вірогідний более достоверный вірогі́дніший
більш глибокий более глубокий гли́бший
блюдо блюдо 1) (їжа) стра́ва; 2) (посудина) блю́до
боров боров (горизонтальний димар) лежа́к
був зроблений был сделан зро́блено
був створений был создан ство́рено
бувший бывший коли́шній
була зроблена была сделана зро́блено
була створена была создана ство́рено
будівництво строительство (дія) будува́ти, будува́ння;
(подія) побудува́ти, побудува́ння, збудува́ти, збудува́ння;
(наслідок) будо́ва, побудо́ва, буді́вля;
(об’єкт, місце) будівни́цтво
будівничий,
будівний,
будівельний
будуючий
зодчий;
строительный
(людина, що будує будь-що) будівни́к;
(людина, що створює будівлі) будіве́льник;
(ознака призначеного будувати будь-що) будівни́й, будува́льний, будівни́чий;
(ознака стос. будівлі) будіве́льний
було зроблене было сделано зро́блено
було зроблено было сделано зро́блено
було створене было создано ство́рено
було створено было создано ство́рено
бути зобов’язаним кому чим быть обязанным кому чем завдячувати кому, що
в залежності в зависимости зале́жно
в результаті дії в результате действия вна́слідок дії
в результаті розрізу в результате разреза вна́слідок розрі́зання
в тому числі в том числе зокре́ма́
в якості в качестве як
вантажопідіймальність, вантажопідйомність грузоподъемность ванта́жність
варення варенье (ягоди, фрукти, зварені в цукровому сиропі) варе́ня ж. р. [2]
(так само, як: пече́ня, смаже́ня, пряже́ня, копче́ня, суше́ня [1-5]); (дія) ва́рення
варіння, варення варка (перех. дія) вари́ти, ва́рення;
(перех. подія) звари́ти, зва́рення;
(неперех. дія) вари́тися, варі́ння;
(неперех. подія) звари́тися, зварі́ння;
(наслідок) зва́реність, ва́риво, вару́нок, варе́ник, варени́ця, варе́ня
варочний варочный (власт. суб’єкта — від вари́ло) вари́льний;
(власт. об’єкта — від ва́риво) ва́ривний
вартовий часовой (ознака) вартови́й; (особа) вартови́к [1,3,4, 32]
ввіз ввоз (дія) вво́зити, вво́ження; (подія) вве́зти, вве́зення
вегетуючий вегетирующий (ознака властивості) вегетівки́й,
(в дії) що вегету́є, вегету́ючи
ведучий ведущий 1) (суб’єкт) провідни́к, проводі́й, прова́дник, проводи́р, відни́к, чі́льник, очі́льник, ору́дник;
2) (ознака властивості) (механізма) урухо́мчий, тя́говий, руші́йний; (суб’єкта) провідни́чий, проводі́йчий, прова́дчий, прово́дчий, відни́чий, головни́й, чі́льний, очі́льний, керівни́й;
3) (в дії) (механізма) що урухо́млює, що ру́хає; (суб’єкта) що веде́, що прово́дить, що прова́дить, що очолює, що керу́є;
Заувага: провідний – той, що його можна або треба провести
вертикальний вертикальный дозе́мний [21,26, 29, 31, 36, 40]
вертольот вертолет ґвинтокри́л [22,36]
вживати що употреблять что вживати чого
взаємовиключний взаимоисключающий взаємозапере́чливий, взаємонедопуска́вий, взаємоунеможли́вчий
Ви праві!
Ви маєте рацію!
Вы правы! Ва́ша пра́вда!, Пра́вду ка́жете!
вибачати кого извинять кого вибачати кому
виготовлення изготовление (дія) виробля́ти, виробля́ння; (подія) ви́робити, ви́роблення
виготовлювач изготовитель виробни́к
виготовляти
виготовлювати
изготовлять
изготавливать
виробля́ти, роби́ти;
(всебічно підготовлювати) виготовля́ти, вигото́влювати
вид вид, наружность (те, що можна побачити) вид, вигляд
(категорія) вид
видаляти удалять вилуча́ти, виво́дити, випрова́джувати, вийма́ти, забира́ти, висила́ти, прибира́ти, вирі́зувати, відрі́зувати, вийма́ти, вини́щувати, зни́щувати, усува́ти
видимий видимый ви́дний
виділяти выделять 1) (дія) вирізня́ти, виокре́млювати; (подія) ви́різнити, ви́окремити;
2) (ділячи) виділя́ти, ви́ділити
видовжуватися удлиняться до́вшати
визначення определение 1) (з’ясувати)
(дія) визнача́ти, визнача́ння;
(подія) ви́значити, ви́значення;
(наслідок) ви́знака, ви́значеність;
2) (дефініція) виозна́ка
виїмка выемка (дія) вийма́ти, вийма́ння; (подія) ви́йняти, вийняття́; (заглибина) ви́йма, ви́ймочка, ви́ямка; (інструмент) вийма́ло; (вийнятий матеріал) ви́йняток
викладання
викладення
виклад
преподавание,
изложение
(дія) виклада́ти, виклада́ння;
(подія) ви́класти, ви́кладення;
(наслідок) ви́клад, ви́кладеність
викликати вызвать 1) спричини́ти, зумо́вити, призве́сти;
2) (людину, живу істоту) ви́кликати
викликати вызывать 1) спричи́нювати, зумо́влювати, призво́дити;
2) (людину, живу істоту кликати) виклика́ти
виключати выключать вимика́ти
виключати исключать 1) вилуча́ти, виво́дити, усува́ти;
2) унеможли́влювати, не дава́ти (змо́ги), запобіга́ти;
3) відкида́ти
виключена исключена неможли́ва
виключений исключен неможли́вий
виключений исключенный 1) ви́лучений, ви́ведений, усу́нений;
2) унеможли́влений;
3) відки́нений
виключення выключение (дія) вимика́ння; (подія) ви́мкнення
виключення исключение 1) (дія) вилуча́ння, виво́дження, усува́ння;
(подія) ви́лучення, ви́ведення, усу́нення;
2) (дія) унеможли́влювання, недава́ння змоги, запобіга́ння; (подія) унеможли́влення, ненадання́ змо́ги, запобі́ження;
3) (дія) відкида́ння; (подія) відки́нення;
4) ви́няток [10-12]
виключено исключено неможли́ве, неможли́во, не може бути,
не мо́жна
виключити выключить ви́мкнути
виключити исключить 1) ви́лучити, ви́вести, усу́нути;
2) унеможли́вити, не дати (змо́ги), запобі́гти;
3) відки́нути
виключити можливість исключить возможность 2) унеможли́вити, не дати (змо́ги);
3) відки́нути можливість
виключний исключительный винятко́вий [10-12], надзвича́йний [10-12], єди́ний;
унеможли́вчий
виключно исключительно 1) винятко́во [10-12], надзвича́йно [10-12];
2) ті́льки, лише́, чи́сто
виконання исполне́ние (дія) вико́нувати, вико́нування;
(подія) ви́конати, ви́конання;
(наслідок) ви́конаність, ви́кін [16, 40]
виконуючий исполняющий (людина, суб’єкт дії) викона́вець, вико́нувач;
(ознака властивості суб’єкта) викона́вчий;
(в дії) що вико́нує, вико́нуючи
вимагати тре́бовать 1) (мати потреби) потребува́ти (чого);
2) (ставити вимоги) вимага́ти (що, чого)
використання испо́льзование (дія) користа́ти, користа́ння,
використо́вувати, використо́вування;
(подія) ви́користати, ви́користання;
(наслідок) ко́ристь, ви́користаність
виникаючий возникающий (ознака властивості суб’єкта) виника́вий;
(в дії) що виника́є, виника́ючи
випадаючий выпадающий (ознака властивості суб’єкта) випада́вий;
(в дії) що випада́є, випада́ючи
випадіння выпаде́ние (дія) випада́ти, випада́ння;
(подія) ви́пасти, ви́падення;
(наслідок) ви́палість, ви́пад
виправний исправи́тельний (ознака властивості суб’єкта) виправни́чий;
(ознака властивості об’єкта) виправни́й;
випробний испыта́тельный;
испыту́емый;
испы́тываемый
(ознака властивості суб’єкта) випробо́вчий;
(ознака властивості об’єкта) випробо́вний;
(ознака призначеності) випробни́й;
(ознака перебування у дії) випробо́вуваний
випробувальний испитательный випробо́вчий, випробо́вувальний
випробувальний зразок испытательный образец (призначений для випробовування) випробни́й зразо́к
випробування испыта́ние (дія) випробо́вувати, випробо́вування;
(подія) ви́пробувати, ви́пробування;
(наслідок) ви́пробуваність, ви́проба
випробування на зсування испытание на сдвиг випробо́вування на зсув
випробування на стискання испытание на сжатие випробо́вування на стиск
випромінення излучение (дія) випромі́нювати, випромі́нювання;
(подія) ви́промінити, ви́промінення;
(випромінена енергія) промі́ння, випромі́ниво;
(наслідковий стан) ви́проміненість
виринаючий всплывающий (ознака властивості суб’єкта) вирина́вий;
(в дії) що вирина́є, вирина́ючи
виробництво производство (дія) виробля́ти, виробля́ння;
(подія) ви́робити, ви́роблення;
(наслідок) ви́ріб; ви́робленість;
(суб’єкт економічної діяльності) виробни́цтво
виробництво продукції производство продукции виробля́ння проду́кції
висихаючий высыхающий (ознака властивості суб’єкта) висиха́вий, схли́вий;
(в дії) що висиха́є, висиха́ючи
виступаючий выступающий 1) (ознака властивості) виступа́вий, виступо́вий;
2) (особа) промо́вець;
3) (що перебуває у дії) що виступа́є, що промовля́є
витяжна шафа вытяжной шкаф (призначена витягати) витяга́льна ша́фа, витяго́ва ша́фа;
(що її можна витягнути) витяжна́ шафа
витяжний вытяжно́й 1) (призначений витягати) витяга́льний;
2) (якого призначено витягати) витяжни́й;
3) (стосовний витягу) витяго́вий
вихідний 1) исхо́дный
2) выходно́й
1) початко́вий;
2) кінце́вий, виходо́вий;
3) (день) неробо́чий
виховання воспита́ние (дія) вихо́вувати, вихо́вування;
(подія) ви́ховати, ви́ховання;
(наслідок) ви́хованість, ви́хов, ви́ховок
вихователь воспита́тель виховни́к [30, 32], вихо́вувач, вихо́вувальник
вихователька воспита́тельница виховни́ця [30, 32], вихо́вувачка, вихо́вувальниця
виховний воспита́тельный (ознака спроможного чи призначеного виховувати)
виховни́чий [30], вихо́вувальний;
(ознака того, що має чи може бути вихований) виховни́й;
(в дії) що виховує, вихо́вуючи
вишка вышка ве́жа
виховуючий воспита́тельный,
воспитывающий
(ознака спроможного чи призначеного виховувати) виховни́чий [30], вихо́вувальний;
(ознака того, що має чи може бути вихований) виховни́й;
(в дії) що вихо́вує, вихо́вуючи
вища математика высшая математика висо́ка математика
вища освіта высшее образование висо́ка освіта [21, 27] (порівн. «середня освіта»)
вищестоящий вышестоящий вищий
вищий высший 1) найви́щий, якнайви́щий, щонайви́щий;
2) висо́кий
вищий выше…чего? 2) ви́щий за … що? (ніж що? від чого?)
вищий учбовий заклад высшее учебное заведение висо́кий навча́льний за́клад
відбивна здатність отражательная способность відбива́льна зда́тність
відбивний отражательный (ознака дійової властивості суб’єкта) відбива́льний;
(ознака дійової властивості об’єкта) відбивни́й
відбирати отбирать 1) (брати частину або все) відбира́ти;
2) (вибирати, оцінюючи) добира́ти
відбілювати отбе́ливать вибі́лювати
відбілювач отбе́ливатель вибі́лювач
відбілюючий отбе́ливающий (ознака властивості) вибі́лювальний;
(в дії) що вибі́лює, вибі́люючи
відбір проб отбор проб (дія) відбира́ння проб;
(подія) відібра́ння проб;
(наслідок) відбі́р проб
відгалуження ответвление (дія) відгалу́жувати, відгалу́жування [16];
(дія) відгалу́зити, відгалу́ження [16];
(наслідок) відгалу́зина [16], відгалу́женість
відділення отделение 1) (дія) відокре́млювання, відді́лювання;
(подія) відокре́млення, відді́лення;
(наслідок) відокре́мина, ві́дділ, відді́лок;
2) (підрозділ) ві́дділ, відді́лок
відділяння отделение відокре́млювання
відділяти отделять (робити окремими) відокре́млювати;
(ділити) відділя́ти
відключення отключение (дія) відмика́ти, відмика́ння;
(подія) відімкну́ти, віді́мкнення
відкриття, відкривання открытие 1) (дія)
(те, що на завісах: двері, ворота тощо) відчиня́ти, відчиня́ння;
(те, що замкнено) відмика́ти, відмика́ння;
(книжку, зошита тощо) розгорта́ти, розгорта́ння;
(очі) розплю́щувати, розплю́щування
(затулене) відтуля́ти, відтуля́ння;
(пляшку) відтика́ти, відтика́ння;
(закупорене: косерви, вино тощо) добува́ти, добува́ння;
(виставку, сезон тощо) відкрива́ти, відкрива́ння
2) (подія)
(те, що на завісах: двері, ворота тощо) відчини́ти, відчи́нення;
(те, що замкнено) відімкну́ти, віді́мкнення;
(книжку, зошита тощо) розгорну́ти, розго́рнення;
(очі) розплю́щити, розплю́щення
(затулене) відтули́ти, відту́лення;
(пляшку) відіткну́ти, віді́ткнення;
(закупорене: косерви, вино тощо) добу́ти, добуття́;
(явище, виставку, сезон тощо) відкри́ти, відкриття́
відливати з металу отливать из металла вилива́ти з металу
відливок отливок ви́ливок, (збірн.) литво́
відмінити отменить (припинити чинність) скасува́ти; (змінити) відміни́ти
відмінюваний склоняемый (в дії) відмі́нюваний;
(ознака властивості) відміне́нний
відмінюється склоняєтся (в дії) відмінюваний
відміняється отменяется (подія) скасовано
відміняти изменять, склонять (змінювати) міня́ти, відміня́ти, відмі́нювати
відміняти отменять (припиняти чинність) касува́ти, скасо́вувати
віднесення отнесение (дія) відно́шення, зарахо́вування, зачисля́ння, стосува́ння; припи́сування
(подія) відне́сення, зарахува́ння, зачи́слення, пристосува́ння; приписа́ння
відновлюваний восстанавливаемый;
восстановимый
(в дії) відно́влюваний;
(ознака властивості) відно́вний
відновлюючий восстанавливающий (ознака властивості суб’єкта) відно́вчий, відно́влювальний;
(дієознака суб’єкта) що відно́влює, відно́влюючи;
(ознака властивості об’єкта) відно́вний
відновний восстановительный;
восстанавливающий;
восстанавливаємый
(ознака властивості суб’єкта) відно́вчий [16, 21], відно́влювальний [21];
(ознака властивості об’єкта) відно́вний [16, 21, 22];
(що перебуває у дії як об’єкт) відно́влюваний [16, 21, 22]
відносити относить відно́сити, зарахо́вувати, зачисля́ти, стосува́ти, припи́сувати
відноситися относиться 1) ста́витися
2) стосува́тися;
3) нале́жати;
4) відно́ситися
відношення отнесение (дія) відно́сити, відно́шення; (подія) відне́сти, відне́сення;
відношення отношение 1) ста́влення; взає́мини; стосу́нки, поста́ва;
2) стосу́нок;
3) нале́жність
4) співвідно́сина, співвіднесеність
5) лист
відомий известный зна́ний
відомості ведомости ро́зписи (одн. ро́зпис)
відомості сведения відо́мості (одн. відо́мість)
відпочиваючий отдыхающий (суб́єкт) відпочива́льник;
(в дії) що відпочива́є, відпочива́ючи;
відправна точка отправная точка початок
відсутній, відсутність отсутствующий, отсутствие (стос. речей і людей) немає,
(стос. речей) брак, бракує,
(стос. людей) відсутній, відсутність
відтак 1) итак, поэтому, в связи с чем
2) потом, затем, в дальнейшем, впредь
1) отже, тому, через що, тож;

2) потім, після того, надалі, далі, відтак

відхилення отклонение (дія) відхилля́ти, відхилля́ння;
(подія) відхили́ти, відхи́лення;
(наслідок) ві́дхил [16]; відхи́лленість;
візуально визуально зоро́во, оглядо́во
військовий военный (людина) військови́к, воя́к;
(ознака стос. війська) військо́вий;
(ознака стос. війни) воє́нний
він є ким? (чим?) он являєтся кем? (чем?)
он есть кто? (что?)
він — це хто? (що?), він — хто? (що?), він є хто? (що?),
він слугує ким? (чим?)
він є яким? он являєтся каким?
он есть какой?
він який?, він є який?
він не є ким? (чим?) он не являєтся кем? (чем?)
он не есть кто? (что?)
він — не хто? (що?) , він не є хто? (що?)
він не є яким? он не являєтся каким?
он не есть какой?
він не який?, він не є який?
вішалка вешалка віша́к
вірна верная (думка, дія) пра́вильна, слу́шна;
(дружина) ві́рна
вірно верно (сказати, вчинити) пра́вильно, слу́шно;
(любити) ві́рно
вірогідний вероятный (той, що його можна припустити) ймові́рний [10]
вірогідний достоверный (цілком певний, перевірений) вірогі́дний [10]
віруючий верующий (людина) віря́нин, ві́рник, побо́жник, богомо́лець;
(ознака властивості) ві́рний, побо́жний, богомільний;
(в дії) що ві́рує, що ві́рить у Бо́га, віруючи
вказати указать (поінформувати, наголосити) зазна́чити;
(на кого, на що) вказа́ти
вклад вклад вне́сок
вкладиш вкладыш вкла́дка, вкла́день
включати включать 1) вмика́ти;
2) охо́плювати, місти́ти;
3) долуча́ти, залуча́ти, вно́сити, вво́дити, заво́дити, зано́сити, запрова́джувати
включаючи включая 1) вмика́ючи;
2) охо́плюючи, зокрема́;
3) долуча́ючи, залуча́ючи, вно́сячи, вво́дячи, заво́дячи, зано́сячи, запрова́джуючи
включення включение 1) уві́мкнення;
2) охо́плення, умі́щення;
3) долу́чення, залу́чення, вне́сення, вве́дення, заве́дення, зане́сення, запрова́дження;
4) (чужорідне тіло) вкра́плина
включити включить 1) увімкну́ти;
2) охопи́ти, умісти́ти;
3) долучи́ти, залучи́ти, внести́, ввести́, завести́, занести́, запрова́дити
включитися включиться 1) увімкну́тися;
2) долучи́тися
включно включительно 1) охо́пно, охо́плюючи, зокрема́, ра́зом з;
2) долу́чно [32], долуча́ючи
вкорочуватися укорачиваться коро́тшати
внутрішньо-
внутрі-
1) внутренне-
2) внутри-
1) (від «внутрішній») вну́трішньо-;
2) (від «в нутрі ») внутрі-:
внутрішньопластовий – стосовний внутрішнього пласта; внутріпластовий – що лежить в середині (в нутрі) пласта
вогнегасний огнетушительный вогнегаси́льний
вогнестійкий огнеупорный вогнетривкий
водопровід водопровод водогі́н
ворогуючий враждующий (ознака властивості) воро́жий;
(в дії) що ворогу́є, ворогу́ючи
воронка воронка 1) лі́йка;
2) (вирвана заглибина) ви́рва
востребуваний востребованный
востребуемый
(наслідковий стан об’єкта) запотребóваний;
(в дії) потребóваний;
(ознака властивості об’єкта) запотребóвний
востребувати востребовать 1) (дія) потребува́ти; (подія) запотребува́ти
2) (дія) жада́ти, вимага́ти; (подія) зажада́ти, ви́могти
3) (дія) запи́тувати; (подія) запита́ти
воюючий воюющий (ознака властивості суб’єкта) войовни́чий, протибо́рчий, зму́шений воюва́ти;
(в дії) що вою́є, вою́ючи
вражаюче впечатляюще, поражающе, поразительно разю́чо, вража́льно
вражаючий впечатляющий, поражающий (ознака властивості) разю́чий, вража́льний;
(в дії) що вража́є, вража́ючи
всеохоплюючий, всеохопний всеохватывающий всеохо́пчий, всеохо́плювальний
вставка вставка (дія) вставля́ти, вставля́ння;
(подія) вста́вити, вста́влення;
(наслідок) вста́вка, вста́вленість;
втратити свідомість потерять сознание знеприто́мніти, зомлі́ти
вхід заборонено,
вхід заборонений
вход воспрещен вхо́дити заборо́нено
вхідний входной входо́вий
вчений ученый (людина) науко́вець;
(в дії) вче́ний;
(після події) на́вчений
вчитися чому учиться чему вчитися чого
газоподібний стан газообразное состояние га́зовий стан (так само, як ріди́нний стан)
газопровід газопровод газогі́н
гармонізація гармонизация (дія) гармонізува́ти, гармонізува́ння;
(дія) згармонізува́ти, згармонізува́ння;
(наслідок) гармоніза́ція, згармонізо́ваність
гатунок сорт ґату́нок
гвинт винт ґвинт
гелікоптер вертолет ґвинтокри́л [22,36]
генеруючий генери́рующий (ознака призначеності) генерува́льний;
(ознака спроможності) генерівни́й;
(в дії) що генеру́є, генеру́ючи
герметизувати герметизировать защі́льнювати [16]
глузувати над ким измываться над кем глузувати (збиткуватися, кепкувати) з кого
гоління бритье бриття́ [26,27, 29]
головний главний головний
головний (убір) головной (убор) наголо́вний (убір) [26, 27]
головнокомандуючий главнокомандующий головнокомандувач
головуючий председательствующий (ознака призначеності) головува́льний;
(ознака спроможності) головівни́й;
(в дії) що голову́є, голову́ючи;
(особа) головува́ч, головівни́к, головува́льник
горизонтальний горизонтальный позе́мний [1-4, 21, 22, 24, 26,27,29,31, 36, 40]
границя граница
предел
1) (області, діапазона, простору) межа́;
2) (ліміт; межа, яку неможливо перейти) грани́ця;
3) (держави) кордо́н
грати решетка ґра́ти
ґратки кристалічні решетка кристаллическая ґратни́ця кристалі́чна
грунт грунт ґрунт
гума резина ґума
густина плотность (стос. дискретних середовищ) щі́льність [16];
(стос. суцільних середовищ) густина́ [16]
давати добро давать добро дозволяти, схвалювати, підтримувати, погоджуватись, згоджуватись
давити давить 1) ти́снути;
2) чави́ти
даний данный цей
датчик датчик дава́ч [21, 22, 36]
декілька несколько кі́лька
деревна жаба древесная лягушка деревна́ жаба
деревна кора древесная кора деревна́ кора
деревна маса древесная масса дереви́нна маса
деревна порода древесная порода деревна́ порода
деревне вугілля древесный уголь дереви́нне вугілля
деревний спирт древесный спирт дереви́нний спирт
деревний, деревинний древесный (стосовний дерева) деревни́й
(зроблений з переробленої деревини, як сировини) дереви́нний
(зроблений з непереробленої деревини) дерев’я́ний
деформований деформи́рованный;
деформи́руемый
(після події) здеформо́ваний;
(в дії) деформо́ваний;
(ознака властивості) здеформо́вний
дивлячись коли смотря когда як коли
дивлячись по смотря по залежно від, з огляду на, зважаючи на
дивлячись який смотря какой як який
дивуватися кому, чому удивляться кому, чему дивуватися з кого, з чого
дистриб’ютор дистрибютор розподільник
діючий действующий (що перебуває в дії) чи́нний, що діє, діючи;
(зумовлений перебуванням у дії) діє́вий;
(здатний чи призначений діяти) дія́льний;
(стосовний дії) дійови́й
для виходу для выхода щоб ви́йти
для входу для входа щоб увійти́
для переходу для перехода щоб перейти́
добуваючий,
добувний
добывающий (ознака властивості суб’єкта) добувальний;
(ознака властивості об’єкта) добувний
довготерміновий долгосрочный довгостроко́вий
довір’я доверие дові́ра
додаток 1) (прикладная программа) приложение;
2) (то, что прилагается) приложение
1) (застосо́вна програ́ма) застосу́нок, [15, 37];

2) (те, що додано) додаток

додержувати що соблюдать что додержувати чого
дозволено застосування разрешено применение дозво́лено застосо́вувати
дозволяється разрешается дозво́лено
дозволяти позволять дава́ти, дава́ти змо́гу
дозволяти разрешать дозволя́ти
дозволяючий разрешающий (ознака властивості суб’єкта) до́звільчий;
(в дії) що дозволяє, дозволяючи
докоряти кого упрекать кого докоряти кому
документований документи́рованный;
документи́руемый
(після події) задокументо́ваний;
(в дії) документо́ваний;
(ознака властивості) задокументо́вний
доля 1) доля
2) судьба
1) частка, частина
2) доля
долька долька частка, частинка, скибочка
домінуючий доминирующий (ознака властивості) переважа́льний, домінівни́й, домінува́льний;
(в дії) що переважає, що домінує
допускається допускается дозво́лено, мо́жна, допу́щено
допустимий допустимый допускни́й [21, 23, 40], допуще́нний, дозволе́нний [2, 32]
дорікати кого упрекать кого дорікати кому
дослідний исследовательский
опытный
дослі́дницький
до́слідний
доставка доставка (дія) достача́ти, достача́ння; (подія) достачити, доста́чення;
достовірний достоверный вірогі́дний
друк печать (дія) друкува́ти, друкува́ння [19, 40];
(подія) надрукува́ти, надрукува́ння;
(наслідок) друк [19, 40], надрукованість
друкований печатный
напечатанный
печатаемый
(стос. друку, готований чи вироблений як друк) дру́ковий [40];
(після події) надруко́ваний [40];
(в дії) друко́ваний [40];
(ознака властивості) надруко́вний;
(об’єкт дії) друко́вання [23]
друковані засоби масової інформації печатные средства массовой інформации друкові засоби масового інформування [40]
дякувати кого благодарить кого дякувати кому
еволюціонування еволюционирование (дія) еволюціюва́ти, еволюціюва́ння;
(подія) зеволюціюва́ти, зеволюціюва́ння;
(наслідок) еволю́ція, зеволюційо́ваність
еволюціонувати еволюционировать (дія) еволюціюва́ти; (подія) зеволюціюва́ти
еволюціонуючий еволюционирующий (ознака властивості) еволюціюва́льний, еволюціївни́й;
(в дії) що еволюціює; еволюціюючи
екземпляр экземпляр примі́рник
екіпіровка екіпіровка (дія) споряджа́ти, споряджа́ння;
(подія) споряди́ти, споря́дження;
(наслідок) споря́дженість;
(засоби) споря́ддя [26, 27, 29]
екологічне управління экологическое управление екологі́чне керува́ння
екологічний менеджмент экологический менеджмент екологі́чне керува́ння
ексклюзивний эксклюзивный винятковий, особливий, осібний, єдиний (у своєму роді)
експлуатація эксплуатация (дія) експлуатува́ти, експлуатува́ння;
(дія) зексплуатува́ти, зексплуатува́ння;
(наслідок) експлуата́ція, зексплуато́ваність
енергозбереження энергосбережение енергооща́джування
енергозберігаючий энергосберегающий енергооща́джувальний
етикетування этикетирование етикеткува́ння, наліпкува́ння
є ким? (чим?) являєтся кем? (чем?)
есть кто? (что?)
— це хто? (що?), — хто? (що?), є хто? (що?), слугує ким? (чим?)
є яким? являєтся каким?
есть какой?
який?, є який?
єдине ціле единое целое одне ціле
єдиний 1) единственный
2) единый
1) (лише один з усіх) єдиний, один;
2) однаковий; спільний
ємність
ємкість
емкость 1) (властивість) мі́сткість;
2) (предмет) посу́дина, вмі́стище, вмі́стина, вмі́стинка [26, 27, 29, 40]
жарочний жарочный (ознака властивості суб’єкта) жари́льний
женитися на кому жениться на ком женитися з ким
живопис живопись малярство
жилий жилой житловий
жорстка вода жесткая вода тверда́ вода́
жорсткість при згині жесткость при изгибе жо́рсткість щодо згина́ння
з метою с целью щоб, за́для
з метою
придбання
с целью приобретения щоб придба́ти, за́для придба́ння
за необхідності,
при необхідності
при необходимости у ра́зі потре́би
з’єднання соединение (дія) з’є́днувати, з’є́днування [16, 21];
(подія) з’єдна́ти, з’єдна́ння [16, 21]; (наслідок) з’єднаність;
(сполука) з’є́днина [16, 21, 26, 29, 40]
за адресою по адресу (де?) за адресою; (куди?) на адресу
забарвлення окраска (дія) ба́рвити, ба́рвлення, заба́рвлювати, заба́рвлювання;
(дія) заба́рвити, заба́рвлення;
(наслідок) заба́рва, заба́рвленість
забій забой 1) (дія) забивати, забива́ння; (подія) забити, забиття́; (наслідок) забі́й, заби́тість;
2) (гірн.) ви́бій
забезпечення обеспечение 1) (задовольняти потребу)
(дія) надава́ти, надава́ння, постача́ти, постача́ння;
(подія) нада́ти, нада́ння, поста́чити, поста́чення;
(наслідок) нада́ток, на́даність, поста́ча, поста́ченість;
2) (створювати статок)
(дія) устатко́вувати, устатко́вування;
(подія) устаткува́ти, устаткува́ння;
(наслідок) ста́ток, устатко́вання, устатко́ваність;
3) (сповнювати впевненістю)
(дія) запевня́ти, запевня́ння, запоруча́тися, запоруча́ння, гарантува́ти, гарантува́ння;
(подія) запе́внити, запе́внення, запоручи́тися, запору́чення,
загарантува́ти [2], загарантува́ння;
(наслідок) запе́вненість, запору́ка, гара́нтія
4) (створювати безпеку)
(дія) убезпе́чувати, убезпе́чування, забезпе́чувати, забезпе́чування, захища́ти, захища́ння;
(подія) убезпе́чити, убезпе́чення, забезпе́чити, забезпе́чення, захисти́ти, захи́щення;
(наслідок) безпе́ка, забезпе́ка [2,32], за́хист, убезпе́ченість, забезпе́ченість, захи́щеність
5) (інструментарій для будь-якої дії) за́соби
забезпечення безпеки обеспечение беопасности (дія) убезпе́чувати, убезпе́чування;
(подія) убезпе́чити, убезпе́чення;
(наслідок) безпе́ка, убезпе́ченість
забезпечення збереження обеспечение сохранения (дія) забезпе́чувати зберігання, забезпе́чування зберігання;
(подія) забезпе́чити зберігання, забезпе́чення зберігання
забезпечувати обеспечивать 1) (задовольняти потребу) надава́ти, постача́ти;
2) (створювати статок) устатко́вувати;
3) (сповнювати впевненістю) запевня́ти, запоруча́тися, гарантува́ти;
4) (створювати безпеку) убезпе́чувати, забезпе́чувати, захища́ти
заборонено застосування запрещено применение заборо́нено застосо́вувати
забороняється запрещается заборо́нено
забруднення загрязнение (дія) забру́днювати, забру́днювання;
(подія) забрудни́ти, забру́днення; (наслідок) забру́дненість, бруд; (речовина) забру́дник; (суб’єкт) забру́днювач
забрудник, забруднювач загрязнитель (речовина) забру́дник; (суб’єкт) забру́днювач
забруднююча речовина загрязняющее вещество забру́дник
забруднюючий загрязняющий (ознака властивості) забру́днювальний;
(в дії) що забру́днює, забру́днюючи;
(суб’єкт дії) забру́днювач;
(речовина) забру́дник
завдячувати кому чим быть обязанным кому чем завдячувати кому що
завершати завершать закі́нчувати
завершити завершить закінчи́ти
завідуючий заведующий чем? (людина) заві́дувач чого?;
(в дії) що заві́дує чим?, завідуючи чим?
заголовний заглавный заголо́вковий [40]
заголовний заголовный (за головою) заголо́вний
загар загар (дія) сма́гнути, сма́гннення, засмага́ти, засмага́ння;
(подія) засма́гнути, засма́гнення;
(наслідок) засма́га, засма́глість
загорілий загоревший засма́глий
загоріти загореть засма́гнути
загоряння загорание

возгорание

1) (дія) сма́гнути, сма́гннення, засмага́ти, засмага́ння;
(подія) засма́гнути, засма́гнення;
(наслідок) засма́га, засма́глість
2) (дія) займа́тися,займа́ння;
(подія) зайня́тися,зайняття́
загоряти загорать сма́гнути, засмага́ти
заготовка
заготівка,
заготівля
заготовка (дія) заготовля́ти, заготовля́ння;
(подія) загото́вити, загото́влення;
(наслідок) загото́ванка [16], загото́вина [16], заготівля, загото́ва
заділ задел наробок [16]
зазнавати що претерпевать что, испытывать что зазнавати чого
закатувати закатывать зака́чувати
закачувати закачивать
закачивать
закачивать (насосом)
1) заколисувати;
2) заго́йдувати;
3) запомпо́вувати, нагнітати
закінчення конец,
окончание
кіне́ць;
(дія) скінча́ти, скінча́ння, закі́нчувати, закі́нчування;
(подія) скінчи́ти, скі́нчення, закінчи́ти, закі́нчення;
(кінцева частина чого-небудь) кінце́вина [40],
(збірне) кінці́в’я [2, 40]
заключати заключать 1) (угоду) уклада́ти;
2) охо́плювати;
3) висно́вувати, роби́ти ви́сновок;
4) закі́нчувати, кінча́ти;
5) місти́ти
6) ув’я́знювати, замика́ти
заключатися заключаться 1) поляга́ти;
2) місти́тися;
3) закі́нчуватися
заключення заключение 1) (угоди) (дія) уклада́ння; (подія) укла́дення;
2) (дія) охо́́плювання; (подія) охо́́плення
3) ви́сновок
заключний заключительный кінце́вий [10], прикінце́вий [10], остато́чний [10], закінчувальний, оста́нній, підсумко́вий
заміна замена (дія) замі́нювати, замі́нювання;
(подія) заміни́ти, замі́нення;
(наслідок) замі́неність, замі́на
замінюваний заменяемый;
заменимый
(в дії) замі́нюваний;
(ознака властивості) замі́нний
замітка заметка нота́тка, заува́га
замкнутий замкнутый за́мкнений (тому, що за́мкнення, а не замкнуття)
замовлення заказ (дія) замовля́ти, замовля́ння;
(подія) замо́вити, замо́влення;
(наслідок) замо́вленість, замо́ва [21, 32]
запобігати що предотвращать что, предупреждать что запобігати чому
запобіжний 1) предохраняющий, предупреждающий;
2) предохранимый, предупредимый
1) (ознака властивості суб’єкта) запобіга́льний;

2) (ознака властивості об’єкта) запобі́жний

засоби вимірювань средства измерений за́соби вимі́рювання
засоби досліджень средства исследований за́соби дослі́джування
зарядка зарядка (дія) насна́жувати, насна́жування, заряджа́ти, заряджа́ння;
(подія) насна́жити, насна́ження, заряди́ти, заря́дження;
(наслідок) насна́га, насна́женість, заря́д, заря́дженість
(фізкультура) руханка
засоби масової інформації средства массовой информации засоби масового інформування
застережний 1) предупреждающий, остерегающий;
2) предупредимый, остерегаемый
1) (ознака властивості суб’єкта) застеріга́льний;

2) (ознака властивості об’єкта) застере́жний

застосовувати,
вживати
використовувати
применять
употреблять
использовать
застосовувати (засоби: інструментарій, знання, вміння тощо);
вживати (заходів, мовних засобів);
використовувати (ресурси, сировину, тощо)
затребуваний востребованный
востребуемый
(після події об’єкта) запотребóваний;
(в дії) потребóваний;
(ознака властивості) запотребóвний
затухання затухание згаса́ння
затухаючий затухающий (ознака властивості) згаса́вий, згасли́вий;
(в дії) що згаса́є, згаса́ючи
заусениця заусеница за́дирка
захват захват (дія) захо́плювати, захо́плювання;
(подія) захопи́ти, захо́плення; (наслідок) захо́пленість;
(пристрій) зхо́пник
захворювання заболева́ние (ставати хворим — переходити від здорового стану до хворого)
захво́рювати, захво́рювання;
(бути хворим — перебувати у хворому стані) хворіти, хворіння;
(стан порушеності нармальної життєдіяльності організму) хворо́ба, хво́рість
захисне покриття защитное покрытие захисто́вий по́крив [27, 26, 40], захища́льний по́крив
захисний защитный (спроможний захищати) захища́льний [22, 26, 36, 40];
(здатний бути захищеним) захисни́й;
(стосовний захисту) захисто́вий [27, 26, 40]
захист защита (дія) захища́ти, захища́ння; (подія) захисти́ти, захи́щення; (наслідковий стан) захи́щеність; (засіб) за́хист; (місце) за́хисток
захоплюючий 1) зхватывающий, увлекательный
2) увлекающийся
1) (ознака властивості суб’єкта) захо́плювальний, захо́пничий;
(в дії) що захоплює, захоплюючи;
2) (ознака неперех.власт.) захо́пливий
зберігати сберегать 1) (тримати оберігаючи від змін) зберіга́ти;
2) (економити) оща́джувати, щади́ти;
3) (назбирувати зекономлене) заоща́джувати;
4) запам’ятовувати, записувати (інформацію для зберігання)
зберігаючий сберегающий, сберегательный 1) (призначений чи спроможний зберігати) зберігальний;
(в дії) що зберігає, зберігаючи
2) (призначений чи спроможний економити) оща́джувальний;
(в дії) що ощаджує, ощаджуючи
2) (призначений чи спроможний назбирувати зекономлене) заоща́джувальний;
(в дії) що заощаджує, заощаджуючи
збільшуватися увеличиваться бі́льшати
збуджуючий возбуждающий (ознака властивості) збу́джувальний;
(в дії) що збу́джує, збу́джуючи;
(суб’єкт дії) збу́дник
зведення сводка, свод (дія) зво́дити, зво́дження;
(подія) звести́, зве́дення;
(наслідок) звід, зве́деність
зворотно-поступальний рух возвратно-поступательное движение верта́льно-по́ступний рух [16]
звужуватися сужаться ву́жчати
здатність способность (ознака властивості суб’єкта) спромо́жність;
(ознака властивості об’єкта) зда́тність, придатність;
(величина, що характеризує спроможність) спромо́га, поту́га
здійснювати осуществлять 1) робити, виконувати;
2) (реалізувати) здійснювати
здійснювати випробування осуществлять испытания випробо́вувати
здійснювати контроль осуществлять контроль перевіря́ти, контролюва́ти
здійснювати моніторинг осуществлять мониторинг відсте́жувати; спостеріга́ти; сте́жити, нагляда́ти, контролювати
здійснювати нагляд осуществлять надзор нагляда́ти, відсте́жувати
здійснювати превірку осуществлять проверку перевіря́ти
землеробство земледелие рільни́цтво
зимостійкий зимостойкий зимотривки́й
зйомка съемка (дія) зніма́ти, зніма́ння; (подія) зня́ти, зняття́;
(наслідок) зні́мок, зня́тість
зліт, злет взлет (дія) зліта́ти, зліта́ння; (подія) злеті́ти, злеті́ння;
(наслідок) зліт, злет, злетілість
злітаючий взлетающий (ознака властивості) зліта́вий;
(в дії) що зліта́є, зліта́ючи
зменшуватися уменшаться ме́ншати
зміна смена (дія) змі́нювати, змі́нювання;
(подія) зміни́ти, змі́нення;
(наслідок) змі́на, змі́неність
змінюваний изменяемый (в дії) змі́нюваний;
(ознака властивості) змі́нний
зміст 1) содержание
2) содержание
3) оглавление, содержание
1) (суть) зміст;
2) (сукупність уміщених складників) вміст;
3) (перелік заголовків) оглав [40]
знаходитися находи́ться 1) (у стані, дії) перебува́ти;
2) (у просторі) бу́ти, лежа́ти, стоя́ти, ви́сіти, сиді́ти;
(стос. місця предмета) місти́тися, ташува́тися, бути розмі́щеним, бути розташо́ваним, перебува́ти;
3) (виявлятися, коли шукають) знахо́дитися
знаходиться в межах находится в пределах лежить у межах
значення значение (дія) значити, значення;
(подія) означити, означення;
(наслідок) ознака, значина
знеболюючий обезбаливающий (ознака призначеності) знебо́лювальний, протибольови́й;
(ознака спроможності) знеболівни́й;
(в дії) що знебо́лює, знебо́люючи
зневажати ким, чим пренебрегать кем, чем зневажати кого, що
знижуватися снижаться 1) (стос. власної висоти) ни́жчати, спада́ти;

2) (стос. висоти над поверхнею) знижуватися

зникаючий исчезающий (ознака властивості суб’єкта) зника́вий;
(в дії) що зника́є, зника́ючи
знущатися над ким издеваться над кем знущатися (глузувати, глумитися) з кого
зображення изображение (дія) зображати, зображання;
(подія) зобразити, зображення;
(наслідок) образ [21,23,31,33—38,40]
зраджувати кому изменять кому зраджувати кого
зріджений газ сжиженный газ зріди́нений газ, скра́плений газ
зріджувати 1) сжижать
2) изреживать
1) (перетворювати газ у рідину) зріди́нювати, скра́плювати;
2) (робити рідшим) зрі́джувати
зростаючий возрастающий (ознака властивості) зроста́вий, зросли́вий, висхідни́й, бі́льшавий;
(в дії) що зроста́є, зроста́ючи, зросни́й,
що бі́льшає, бі́льшаючи
знос износ 1) (стос. того, що носять, зношується):
(дія) носи́ти, зно́шувати(ся), но́шення, зно́шування;
(подія) зноси́ти(ся), зно́шення;
(наслідок) зно́шеність, зно́с;
(х-ка процесу) зно́шуваність;
(властивість) зно́сливість;
2) (стос того, що спрацьовується):
(дія) спрацьо́вувати(ся), спрацьо́вування;
(подія) спрацюва́ти(ся), спрацюва́ння;
(наслідок) спрацьо́ваність;
(х-ка процесу) спрацьо́вуваність;
(властивість) спрацьо́вливість;
1) (стос того, що стирається):
(дія) стира́ти(ся), стира́ння;
(подія) сте́рти(ся), стертя́;
(наслідок) сте́ртість;
(х-ка процесу) сти́раність;
(властивість) стира́вість
зубчаста передача зубчатая передача зу́бчастий передава́льний механі́зм, зу́бчастий передава́ч [16]
зубчаста передача зубчатая передача зубчастий передавальний механізм
зупинка остановка (дія) зупиня́ти, зупиня́тися, зупиня́ння;
(подія) зупини́ти, зупини́тися, зупи́нення;
(наслідок) зупи́н, зупи́неність;
(місце) зупи́нка
зупинка заборонена остановка запрещена зупиня́тися заборо́нено [15]
зустрічатися встречаться 1) (рухаючись назустріч) зустріча́тися;
2) (перехідна дія) трапля́ти, натрапля́ти;
3) (неперехідна дія) бува́ти, трапля́тися
зустрічаються ситуації встречаются ситуации бува́ють ситуа́ції
трапля́ються ситуа́ції
ілюстративний иллюстративный (стос. ілюстрацій) ілюстраційний,
(здатний ілюструвати) ілюстрівний, унаочнівний
(призначений ілюструвати) ілюструвальний, унаочнювальний
інградієнт инградиент складни́к, складова́ части́на
інтев’їруваний интервьированный;
интервьируемый
(після події) зінтервйо́ваний;
(в дії) інтервйо́ваний;
(ознака властивості) зінтервйо́вний;
(особа) інтервйо́ванець
інтев’їруючий интервьирующий (особа) інтерв’юва́льник;
(ознака властивості) інтерв’юва́льний;
(в дії) що інтерв’ю́є, інтерв’ю́ючи
інтев́їрувати интервьировать (дія) інтерв’ювати; (подія) зінтерв’юва́ти
інтеграція интеграция (дія) інтегрува́ти, інтегрува́ння;
(дія) зінтегрува́ти, зінтегрува́ння;
(наслідок) інтегра́ція, зінтегро́ваність
інтригуючий интригующий (ознака властивості) інриго́вий, інтригува́льний;
(в дії) що інтригу́є, інтригу́ючи
іонізуюче випромінювання ионизирующее излучение йонізівне проміння
іонізуючий ионизирующий (спроможність) йонізівни́й, іонізівни́й;
(призначеність) йонізува́льний, іонізува́льний
(в дії) що йонізує, йонізуючи
іронізувати над ким іронизировать над кем глузуватиіронізувати з кого
існувати сущесвовать існувати;
бути наявним
існуючий существующий (ознака стану) ная́вний, тепе́решній, суча́сний, наш, су́щий;
(ознака дійової властивості) зда́тний існувати
ідентифікація идентификация 1) (дія) отото́жнювання, уподі́бнювання, прирі́внювання;
(подія) отото́жнення, уподі́бнення, прирівня́ння;
(наслідок) тотожність, отото́жненість, уподі́бненість, прирі́вняність;
2) (дія) познача́ння, зазнача́ння;
(подія) позна́чення, зазна́чення;
(наслідок) позна́ка, позна́ченість, зазна́ченість;
3) (дія) упізнава́ння, розпізнава́ння;
(подія) упізна́ння, розпізна́ння;
(наслідок) упі́знаність, розпі́знаність
ідентифікувати идентифицировать 1) (визнавати тотожними: однаковими, рівними, відповідними, подібними, схожими) отото́жнювати;
(визнавати однаковими) виодна́ковлювати;
(визнавати рівними) прирі́внювати;
(визнавати відповідними) овідпові́днювати;
(визнавати подібними) виподі́бнювати;
(визнати тотожними: однаковими, рівними, відповідними, подібними, схожими) отото́жнити;
(визнати однаковими) ви́однаковити;
(визнати рівними) прирі́вняти;
(визнати відповідними) овідпові́днити;
(визнати подібними) ви́подібнити;
2) (робити тотожними: однаковими, рівними, відповідними, подібними, схожими) тото́жнити, утото́жнювати;
(робити однаковими) одна́ковити, зодна́ковлювати;
(робити рівними) рівня́ти, зрі́внювати;
(робити відповідними) відпові́днити, увідповіднювати;
(робити подібними) поді́бнити, уподі́бнювати;
(зробити тотожними: однаковими, рівними, відповідними, подібними, схожими) утото́жнити;
(зробити однаковими) зодна́ковити;
(зробити рівними) зрівня́ти;
(зробити відповідними) увідпові́днити;
(зробити подібними) уподі́бнити;
3) познача́ти, позна́чити, зазнача́ти, зазна́чити;
4) упізнава́ти, упізна́ти, розпізнава́ти, розпізна́ти
істотний существенный ваго́мий
їстівний[1] съедобний їсти́вний (від слова ї́стиво — той, що може бути їстивом)
їх (кого?, чего?) их;
(чей?) их
(кого?, чого?) їх;
(чий?) їхній
казенний казенный скарбови́й
казна казна держа́вний скарб
казначейство казначейство держа́вна скарбі́вня, держа́вна скарбни́ця
казначейський казначейский скарбівне́вий, скарбни́чний
капюшон капюшон ка́птур
качати 1) качать
2) качать (насосом)
3) катать
1) гойда́ти, хита́ти;
2) помпува́ти, нагнітати
3) (котити вперед-назад качалку, коток) качати
кепкувати над ким подтрунивать над кем кепкувати (глузувати, кепкувати) з кого
керівництво руководство (дія) керува́ти, керува́ння;
(подія) скерувати, скерування, вкерувати, вкерування;
(керівники) керівни́цтво; (керівна інформація) керу́нок;
(документ) настано́ва, інстру́кція
керований управляемый (в дії) керо́ваний;
(ознака властивості) вкеро́вний;
(об’єкт дії) керо́ваник
кидати 1) бросать, метать
2) бросать, покидать, оставлять
1) кидати;
2) покидати
кинути 1) бросить, метнуть
2) бросить, покинуть, оставить
1) кинути;
2) покинути
кинути палити бросить курить покинути курити
киплячий кипящий (ознака властивості) кипу́чий;
(в дії) що кипи́ть, кипля́чи
кислотостійкий кислотостойкий кислототривкий
кисть кисть 1) (рука від пальців до зап’ястя) п’я́сть;
2) (фарбувати, малювати) щі́тка, пе́нзель;
3) (квіток) ки́тиця, во́лоть;
4) (плодів) ки́тиця, ке́тяг;
5) (винограду) гро́но, ке́тяг
кисть руки кисть руки п’я́сть
кінцівка конечность (частина тіла) кінці́вка
кінцівка концовка (кінцева частина чого-небудь) кінце́вина [40], кінці́в’я [2, 40]
кіоск киоск я́тка [18]
клеймо клеймо тавро
ключка 1) клюшка
2) крюк
1) (бити м’яча, шайбу тощо) ги́́́лка [1, 4, 26, 27, 29];
2) (гак формою гострого кута) клю́чка [1-4]
книга книга (неперіодичне текстове видання обсягом понад 48 сторінок) кни́жка [10, 40],
(великого формату для записів, бухгалтерська тощо)
кни́га [10, 40]
книговидання книгоиздание (діяльність) книговидава́ння
ковзний скользящий кóвзовий, кóвзавий
коксівний коксующийся (ознака властивості об’єкта) скоксо́вний [36]
колекціонований коллекционированный коллекционируемый (після події) сколекційо́ваний;
(в дії) колекційо́ваний;
(ознака властивості) сколекційо́вний
колекціонування коллекционирование (дія) колекціюва́ти; колекціюва́ння;
(подія) сколекціюва́ти; сколекціюва́ння;
(наслідок) колекція
колекціонувати коллекционировать (дія) колекціюва́ти; (подія) сколекціюва́ти
коливань колебаний (завжди в однині) колива́ння
колонка таблиці колонка таблиці сто́впчик табли́ці
командуючий, командний командующий, командний (людина) кома́ндувач;
(призначений командувати) кома́ндувальний;
(в дії) що кома́ндує, командуючи;
(стосовний команди) кома́ндний
комбінований комбини́рованный;
комбини́руемый
(після події) скомбіно́ваний;
(в дії) комбінований;
(ознака властивості) скомбіно́вний
компетентний компетентный обі́знаний
комплектуючий комплектующий (ознака властивості) комплектува́льний;
(в дії) що комплекту́є, комплекту́ючи;
(суб’єкт дії) комплектувальник
комплектуючі комплектующие комплекто́вання [16]
компонент, компонента компонент, компонента складни́к, складова́ части́на
комунікабельний коммуникабельный спілкови́тий
консистенція консисте́нция гу́стість
консолідований консолиди́рованный (після події) об’є́днаний, згурто́ваний, сконсолідо́ваний;
(в дії) об’є́днуваний, гуто́ваний, згурто́вуваний, консолідо́ваний сконсолідо́вуваний;
(ознака властивості) об’єдна́нний, згурто́вний, сконсолідо́вний
консолідуючий консолиди́рующий (ознака властивості) об’єдна́вчий, згурто́вчий, консолідівни́й, консолідува́льний;
(в дії) що об’є́днує, що згурто́вує, що консоліду́є
контролюючий контроли́рующий (призначеність) переві́рчий, контролюва́льний, контро́льний;
(спроможність) контролівни́й;
(в дії) що перевіря́є, перевіря́ючи, що контролю́є, контролю́ючи
контроль контроль (дія) контролюва́ти, контролюва́ння;
(подія) проконтролюва́ти, проконтролюва́ння;
(орган, група) контро́ль [16]
концентрований концентри́рованный;
концентри́руемый
(після події) сконцентро́ваний;
(в дії) концентрований;
(ознака властивості) сконцентро́вний
концептуальний концептуальный (від концепції) концепційний
координуючий координи́рующий (ознака властивості) координува́льний;
(в дії) що координу́є, координу́ючи;
(суб’єкт дії) координа́тор
користуватися попитом пользоваться спросом мати попит
користуватися успіхом пользоваться успехом мати успіх
кородуючий кородирующий (ознака властивості) короди́вий;
(в дії) що короду́є, короду́ючи
корозієстійкий,
корозійностійкий,
корозієтривкий
корозионностойкий корозійнотривкий
корозійна стійкість корозионная стойкость корозі́йна три́вкість
коротке замикáння короткое замыкáние (подія) коротке зáмкнення;
(процес, дуже рідко) коротке замикáння
короткотерміновий короткосрочный короткостроко́вий
котирований котирующийся (в дії) розцінюваний, цінований, поціновуваний;
(після події) розцінений, оцінений, поцінований
котирувати котировать розці́нювати, цінува́ти, поціно́вувати
котируватися котироваться бути розці́нюваним; бути цінованим, бути поціновуваним
котрий который (описуючи, характеризуючи та ін.) який, що;
(запитуючи та зазначаючи, який саме) котрий
кохана любимая, возлюбленная (об’єкт шлюбного та щирого кохання) коха́нець, коха́нка [1-4];
(дієознака об’єкта) коха́на
коханець, коханка любовник, полюбовник, любовница, полюбовница (об’єкт позашлюбного та легковажного кохання) полюбо́вник, полюбо́вниця;
(об’єкт шлюбного та щирого кохання) коха́нець, коха́нка [1-4]
кочення качение (перех. дія) коти́ти, ко́чення (ознака об’єкта — кочений);
(неперех. дія) коти́тися, коті́ння
кращий 1) лучший
2) лучше (чем)…
1) найкра́щий;
2) кра́щий за…
креативний креативный творчий
креслення чертеж кре́сленик [16]
креслення черчение (дія) кре́слити, кре́слення; (подія) накре́слити, накре́слення;
(наслідок) кре́сленик, накре́слина, накре́сленість
кривизна кривизна кривина́
кривошип кривошип ко́рба [16, 21, 23, 26, 36, 30]
кривошипно-шатунний механізм кривошипно-шатунный механизм ко́рбово-гонко́вий механі́зм [16, 21, 22, 36]
кришка крошка кри́хта
кришка крышка на́кривка [16], по́кришка, (люка) ляда, (скрині, скриньки) віко
кромка кромка кра́йка, окра́йка, пруг
купований покупной, покупаемый (властивість) покупни́й [16]
(в дії) купо́ваний [16]
куріння курение 1) (перех. дія) кури́ти, ку́рення (ознака об’єкта — ку́рений);
2) (неперех. дія) курі́ти, курі́ння
легковажити чим пренебрегать чем легковажити що
легуючий легирующий (ознака властивості) легува́льний;
(в дії) що легу́є, легу́ючи
летюча речовина летучее вещество летка́ речовина́
лист лист

письмо

(матеріалу) лист [16];
(паперу) аркуш [16];
(документ, що містить припис чи відóмості) аркуш [16];
(повідомчий, пересильний) лист [16]
литий литой;
отливаемый
(з металу тощо) ви́литий;
(в дії) ли́тий, вили́ваний;
(ознака властивості) виливни́й
лідирувати лиди́ровать лідерува́ти (бути лідером)
лідируючий лиди́рующий (суб’єкт) лі́дер;
(в дії) що лідеру́є; лідеру́ючи;
(ознака властивості) лідерівни́й, провідни́чий
лійка 1) лейка
2) воронка
1) поливальниця;
2) лійка
локалізований локализованный;
локализируемый
(після події) зосере́джений, злокалізо́ваний;
(в дії) зосере́джуваний, локалізо́ваний;
(ознака властивості) зосере́дний, злокалізо́вний
локальний локальный місце́вий; осере́дковий, лока́льний
ліквідація ликвидация 1) (припиняти чинність)
(дія) касува́ти, касува́ння, скасо́вувати, скасо́вування, ліквідува́ти, ліквідува́ння, зліквідо́вувати, зліквідо́вування;
(подія) скасува́ти, скасува́ння, зліквідува́ти, зліквідува́ння;
(наслідок) скасу́нок, скасо́ваність, ліквіда́ція, зліквідо́ваність;
2) (припиняти існування)
(дія) ни́щити, ни́щення,зни́щувати, зни́щування,
ліквідува́ти, ліквідува́ння, зліквідо́вувати, зліквідо́вування;
(подія) зни́щити, зни́щення, зліквідува́ти, зліквідува́ння;
(наслідок) зни́щеність, ліквіда́ція, зліквідо́ваність
ліквідовувати
ліквідувати
ликвидировать 1) (припиняти чинність)
(дія) касува́ти, скасо́вувати, ліквідува́ти, зліквідо́вувати;
(подія) скасува́ти, зліквідува́ти;
2) (припиняти існування)
(дія) ни́щити, зни́щувати, ліквідува́ти, зліквідо́вувати;
(подія) зни́щити, зліквідува́ти
лікуючий лечащий (ознака властивості) лікува́льний;
(в дії) що ліку́є, ліку́ючи
лікуючий лікар лечащий врач відповідальний (закріплений, призначений) лікар
ловля, ловіння ловля (перех дія) лови́ти — ло́влення (ознака об’єкта в дії — ло́влений);
(неперех. дія) лови́тися — лові́ння
любимий любимый (ознака властивості об’єкта дії) улю́блений, лю́бий [1-4, 10];
(об’єкт дії) улю́бленець [1-4, 10];
(дієознака об’єкта дії) коха́ний [1-4];
(об’єкт дії) коха́нець, коха́нка [1-4]
люблячий любящий (ознака властивості) спо́внений любо́ві, зако́ханий
(в дії) яки́й лю́бить, лю́блячи
любовник любовник полюбо́вник [1-4]
м’якоть мякоть, мякиш (м’яса, городини, садовини тощо) м’яку́ш [1-4],
(хліба) м’яку́шка [1-4]
магазин магазин крамни́ця [18]
має бути таким должен быть таким (обов’язково) му́сить бу́ти таки́й, пови́нен бу́ти таки́й;
(ймовірно) ма́є бу́ти таки́й
має відбутися … должен состояться … (обов’язково) му́сить відбу́тися …, пови́нен відбу́тися …;
(ймовірно) ма́є відбу́тися …
має місце имеет место є, ная́вний, трапля́ється, відбува́ється тощо
максимальний максимальный найбі́льший
манжета манжета 1) (одяг) ви́лога;
2) (кільце для скріплювання труб) манже́та
маркірований, маркований маркированный,
маркируемый
1) (маркою чи маркованням)
(після події) помарко́ваний;
(в дії) марко́ваний;
(ознака властивості) помарко́вний
2) (маркером)
(після події) помаркеро́ваний;
(в дії) маркеро́ваний;
(ознака властивості) помаркеро́вний
маркірувати, маркувати маркировать (позначати маркою чи маркованням) маркува́ти;
(позначати маркером) маркерува́ти
маслиновий маслиновый оли́вковий
масло вершкове масло сливочное ма́сло
масло ефірне масло эфирное есе́нція [42]
масло мінеральне масло минеральное оли́ва [17]
масло рослинне масло растительное олі́я [1-4]
масло технічне масло техническое оли́ва [17]
мати місце иметь место 1) бу́ти, бу́ти ная́вним, містити́ся, трапля́тися, відбува́тися тощо;
2) (призначене для перебування) мати місце
менеджер менеджер керівни́к, розпоря́дник, засту́пник, ору́дник, чі́льник, адміністра́тор [15]
мийка мойка (дія) мити, миття;
(посудина, вмістище, місце) мийниця;
(знаряддя) мийка
мислячий, мислящий мыслящий (ознака властивості) мислезда́тний, мисли́вий;
(в дії) що ми́слить, ми́слячи
миттєвість 1) мгновение
2) мгновенность
1) мить (множ. ми́ті, ми́тей, ми́тями);
2) (властивість) миттє́вість
миючий моющий (ознака властивості) ми́йний;
(в дії) що миє, ми́ючи
мігруючий мигрирующий (ознака властивості) мігрівкий;
(в дії) що мігру́є, мігру’ючи
мінімальний минимальный найме́нший
міроприємство мероприятие за́хід
місткість емкость 1) (властивість) мі́сткість;
2) (предмет) посу́дина, умі́стище, умі́стина, умі́стинка [26,27,40]
місцезнаходження местонахождение мі́сце розташу́нку, мі́сце перебува́ння
міцність на згин прочность на изгиб міцність щодо згинання
міцність при згині прочность при изгибе міцність щодо згинання
модернізований модернизированный;
модернизируемый
(після події) змодернізо́ваний [16];
(в дії) модернізо́ваний [16];
(ознака властивості) змодернізо́вний [16]
модифікація модификация (дія) модифікува́ти, модифікува́ння;
(подія) змодифікува́ти, змодифікува́ння;
(наслідок) модифіка́ція [16], змодифіко́ваність
модифікований модифицированный;
модифицируемый
(після події) змодифіко́ваний [16];
(в дії) модифіко́ваний [16];
(ознака властивості) змодифіко́вний [16]
може бути використаний может быть использован мо́жна ви́користати
може використовуватись может использоваться мо́жна користа́ти, мо́жна використо́вувати
можливість возможность змо́га, можли́вість
молотий молотый (після події) зме́лений;
(в дії) ме́лений;
(ознака властивості) ме́ливний
моніторинг мониторинг (дія) відсте́жування, сте́ження, спостеріга́ння, нагляда́ння;
(подія) відсте́́ження, спостере́ження, нагля́нення;
моніторити мониторить відсте́жувати; спостеріга́ти; сте́жити, нагляда́ти, контролюва́ти
на кшталт типа на зразо́к
на носієві на носителе на носії (носієві — давальн. відм.)
на протязі на протяжении упродовж
набирати що набирать что набирати чого
набувати що приобретать что набувати чого
набухаючий набухающий (ознака властивості) набуха́вий;
(в дії) що набухає, набухаючи
нав’язувати завязывать (стосунки) нав’я́зувати
нав’язувати навязывать накида́ти
навантаження
нагрузка
нагрузка (дія) наванта́жувати, наванта́жування;
(подія) наванта́жити, наванта́ження;
(наслідок) наванта́женість, (величина)наванта́га
навколишнє середовище окружающая среда довкі́лля, середо́вище
навчання правилам обучение правилам навча́ння пра́вил, навча́ти(ся) пра́вил
навчати(ся) чому обучать(ся) чему навчати(ся) чого
надходження
поступлення
поступления (дія) надхо́дити, надхо́дження;
(подія) надійти́, наді́йдення;
(наслідок) надхі́д, надхо́ди
найбільш вірогідний наиболее вероятный найімові́рніший
найбільш вірогідний наиболее достоверный найвірогі́дніший, найдостеме́нніший
найбільш глибокий наиболее глубокий найгли́бший
найменування наименование (дія) назива́ти, назива́ння, йменува́ти, йменува́ння;
(подія) назва́ти, назва́ння, найменува́ти, найменува́ння, пойменува́ти, пойменува́ння;
(наслідок) на́зва, йме́ння
накатувати накатывать (валиком) нака́чувати [19]
накачати накачать (насосом) напомпува́ти, наду́ти
накачувати накачивать (насосом) напомпо́вувати, надува́ти, нагніта́ти
накладний платіж,
накладна плата
накладной платеж післяпла́та
накопичувати 1) копить, накоплять

2) копнить, накопнять
3) громоздить, нагромождать;

1) (будь-що акумулювати, складати, зливати, зсипати тощо) назби́рувати;
2) (складати на копицю, купу) копи́чити, накопи́чувати;
3) (збирати, згортати до купи) грома́дити, нагрома́джувати
накреслення начертание накре́слина [40]
налаштування
настройка
настройка (дія) налашто́вувати, налашто́вування;
(подія) налаштува́ти, налаштува́ння;
(наслідок) налашту́нок, налашто́ваність
нанесення нанесение (дія) нано́сити, нано́шення;
(подія) нанести́, нане́сення;
(наслідок) нане́сеність, нані́с
нанесення збитків нанесение убытков (дія) завдава́ння збитків, заподі́ювання збитків;
(подія) завдання́ збитків, заподі́яння збитків
нанесення образи нанесение обиды
нанесение оскорбления
(дія) кри́вдити, кри́вдження; (подія) скри́вдити, скри́вдження
(дія) обража́ти, обража́ння; (подія) обра́зити, обра́ження
нанесення покриття нанесение покрытия (дія) покрива́ти, покрива́ння; (подія) покри́ти, покриття́
нанесення шкоди нанесение ущерба (дія) шкодити, шкодження; (подія) зашко́дити, зашко́дження
нападаючий нападающий (людина, сторона) напа́дник;
(ознака властивості) напада́вий, нападо́вий;
(в дії) що напада́є, нападаючи
напилення напыление (рідину чи порошок)
(дія) напоро́шувати, напоро́шування;
(подія) напоро́шити, напоро́шення;
(наслідок) напоро́шиво, напорошеність
напилювати напиливать (пилкою) напи́лювати
напилювати напылять (рідину чи порошок) напоро́шувати
написання напписание (дія) писа́ти, писа́ння;
(подія) написа́ти, написа́ння;
(наслідок) на́пис, напи́саність
направити направить 1) спрямува́ти, напрями́ти;
2) (людину, документа) спрямува́ти, скерува́ти
3) (людину) посла́ти, призна́чити;
4) (документа) надісла́ти, переда́ти,
5) (інструмент, інструментарій) напра́вити
направлення направление 1) (дія) спрямо́вування, напрямля́ння;
(подія) спрямува́ння, напря́млення;
(наслідок) спрямо́ваність, спрямо́вання, на́прям, на́прямок;
2) (дія) скеро́вування; (подія) скерува́ння;
(наслідок) скеро́ваність, керу́нок;
3) (дія) посила́ння, признача́ння; (подія) посла́ння, призна́чення; (наслідок) по́силка, призна́ка, призна́ченість;
4) (дія) надсила́ння, передава́ння; (подія) надісла́ння, передання; (наслідок) переда́ча;
5) (дія) направля́ння; (подія) напра́влення; (наслідок) напра́ва, напра́вленість
направляти направлять 1) спрямо́вувати, напрямля́ти;
2) (людину, документа) спрямо́вувати, скеро́вувати
3) (людину) посила́ти, признача́ти;
4) (документа) надсила́ти, передава́ти,
5) (інструмент, інструментарій) направля́ти
направляюча направляющая (річ) напрямни́к, напрямни́ця;
(ознака властивості) спрямо́вувальна, напрямни́ча;
(в дії) що спрямо́вує, спрямовуючи
напруження напряжение (дія) напру́жувати, напру́жування;
(подія) напру́жити, напру́ження;
(наслідки) напру́женість, напру́га, на́пруг;
(різниця потенціалів) напру́га;
(механічн.) на́пруг (як на́тяг, на́хил тощо)
напрямна направляющая (річ) напрямни́к, напрямни́ця;
(ознака властивості) спрямо́вувальна, напрямни́ча;
(в дії) що спрямо́вує, спрямо́вуючи
наразі 1) сейчас
2) пока что
1) зараз;
2) поки що, на разі
нарізний нарезной (дійова властивість суб’єкта) наріза́льний;
(дійова властивість об’єкта) нарізни́й
насміхатися над ким, чим насмехаться над кем, чем насміхатися (глузувати, глумитися, кепкувати) з кого, з чого
насолоджуватися наслаждаться ті́шитися, втіша́тися, (зорово) милува́тися, (стос. їжі) смакува́ти, насоло́джуватися
насос насос по́мпа
настойка,
настійка
настойка насто́янка
настоювати настаивать 1) (спирт на травах) настоювати;
2) стояти (на чому), обстоювати (що), наполягати (на чому), правити (чого), домагатися (чого)
наступаючий наступающий 1) прийде́шній, майбу́тній;
2) (в дії) що приходить, приходячи,
що наступа́є, наступа́ючи;
(ознака властивості) наступа́вий, насту́пливий
наступний следующий 1) (поданий далі в переліку) таки́й;
2) (який скоро настане) прийде́шній, майбу́тній;
3) (розташований далі у просторі) да́льший, пода́льший;
4) (перший із подальших) черго́вий;
5) (на якого можна наступити) насту́пний
наступним чином следующим образом так
нафтопровід нефтепровод нафтогі́н
національна ідентичність национальная идентичность націона́льна самобу́тність
не в стані не в состоянии неспроможний, не може
не виключає не исключает не відкида́є, дає змо́гу, уможли́влює
не виключає можливості не исключает возможности не відкида́є можли́вості,
уможли́влює, дає змо́гу
не виключено не исключено можли́во, цілко́м можли́во, мо́же бу́ти, мо́жна
не дивлячись не смотря не зважа́ючи
невід’ємний неотрицательный невід’є́мний
невід’ємний неотъемлемый невідокре́мний, невіднімни́й, невідня́тний
недопустимий недопустимый недопускни́й [21, 23, 40], недопуще́нний, недозволе́нний [2, 32]
неіржавіюча сталь нержавеющая сталь нержавка́ сталь [21,36]
неіржавіючий нержавеющий нержавки́й [21,36]
неіснуючий несуществующий неная́вний, що не існу́є, небува́лий, якого нема́є
необхідний необходимый 1) потрі́бний,
2) (без якого неможливо обійтися) необхі́дний;
3) (якого неможливо обійти) необійде́нний
необхідність необходимость 1) потре́ба; 2) необхі́дність; 3) необійде́нність
необхідно необходимо тре́ба, потрі́бно
неочікуваний неожиданный 1) несподі́ваний;
2) нежда́ний (див. очікування)
непередбачуваний непредсказуемый, непрогнозируемый (ознака властивості) непередбачни́й, неспрогнозо́вний;
(якого ніхто не передбачував) непередба́чуваний, непрогнозо́ваний
неприпустимий 1) недопустимый
2) непредполагаемый
1) недопускни́й [21, 23, 40], недопуще́нний, недозволе́нний[2, 32]
2) (ознака властивості) неприпускни́й, нездо́гадний;
(в дії) неприпуска́ний, нега́даний
непрогнозований непредсказуемый, непрогнозируемый (ознака властивості) непередбачни́й, неспрогнозо́вний;
(якого ніхто не передбачував) непередба́чуваний, непрогнозо́ваний
нерозбірливий текст неразборчивый текст (якого не можна розібрати) нерозбі́рний текст
(нерозбірливий — не здатний чи не схильний розбирати(ся))
неруйнівний контроль неразрушающий контроль неруйнівне контролювання
несуча здатність несущая способность (механіка) три́мкість [21]
несуча конструкція несущая конструкция (механіка) тримальна конструкція
несуча частота несущая частота частота́-носі́й, носі́йна частота́ [15]
несучий несущий 1) носійний; (суб’єкт) носій;
2) тримальний; (суб’єкт) тримач
нетканий нетка́ный неткани́нний
нехтувати чим пренебрегать чем нехтувати що
низькооплачуваний низкооплачиваемый низькоопла́тний
номен номен на́зва, йме́ння
номенований номенованный (після події) наймено́ваний, поймено́ваний, на́званий;
(в дії) ймено́ваний, нази́ваний;
номенувати номеновать йменува́ти, назива́ти
нормований нормированный;
нормируемый
(після події) знормо́ваний [16];
(в дії) нормо́ваний [16];
(ознака властивості) знормо́вний
носилки носилки но́ші
носильщик носильщик носи́льник, носі́й, вагоно́ша
об’єднання объединение (дія) об’є́днувати, об’є́днування;
(подія) об’єдна́ти, об’єдна́ння;
(наслідок) об’є́днаність, об’є́днина, спі́лка, спільнóта, гурт, громáда, сою́з, (спів)товари́ство, організáція, асоціа́ція, у́нія, корпорáція, інтегра́ція, комбінáція; сполýка, злу́ка
об’єднуючий объединяющий (ознака властивості) об’єдна́вчий, об’є́днувальний;
(в дії) що об’єднує, об’є́днуючи
обез- обез- зне- (за винятком: обеззброїти, обезголовити)
обладнання оборудование (дія) устатко́вування, обла́днування;
(подія) устаткува́ння, обладна́ння;
(предмети) устатко́вання, обла́ддя
облік учет (дія) облі́чувати, облі́чування, лічи́ти, лі́чення, лічба́;
(подія) облічи́ти, облі́чення;
(наслідок) облі́ченість, о́блік
обробка, обробіток обработка 1) (механічно, хемічно тощо)
(дія) обробля́ти, обробля́ння [16],
(подія) оброби́ти, обро́блення [16],
(наслідок) обробі́ток [16], обро́бленість;
2) (логічно, інтелектуально)
(дія) опрацьо́вувати, опрацьо́вування,
(подія) опрацюва́ти, опрацюва́ння,
(наслідок) опрацьо́вання, опрацьо́ваність
обробний 1) обрабатывающий
2) обрабатываемый
1) (ознака властивості суб’єкта) обро́бчий [16, 36]
2) (ознака властивості об’єкта) обро́бний [16, 21, 36]
обслуговуючий персонал обслуживающий персонал обслу́га, обслуго́вчий персона́л, обслуго́вувальний персона́л
обтікаємий обтекаемый (дійова властивість об’єкта) обті́чний
(в дії) обтіканий
обумовити обусловить (спричинити) зумо́вити;
(домовитися заздалегідь про умови) обумо́вити
один один 1) (скільки?) один;
2) (як? у якому стані?) сам
один і той же один и тот же той са́мий
одиночний одиночный одини́чний
одружуватися на кому жениться на ком одружуватися з ким
озброєння вооружение (дія) озбро́ювати, озбро́ювання;
(подія) озбро́їти, озбро́єння;
(наслідок) озбро́єність; (засоби) збро́я
окантовка окантовка (дія) оканто́вувати, оканто́вування;
(подія) окантува́ти, окантува́ння;
(наслідок) кант, оканто́вання
окисел окисел окси́д
окислювати окислять оки́снювати
окружний окружной (стос. обво́ду) обвідни́й;
(стос. о́кругу) окружни́й
окружність окружность 1) (крива замкнена лінія правильної форми) ко́ло;
2) (крива замкнена лінія довільної форми) обві́д
опановувати чим овладевать чем опановувати що
опір розриву сопротивление разрыву (опір дії) опір розриванню
опір розтягу сопротивление растяжению (опір дії) опір ротягуванню
органи чуттів органы чувств о́ргани чуття́
організація организация (дія) організува́ти, організува́ння,
зорганізо́вувати, зорганізо́вування;
(подія) зорганізува́ти, зорганізува́ння;
(наслідок, установа, спілка) організа́ція;
(наслідковий стан) зорганізо́ваність
організовувати организовывать (дія) організува́ти, зорганізо́вувати;
(подія) зорганізува́ти
організувати организовать (подія) зорганізува́ти;
(дія) організува́ти, зорганізо́вувати;
оригінал 1) подлинник
2) оригинал
1) правдни́к [16]
2) оригіна́л [16]
освіта просвещение (дія) осві́чувати, осві́чування;
(подія) освіти́ти, осві́чення;
(наслідок) осві́ченість, осві́та
освітлення осветление (дія) ясни́ти, я́снення, проя́снювати, проя́снювання;
(подія) проясни́ти, проя́снення;
(наслідок) проя́сненість, я́сність, яснота́
освітлення освещение (дія) осві́тлювати, осві́тлювання;
(подія) осві́тлити, осві́тлення;
(наслідок) осві́тленість, сві́тло
освітлювальний 1) осветляющий
2) освещающий
1) (стос. прозорості, ясності) проя́снювальний, ясни́льний
2) (стос. світла) осві́тлювальний, світи́льний
освітлюючий 1) осветляющий
2) освещающий
1) (стос. прозорості, ясності) проя́снювальний, ясни́льний
2) (стос. світла) осві́тлювальний, світи́льний
оснащення оснащение (дія) осна́щувати,осна́щування;
(подія) оснасти́ти, осна́щення;
(об’єкти) осна́стя [40], осна́стка
останнє 1) остальное;
2) последнее
1) решта;
2) останнє
отвердівати отвердевать тужа́віти, тве́рднути
отвердівший отвердевший стужа́вілий, затве́рдлий
оточення окружение 1) довкі́лля, середо́вище; (люди) довкі́льці;
2) обступа́ння, ото́чування, обляга́ння
оточувати окружать 1) перебува́ти чи стоя́ти довко́ла чи навко́ло;
2) (перебуваючи в русі) обступа́ти, ото́чувати, обляга́ти
оточуюче середовище окружающая среда довкі́лля, середо́вище
оточуюче середовище, навколишнє середовище окружающая среда довкі́лля
оточуючий окружающий 1) (ознака) навко́лишній, довко́лишній; (людина) довкі́лець;
2) (ознака перебування в дії) що обступа́є, обступа́ючи, що ото́чує, ото́чуючи, що обляга́є, обляга́ючи;
(властивість) обступа́льний, ото́чувальний, обляга́льний
оточуючі (люди) окружающие (люди) 1) (які перебувають довкола) довкі́льці;
2) (які обступають) ото́ччя
отруйний ядовитый (який містить отруту) отру́тний;
(якого можна отруїти) отру́йний;
(яким труять) труї́льний, отру́ювальний
охолоджуватися охлаждаться холо́нути
охочий желающий (людина) охо́тник
(ознака людини) охо́чий
очистка очистка (дія) очища́ти, очища́ння; (подія) очи́стити, очи́щення;
(наслідок) очи́щеність
очікуваний ожидаемый 1) споді́ваний;
2) жда́ний
очікування ожидание 1) (з деякою мірою впевненості вважати, що певна подія відбудеться) сподіва́тися, сподіва́ння;
2) (перебувати у стані готовості зреагувати на сподівану подію) чека́ти, чека́ння, жда́ти, ждання́
очікувати ожидать 1) (з деякою мірою впевненості вважати, що певна подія відбудеться) сподіва́тися;
2) (перебувати у стані готовості зреагувати на сподівану подію) чека́ти, жда́ти
очікується подія ожидается событие 1) сподіва́ємося на поді́ю, можна сподіватися на поді́ю;
2) чека́ємо на поді́ю, можна чекати на поді́ю
ощадний сберегательный, сберегающий 1) (призначений чи спроможний зберігати) зберігальний;
(що його можна чи призначено зберегти) збере́жний
(дієознака суб’єкта) що зберігає, зберігаючи
(дієознака об’єкта) збері́ганий
2) (призначений чи спроможний економити) оща́джувальний;
(що його можна чи призначено зекономити) оща́дний
(дієознака суб’єкта) що оща́джує, ощаджуючи
(дієознака об’єкта) оща́джуваний
2) (призначений чи спроможний назбирувати зекономлене) заоща́джувальний;
(що його можна чи призначено назбирати як зекономлене) заоща́дний;
(дієознака суб’єкта) що заоща́джує, заоща́джуючи;
(дієознака об’єкта) заоща́джуваний
падіння паде́ние (дія) па́дати – па́дання, спада́ти – спада́ння;
(подія) упа́сти – упа́дення, спа́сти – спа́дення;
(наслідковий стан) упад, упадок; (величина) спад
пакувальна одиниця упаковочная единица упако́ванка, упако́вана одини́ця
палатка палатка наме́т, шатро́
паління жжение, сжигание (спалювання) пали́ти, па́лення
паління курение (тютюнових виробів тощо) кури́ти, ку́рення
(курі́ння – від курі́ти)
пальне горючее (будь-яке) па́ливо, (моторне, зокрема) бензи́н, ди́зельне па́ливо
пально-мастильний горюче-смазочный па́ливно-масти́льний
пануючий господствующий (ознака властивості суб’єкта) панівни́й;
(в дії) що пану́є, пану́ючи
папка папка те́ка
парламентарій парламентарий парламентар
переважаючий преимущественный,
подавляющий
(ознака властивості суб’єкта) переважа́льний;
(ознака властивості об’єкта) перева́жний
(ознака перебування в дії) що переважа́є, переважа́ючи
переважний преимущественный,
подавляющий, подавляемый
(ознака властивості суб’єкта) переважа́льний;
(ознака властивості об’єкта) перева́жний
перевезення,
перевіз
перевозки,
перевоз
(дія) перево́зити, перево́ження;
(подія) перевезти́, переве́зення;
(наслідковий стан) переве́зеність; (місце, засіб) переві́з; (наслідковий об’єкт) перево́за
перевірка проверка (дія) перевіря́ти, перевіря́ння;
(подія) переві́рити, переві́рення;
(наслідок) переві́реність
перегородка перегородка пере́ділка
перевіряючий проверяющий (ознака властивості суб’єкта) переві́рчий, перевіря́льний;
(ознака перебування в дії) що перевіря́є, перевіря́ючи;
(суб’єкт дії) переві́рник, перевіря́льник
перед виходом перед выходом (перед подією) перед ви́йденням; перед тим, як вийти;
(стос. місця) перед ви́ходом
перед зупинкою перед остановкой (перед подією) перед зупи́ненням; перед тим, як зупини́тися;
(стос. місця) перед зупи́нкою
передбачуваний предсказуемый, прогнозируемый (ознака властивості) передбачни́й, спрогнозо́вний;
(в дії) передба́чуваний, прогнозо́ваний
переклад перевод (дія) переклада́ти, переклада́ння;
(подія) перекла́сти, перекла́дення;
(наслідок) пере́клад, перекла́деність
переключати переключать 1) перемика́ти;
2) (увагу, думку) перено́сити, зосере́джувати
переключення переключение 1) (дія) перемика́ння; (подія) пере́мкнення
2) (увагу, думку) (дія) перено́шення, зосере́джування; (подія) перене́сення, зосере́дження
переключити переключить 1) перемкну́ти;
2) (увагу, думку) перене́сти, зосере́дити
перенощик, переносчик переносчик переносник, переносниця
перетворювати в що превращать во что перетворювати на що
під час посадки літака во время посадки самолета під час сідання літака (див. посадка)
підготовка, підготовлення,
підготовленість
підготовлювання
підготування
подготовка (дія) готува́ти, готува́ння;
(подія) підготува́ти, підготува́ння;
(наслідок) підгото́ваність, гото́вість, підгото́ва,
(військо, спорт) ви́шкіл
підготовлений подготовленный підгото́ваний
підйом подъём (дія) підійма́ти, підійма́тися, підійма́ння;
(подія) підня́ти, підня́тися, підняття́;
(наслідок) пі́дняток[1], пі́дні́мок, ви́схід;
(вулиця, дорога) узві́з
підйомний подъёмный підійма́льний
підйомник подъёмник (машина) підійма́ч [4, 21, 27]; (пристрій) підо́йма [4, 21, 26]; (людина) підійма́льник
підключати подключать 1) (дія) підмика́ти;
2) (дія) залуча́ти, долуча́ти;
підключення подключение 1) (дія) підмика́ння;
(подія) піді́мкнення;
2) (дія) залуча́ння, долуча́ння;
(подія) залу́чення, долу́чення
підключити подключить 1) (подія) піді́мкнути;
2) (подія) залу́чити, долу́чити
підшипник подшипник вальни́ця [4, 16, 21, 22, 23, 27, 36, 30]
після вибору после выбора ви́бравши, після ви́брання
після зміни после изменения зміни́вши, після змі́нення
плаваючий, плавний плавающий (ознака властивості) плавýчий, плавки́й;
(в дії) що плаває, плаваючи
плавити плавить (переводити у рідинний стан) топи́ти;
(сплавляти водою) пла́вити
плавкий плавкий (щодо набування рідинного стану) топки́й;
(щодо плавання) плавки́й
плавлення, плавка плавление, плавка (будь-якого матеріалу) (дія) топи́ти, то́плення
плетінка плетенка пле́тенка
плетіння плете́ние (перех дія) плести́ — пле́тення (ознака об’єкта — пле́тений);
(неперех. дія) плести́ся — плеті́ння
повернути 1) вернуть, возвратить
2) повернуть
1) верну́ти [1-5, 16];
2) поверну́ти [1-5, 16]
повернутися 1) вернуться, возвратиться
2) повернуться
1) верну́тися [1-5];
2) поверну́тися [1-5]
повертати 1) возвращать
2) поворачивать
1) верта́ти [1-5, 16];
2) поверта́ти [1-5, 16]
повертатися 1) возвращаться
2) поворачиваться
1) верта́тися [1-5];
2) поверта́тися [1-5]
повідомлення сообщение (дія) повідомля́ти, повідомля́ння, звіща́ти, звіща́ння;
(подія) повідо́мити, повідо́млення, звісти́ти, зві́щення;
(наслідок) повідо́ма, повідо́мина [40], зві́стка;
(подієвий стан) повідо́мленість, зві́щеність
повідомляти кому сообщать кому повідомляти кого
повірка поверка (дія) вивіря́ти, вивіря́ння;
(видія) виві́рити, виві́рення;
(наслідок) виві́реність
повірочний поверочный вивіря́льний
повноваження полномочия (дія) уповнова́жувати, уповнова́жування, повнова́жити, повнова́ження;
(подія) уповнова́жити, уповнова́ження;
(наслідок) уповнова́женість, повнова́ги
повноцінний полноценный повнова́ртісний
поділяти разделять (думку) поділяти; (будь-що на частини) ділити
подлінний по́длинный правди́вий [1-5], достеме́нний [1-5], спра́вжній [1-5]
подлінник по́длинник правдни́к [16], достеме́нник
подорожній путник подоро́га
подорожуючий путешествующий (особа) подоро́га, мандрівни́к, мандрі́вець;
(в дії) що подорожує, подорожуючи
пожежний пожарний (людина) поже́жник; (ознака) поже́жний
покажчик, показник 1) показатель
2) указатель
1) (наочний вираз результату, властивості тощо) показник;
2) (напис, стрілка, що вказують на щось) покажчик, вказівник
показання, показ показание (дія) пока́зувати, пока́зування;
(подія) показа́ти, показа́ння;
(наслідок, об’єкт) по́каз
покладання возложение (дія) кла́сти, кла́дення, поклада́ти, поклада́ння;
(подія) покла́сти, покла́дення;
(наслідок) по́клад
покриття покрытие (дія) покрива́ти, покрива́ння;
(подія) покри́ти, покриття́;
(наслідок) по́крив [16], покри́тість
поле сторінки поля страницы (порожній край) бе́рег сторі́нки [16, 40]
(місце для подавання інформації) по́ле сторі́нки [40]
положення положение 1) (у просторі) поло́жина, розташу́нок, мі́сце, пози́ція;
2) (состояние) стан, стано́вище
понятійний, поняттєвий понятийный утямко́вий, зрозумко́вий (росіянізм — поняттєвий)
поняття понятие 1) (вислід утямлення чи зрозуміння) утя́мок [2], утя́мина, зрозу́мок; (дійова спроможність суб’єкта) тя́ма [2]
(подія) утя́мити, утя́млення, зрозумі́ти, зрозумі́ння;
(дія) тя́мити, тя́млення, розумі́ти, розумі́ння;
2) (подія охоплення, покриття собою) пойня́ти, пойняття́;
(дія) пойма́ти, пойма́ння; (наслідок) по́йма
попередження предупреждение 1) (інформування наперед)
(дія) попере́джувати, попере́джування;
(подія) попере́дити, попере́дження;
(інформація) попере́дина;
2) (інформування про загрозу)
(дія) застеріга́ти, застеріга́ння;
(подія) застерегти́, застере́ження;
(інформація) засторо́га;
3) (вживання заходів)
(дія) запобіга́ти, запобіга́ння;
(подія) запобі́гти, запобі́ження;
(засіб) запобі́жник
попереджувати предупреждать 1) (інформувати наперед) попере́джувати;
2) (попереджувати про небезпеку) застеріга́ти;
3) (вживати заходів, перешкоджати) запобіга́ти
попереджуючий предупреждающий 1) (інформувати наперед) попере́джувальний;
2) (попереджувати про небезпеку) застеріга́льний;
3) (вживати заходів) запобіга́льний
порівняльний сравнительный (ознака властивості об’єкта) порівня́нний
(ознака властивості суб’єкта) порі́внювальний
порівняльні характеристики сравнительные характеристики (власт. об’єкта) порівня́нні характери́стики
(власт. суб’єкта) порі́внювальні характери́стики
посадка посадка 1) (стос. рослин)
(дія) сади́ти, са́дження, наса́джувати, наса́джування;
(подія) посади́ти, поса́дження, насади́ти, наса́дження;
(наслідок) поса́дка, наса́диво;
2) (стос. людей, літаків)
(неперех. дія) сіда́ти, сіда́ння;
(неперех. подія) сі́сти;
(перех. дія) сади́ти, са́дження;
(перех. подія) посади́ти, поса́дження; (місце) поса́д [1], поса́да
3) (техніка)
(дія) наса́джувати, наса́джування;
(подія) насади́ти, наса́дження;
(наслідок) на́сад [21];
4) (стос. тіла людини) поста́ва
посадку здійснив літак посадку осуществил самолет сів літак
посадочний, посадковий поса́дочный (призначений, щоб його сади́ти, від са́диво) са́дивний;
(призначений, щоб ним сади́ти, від сади́ло) сади́льний;
(призначений для сіда́ння) сіда́льний;
(стос. посаджених дерев) посадко́вий;
(призначений для насаджування) наса́джувальний;
(стос. на́саду) насадо́вий
посвідчення удостоверение по́свідка
посилання ссылка (дія) посила́тися, посила́ння;
(подія) посла́тися, посла́ння;
(наслідок — згадка чи познака джерела) по́силка [16, 1-5]
поставка поставка (дія) постача́ти, постача́ння; (подія) постачити, поста́чення;
постійний постоянный (повсякчас наявний) пості́йний, повсякча́сний;
(завжди однаковий за величиною чи якістю) сталий
постійно діючий постоянно действующий пості́йний, повсякча́сний
потепління клімату потепление климата (дія) теплі́шання клімату;
(подія) потеплі́шання клімату
потерпілий потерпевший (людина) потерпі́лець;
(після події) потерпі́лий
потерпілий, постраждалий потерпевший, пострадавший (людина) потерпі́лець, постражда́лець;
(після події) потерпі́лий, постражда́лий
потрясаючий
потрясний
потрясающий (ознака акт. дійової властивості) разю́чий, вража́льний, приголо́мчий, приголо́мшувальний, ошеле́шувальний, звору́шувальний, надзвича́́йний;
(в дії) що вража́є, що приголо́мшує, що ошеле́шує, що звору́шує
початкуючий начинающий (людина) початкі́вець;
(в дії) що початку́є, початку́ючи
пошив, пошиття пошив (дія) ши́ти, шиття́;
(подія) поши́ти, пошиття́;
(наслідок) поши́в
пошук поиск (дія) шука́ти, шука́ння [1-5];
(подія) пошука́ти, пошука́ння;
(наслідок) по́шук, пошу́каність
правдивий настоящий,
правдивый
(справжній, достеменний) правди́вий [1-4];
(який говорить правду) правдомо́вний, (людина) правдомо́вець;
(який любить правду) правдолюби́вий; (людина) правдолю́б
правка правка 1)(дія) виправля́ти, виправля́ння;
(подія) ви́правити, ви́правлення;
(наслідок) ви́права, ви́правка, ви́правленість;
2)(дія) поправля́ти, поправля́ння;
(подія) попра́вити, попра́влення;
(наслідок) попра́ва, по́правка, попра́вленість;
3)(дія) корегува́ти, корегува́ння;
(подія) скорегува́ти, скорегува́ння;
(наслідок) коре́кція, коре́кта, коректу́ра, скорего́ваність;
4)(дія) редагува́ти, редагува́ння;
(подія) зредагува́ти, зредагува́ння;
(наслідок) редакція, зредагованість
практикуючий практикующий (ознака властивості суб’єкта) -практик;
(ознака перебування в дії) що практикує, практикуючи;
(суб’єкт дії) практик
працюючий работающий (людина) працівни́к;
(в дії) який працю́є, працю́ючи
працюючий пенсіонер работающий пенсионер пенсіонер-працівник; пенсіонер, що працює
представляти результати представлять результаты (у певному вигляді) подава́ти результа́ти;
(передавати) надава́ти результа́ти
при при 1) в, у, під час, у проце́сі;
2) (за умови) за, у ра́зі, за умо́ви;
3) (біля, поряд, поруч) при
при виході при выходе (стос. дії) вихо́дячи, коли вихо́дять, під час вихо́дження,
якщо виходити, в разі вихо́дження;
(стос. події) ви́йшовши, якщо вийти, коли вийшли;
(стос. місця) біля (поруч, поряд) ви́ходу, при ви́ході
при вході при входе (стос. дії) вхо́дячи, якщо входити, коли вхо́дять,
під час вхо́дження, в разі вхо́дження;
(стос. події) увійшо́вши, якщо увійти, коли увійшли;
(стос. місця) біля (поруч, поряд) входу, при вході
при необхідності
за необхідності
при необходимости у разі потре́би, за потре́би
при оновленні при обновлении (стос. дії) оно́влюючи, під час оно́влювання;
(стос. події) оновивши, у разі оновлення
при переході при переходе (у дії) перехо́дячи, коли перехо́дять, під час перехо́дження,
в разі перехо́дження;
(стос. події) перейшо́вши, коли перейшли;
(стос. місця) біля (поруч, поряд) перехо́ду, при перехо́ді
при президентові при президенте при президенті (президентові — давальн. відм.)
при роботі в режимі при работе в режиме працю́ючи в режи́мі
при умові при условии за умови
при цьому при этом 1) в такому разі, у цьому разі, за таких обставин
2) до того ж
привести в порядок привести в порядок упорядкувати
привод, привід привод
повод
(урухо́мчий механізм) урухо́мник [16, 40]
(підстава для дії) при́від
(до упряжі) по́від
приводити в дію приводить в действие 1) (робити дієвим) заді́ювати;
2) (робити рухомим) урухо́млювати [16, 26, 40]
приводити в рух приводить в движение урухо́млювати [16, 40]
приводний приводной (приводящий в движ.)
приводной (приводимый в движ.)
(ознака властивості суб’єкта) урухо́мчий [40];
(ознака властивості об’єкта) урухо́мний [26, 40]
приводний ремінь приводной ремень урухо́мчий па́с
приготовлений приготовленный (на кухні) скухова́рений [27, 29]
приготовлений приготовленный пригото́ваний
приготовлення
приготування
приготовление (дія) готува́ти, готува́ння;
(подія) приготува́ти, приготува́ння;
(наслідок) пригото́ваність, гото́вість, пригото́ва
придушення завад подавление помех (дія) притлу́млювання зава́д;
(подія) притлу́млення зава́д;
(наслідок) притлу́мленість зава́д
призначення назначение
предназначение
(дія) признача́ти, признача́ння;
(подія) призна́чити, призна́чення;
(властивість, стан) призна́ка, призна́ченість
приймальна приемная (примістище) прийма́льня;
(ознака комісії тощо) прийма́льна
приймати до уваги принимать во внимание бра́ти до ува́ги
приймати міри принимать меры вжива́ти за́ходів
приймати участь принимать участие бра́ти у́часть
прийняти до уваги принять во внимание взя́ти до ува́ги
прийняти міри принять меры вжи́ти за́ходів
прийняти участь принять участие взя́ти у́часть
прийом прием 1) (дія) прийма́ти, прийма́ння; (подія) прийня́ти, прийняття́;
2) (щодо гостей) (дія) віта́ння, прийма́ння, (подія) привіта́ння, прийняття́;
3) спо́сіб [21-23], за́хід, ме́тод, по́бит;
4) раз, захі́д, на́пад, наворо́т [2]
прийти до свідомості прийти в сознание оприто́мніти
прийти до тями прийти в себя отя́митися
прикладна програма прикладная программа, приложение застосо́вна програ́ма, застосу́нок [15, 37]
прикладний прикладной (призначений для застосовування) застосо́вний [21, 32, 40], (належний до ужитку) ужитко́вий [30, 40],
(призначений для прикладання) прикладни́й
приміщення помещение (дія) примі́щувати, примі́щування;
(подія) примісти́ти, примі́щення;
(місце у будівлі) примі́́стище, примі́ща
приналежати принадлежать нале́жати
приналежність принадлежность 1) нале́жність (немає дієслова приналежати!)
2) (предмет) річ, (для роботи) прила́ддя, знаря́ддя
припустимий 1) допустимый
2) предполагаемый
1) допускни́й [21, 23, 40], допуще́нний, дозволе́нний [2, 32]
2) (ознака властивості) припускни́й, припуще́нний, здо́гадний;
(в дії) припуска́ний, га́даний
прискорення ускорение 1) (стос. процесу — робити швидшим)
(дія) пришви́дшувати, пришви́дшування;
(подія) пришви́дшити, пришви́дшення;
(величина) пришви́дшуваність, при́швид;
2) (стос події — робити, щоб скоріше відбулася)
(дія) приско́рювати, приско́рювання;
(подія) приско́рити; приско́рення
прискорення події ускорение события (дія) приско́рювання події;
(подія) приско́рення події
прискорення руху ускорение движения (дія) пришви́дшування руху;
(подія) пришви́дшення руху;
(величина) пришви́дшуваність руху, при́швид руху
прискорювати ускорять 1) (робити інтенсивнішою дію) пришви́дшувати;
2) (наближати в часі подію) приско́рювати
приступати до роботи приступать к работе става́ти до робо́ти, починати працювати, починати роботу
приступити до роботи приступить к работе ста́ти до робо́ти, почати працювати, почати роботу
присутній присутствующий (живі істоти) прису́тній;
(неживі речі) ная́вний
приходити до свідомості приходить в сознание прито́мніти, оприто́мнювати
пробачати кого извинять кого пробачати кому
пробіл пробел 1) (вільне місце від того, чим заповнене довкілля) прога́лина
2) (незадрукована ділянка носія друку) прога́лина;
(прогалина між словами в рядку) прога́лок;
3) (вада) прога́лина
пробка пробка 1) (матеріал) ко́рок;
2) (предмет з будь-якого матеріалу) ко́рок [15, 16, 1-5], чіп, за́тичка, ковпачо́к, на́кривка;
3) (скупченість транспорту на дорозі) зато́р
проведення випробувань проведение испытаний випробо́вування
проведення досліджень проведение исследований дослі́джування
проводити випробування проводить испытания випробо́вувати
проводити дослідження проводить исследования дослі́джувати
проводити полив приизводить полив полива́ти
прогнозований предсказуемый, прогнозируемый (ознака властивості) передбачни́й, спрогнозо́вний;
(в дії) передба́чуваний, прогнозо́ваний
програмне забезпечення программное обеспечение програ́мні за́соби, (сукупність наявних чи потрібних програм) програ́мний ста́ток
продовження продление (у часі чи просторі) (дія) продовжування, подовжування,
(подія) продовження, подовження
продовження продолжение (у часі) (перех дія) прова́дження далі; (неперех дія) тривання;
(об’єкт) подальша частина, далі
продовжувати продлевать (у часі чи просторі) продо́вжувати, подо́вжувати
продовжувати продолжать (у часі) прова́дити далі
продовжувати навчання 1) продолжать обучение
2) продлевать обучение
1) навча́тися да́лі
2) продо́вжувати навча́ння
продовжувати роботу 1) продолжать работу
2) продлевать работу
1) працюва́ти да́лі
2) продо́вжувати робо́ту
продовжуватися продолжаться (у часі) трива́ти
продовжується робота 1) продолжается работа
2) продлевается работа
1) трива́є робо́та
2) робо́ту продо́вжено, продо́вжуємо робо́ту
продовжують залишатися продолжают оставаться [й] далі залишаються
продукти харчування продукты питания харчі́, харчові́ проду́кти
проектувати, проектування проектировать, проектирование;
проецировать, проецирование
1) (створювати проект)
(дія) проектувати, проектування;
(подія) спроектувати, спроектування;
(наслідок) проект, спроектованість;
2) (створювати проекцію)
(дія) проекціювати, проекціювання [16];
(подія) спроекціювати, спроекціювання;
(наслідок) проекція, спроекційованість;
проінформувати проинформировать поінформувати
пройти произойти
пройти
(у часі) неперех. відбу́тися,
протрива́ти, мину́ти, сплисти́, збі́гти
пройти пройти
минова́ть
(у просторі) пройти́, перейти́, мину́ти
пропаганда пропаганда (дія) пропагува́ти, пропагува́ння;
(дія) спропагува́ти, спропагува́ння;
(те, що його пропагують) пропага́нда
пропускна здатність пропускная способность пропуска́льна зда́тність
пропускний пропускной (дійова властивість суб’єкта) пропуска́льний;
(дійова властивість об’єкта) пропускни́й
протидіючий противодействующий (ознака властивості) протидієвий;
(в дії) що протидіє, протидіючи
протилежний противоположный (той, що лежить проти чогось) протиле́жний;
(думка тощо) супроти́вний
протиріччя противоречие супере́чність
протікати протекать (процеси) відбуваються;
(рідини, потоки, річки) протікають
(час ) плине, спливає
проходити происходи́ть
проходи́ть
(у часі) неперех. відбува́тися, трива́ти, мина́ти, сплива́ти, збіга́ти
проходити проходи́ть (витратити час на ходіння) проходи́ти
проходити проходи́ть
минова́ть
(у просторі: шлях, крізь щось, повз щось тощо) прохо́дити, перехо́дити, мина́ти
процес розвитку процесс развития розвива́ння
прощати кого прощать кого прощати кому
пряжений жаренный (стос. горіхів, зерна, насіння, борошна, молока)
(після події) спря́жений;
(в дії) пря́жений
(об’єкт дії) пряже́ня
псувний портящийся (схильний псуватися) псувки́й
(якого можна зіпсувати) зіпсо́вний
пустий пустой поро́жній
пустотілий пустотелый порожни́стий
пустушка пустушка соска-гамівничка [26, 27]
радіти чому радоваться чему радіти з чого
реалізація реализация (дія) дійсни́ти, ді́йснення, реалізува́ти, реалізува́ння;
(подія) здійсни́ти, зді́йснення, зреалізува́ти, зреалізува́ння;
(багаторазова дія) зді́йснювати, зді́йснювання, зреалізо́вувати, зреалізо́вування;
(наслідок події) зді́йсненість, реаліза́ція
реалізовувати реализовывать (дія) дійсни́ти, реалізува́ти; (багаторазова дія) зді́йснювати, зреалізо́вувати
реалізувати реализовать (дія) дійсни́ти, реалізува́ти; (подія) здійсни́ти, зреалізува́ти; (багаторазова дія) зді́йснювати, зреалізо́вувати
реальний реальный ді́йсний
реальність реальность ді́йсність
регулюючий регулирующий (призначеність) регулюва́льний; (спроможність) регулівни́й; (в дії) що регулю́є, регулю́ючи
реєстрація регистрация (дія) реєструва́ти, реєструва́ння [16];
(дія) зареєструва́ти, зареєструва́ння [16];
(запис в реєстрі) реєстрація [16];
(наслідковий стан) зареєстрованість
результат результат на́слідок, ви́слід, результа́т, пі́дсумок
результуюча результирующая (ознака властивості) підсумко́ва, вислідна́, результівна́
ремені безпеки ремни безопасности па́ски безпе́ки
ремінь 1) ремень
2) кожа (выделанная)
1) (смуга, смужка з тканини чи ременю) пас, па́сок [1-5, 23-26]
2) (матеріал – вичинена шкура) ремі́нь [1-5, 23-26, 36]
ресурсозберігаючий ресурсосберегающий ресурсооща́джувальний
реципієнт реципиент прийма́ч, сприйма́льник, отри́мувач, чита́ч, слуха́ч, гляда́ч
рибалка, рибак, риболов рыбалка;
рыбак, рыболов
(дія) риба́лити, риба́лення, лови́ти ри́бу, ло́влення ри́би;
(особа) риба́лка, риба́к
рибальство, риболовля рыбачество, рыболовство (дія) риба́лити, риба́лення, лови́ти ри́бу, ло́влення ри́би;
(розводження риби) ри́бництво
рідинний жидкостный (який використовує рідину) рідино́вий
рідинний вогнегасник жидкостный огнетушитель рідино́вий вогнега́сник
рідке паливо жидкое топливо ріди́нне паливо [26]
рідке скло жидкое стекло ріди́нне скло [26]
рідкий жидкий (негустий) рідки́й
(стан речовини) ріди́нний [21, 22, 36, 40]
рідкий редкий (рідко розташований) рідки́й;
(рідко трапляється) рі́дкісний
рідкий кристал жидкий кристалл ріди́нний кристал [36]
рідкий стан жидкое состояние ріди́нний стан [21, 22,36]
рідкокристалічний жидкокристаллический ріди́ннокристалічний
різьба резьба (з’єднувальний засіб) на́різь [16, 43]
різьбовий резьбовой нарізе́вий [21, 27, 36, 40]
робити можливим делать возможным уможли́влювати
робити неможливим делать невозможным унеможли́влювати
роз’єм разъем ро́знім [21, 22, 36]
роз’ємний разъемный рознімни́й [16]
розбірливий текст разборчивый текст розбі́рний текст (розбірливий – спроможний розбиратися)
розгалуження разветвление (дія) розгалу́жувати, розгалу́жування [16];
(дія) розгалу́зити, розгалу́ження [16];
(наслідок) розгалу́зина [16], розгалу́женість
роздільна здатність разрешающая способность,
разрешение
вирізні́вність, вирізні́вна зда́тність [40, 44]
розмір більше 1 м. размер больше 1 м. ро́змір бі́льший ніж 1 м.
розмір менше 1 м. размер меньше 1 м. ро́змір ме́нший ніж 1 м.
розпилення распыление (порошок, рідину, енергію, думки та ін.)
(дія) розпоро́шувати, розпоро́шування;
(подія) розпороши́ти, розпоро́шення;
(наслідок) розпоро́шиво; (наслідковий стан) розпоро́шеність
розпилювання распиливание (пилкою)
(дія) розпи́лювати, розпи́лювання;
(подія) розпиля́ти, розпиля́ння;
(наслідковий стан) розпи́ляність; (місце, наслідок) ро́зпил
розпилювати распиливать (пилкою) розпи́лювати
розпилювати распылять (порошок, рідину, енергію, думки та ін.) розпоро́шувати
розподільний распределительный (ознака властивості суб’єкта) розподі́льчий;
(ознака властивості об’єкта) розподі́льний
розрахунок расчет (дія) розрахо́вувати, розрахо́вування;
(подія) розрахува́ти, розрахува́ння;
(наслідок) розраху́нок, розрахо́ваність
розташування расположение (дія) ташува́ти, ташува́ння, розташо́вувати, розташо́вування [16];
(дія) розташува́ти, розташува́ння [16];
(наслідок) розташу́нок [16], розташо́ваність [16]
розширюватися расширяться ши́ршати
рукавичка перчатка
маленькая перчатка
варежка
маленькая варежка
(усі пальці — окремо) пальча́тка [1-4, 27, 26]
мале́нька пальча́тка
(великий палець — окремо, решта — разом) рукави́ця
рукави́чка
рукавички перчатки
варежки, рукавички
(усі пальці окремо) пальчатки;
(один палець окремо) рукавиці, (маленькі) рукавички
рукоятка рукоятка рукі́в’я, держа́к, ру́чка
руль руль 1) (автомобіля, велосипеда) кермо́;
2) (судна, літака) стерно́
русизм русизм росіяні́зм
ряжений ряженый (після події) переря́джений, перевдя́гнений;
(в дії) ря́джений, переря́джуваний, перевдя́ганий;
(особа) рядже́ник, перевдя́ганець
сальник сальник защільнювач [16]
самий … самий … най-…-ший (-щий)
самий відомий самий известный найзна́ніший, найвідо́міший
самий довгий самий длинный найдо́вший
самий кращий самий лучший найкра́щий
санкціонований санкционированный;
санкционируемый
(після події) осанкційо́ваний
(в дії) санкційо́ваний;
(ознака властивості) осанкційо́вний
санкціонування санкционирование (дія) санкціюва́ти, санкціюва́ння;
(подія) осанкціюва́ти, осанкціюва́ння;
(наслідок) са́нкція
санкціонувати санкционировать (дія) санкціюва́ти; (подія) осанкціюва́ти
секціонований секционированный;
секционируемый
(після події) посекційо́ваний
(в дії) секційо́ваний;
(ознака властивості) посекційо́вний
секціонування секционирование (дія) секціюва́ти, секціюва́ння;
(подія) посекціюва́ти, посекціюва́ння;
(наслідок) се́кція, посекційо́ваність
секціонувати секционировать (дія) секціюва́ти; (подія) посекціюва́ти
селекціонований селекционированный;
селекционируемый
(після події) зселекційо́ваний;
(в дії) селекційо́ваний
(ознака властивості) зселекційо́вний
селекціонувати селекционировать (дія) селекціюва́ти; (подія) зселекціюва́ти
селекція, селекціонування селекция (дія) селекціюва́ти, селекціюва́ння;
(подія) зселекціюва́ти, зселекціюва́ння;
(наслідок) селе́кція, зселекційо́ваність
сервіс сервис (дія) обслуго́вувати, обслуго́вування;
(подія) обслужи́ти, обслу́ження;
(наслідог) обслу́женість; (суб’єкт) обслу́га
сертифікований сертифицированный;
сертифицируемый
(після події) осертифіко́ваний;
(в дії) сертифіко́ваний;
(ознака властивості) осертифіко́вний
сидіння сидение (дія) сиді́ти, сиді́ння;
(подія) поси́діти, поси́дження;
(місце) сіде́ць [1,3,4,23], мі́сце сиді́ти [32], мі́сце для сиді́ння, сі́давка [1,3,4], сіда́к [1,3,4], крі́сло, крісе́лко, стіле́ць, ла́вка, ослі́н, сі́дло́, сі́дало
символ символ 1) знак; 2) символ
січнá секущая (ознака властивості суб’єкта дії — напр. площина́) розтина́льна, перетина́льна [16];
(лінія чи поверхня) розтина́чка, перетина́чка
скатувати скатывать 1) ска́чувати, згорта́ти, звива́ти
2) ско́чувати
скачувати, скачати 1) скачивать, скачать;
2) скатывать, скатать
1) (з інтернету) списувати, переписувати, копіювати;
2) (згортати в рулон) скачувати;
(деформувати, надаючи циліндричної форми) скачувати
складає половину составляет половину стано́вить полови́ну
складаний, складний складной, составной, складывающийся (якого можна скласти) склада́нний [16, 40];
(який перебуває в дії) скла́даний;
(після події) скла́дений;
(непростий) складни́й
складова составляющая 1) (річ) складни́к, складова́ части́на;
2) (ознака) складовá
скловидний стекловидный склува́тий, склоподі́бний
скорочення сокращение (дія) скоро́чувати, скоро́чування;
(дія) скороти́ти, скоро́чення;
(наслідок) скоро́т [21, 30], скоро́ченість
слабий больной хво́рий, неду́жий, слаби́й
слабий слабый (незначний, неміцний, несильний) слабки́й
слабо- слабо- (незначно) сла́бко-, ма́ло-
слизова слизистая (слизова оболонка) слизови́ця;
(ознака властивості) слизова́
слід след (залишений на чомусь відбиток тощо) слід
слід следует тре́ба, потрі́бно, ва́рто
слідуючий следующий 1) (поданий далі) таки́й;
2) (який скоро настане) прийде́шній, майбу́тній;
3) (розташований далі у просторі) да́льший, пода́льший;
4) (перший із подальших) черго́вий
слідчий следователь (людина) розслі́дувач, слі́дувач;
(ознака властивості) слідчий
словосполучення словосочетание словосполу́ка
смажена кава жареный кофе (готова) спря́жена ка́ва;
(яка перебуває в процесі пря́ження) пря́жена ка́ва;
(сма́жена — оброблена в розжареній олії)
смажити, жарити, пряжити жарить (в рідинному жирі) сма́жити [20];
(на жару чи вогні) жа́рити [20];
(в печі тощо) пекти́;
(поволі обробляти теплом по всій; товщі однаково молоко, горіхи, зерно, насіння) пря́жити [20]
сміятися над ким, чим смеяться над кем, чем сміятися (глузувати) з кого, з чого
соковижималка соковижималка соковичавни́ця [26, 27, 28]
солдат солдат воя́к
солірувати соли́ровать солюва́ти
соліруючий, солюючий соли́рующий (ознака властивості) солівни́й,
(ознака перебування в дії) що солю́є, солю́ючи
спадаючий убывающий (ознака властивості) спада́вий, спадли́вий, низхідни́й, ме́ншавий;
(в дії) що спада́є, спада́ючи, спадни́й,
що ме́ншає, ме́ншаючи
спеціаліст специалист фахівець
спеціальність специальность фах
співаючий поющий (ознака властивості) співу́чий;
(в дії) що співа́є, співа́ючи
співпадати совпадать збіга́тися
співпадаючий совпадающий збі́жний
співпадіння совпадение (дія) збігатися, збігання;
(подія) збігтися, збіження;
(наслідок) збіг, збіглість
співробітник сотрудник (заводу, закладу тощо) працівни́к;
(колега по роботі) співпрацівни́к
співробітництво сотрудничество співпра́ця
співробітничати сотрудничать співпрацюва́ти
співставляти сопоставлять зіставля́ти, порі́внювати
спливати 1) всплывать;
2) уплывать
1) вирина́ти;
2) (пливучи, рухаючись, віддаляючись зникати) сплива́ти
спливаючий вспливающий 1) (ознака властивості) вирина́́́́́вий;
(ознака перебування в дії) що вирина́́́́є, вирина́ючи;
2) (ознака властивості) спливки́й;
(ознака перебування в дії) що сплива́́́́є, сплива́ючи.
сповіщати кому сообщать кому сповіщати кого
споживча тара потребительская тара спожитко́ва та́ра
спонукати до чого побуждать к чему спонукати на що
спорядження снаряжение (дія) споряджа́ти, споряджа́ння;
(подія) споряди́ти, споря́дження;
(засоби) споря́ддя [26, 27, 29]
спостереження наблюдения (дія) спостеріга́ти, спостеріга́ння;
(подія) спостерегти́, спостере́ження;
(наслідок) спостере́женість, спостере́га
спостережний наблюдательный (ознака властивості суб’єкта) спостеріга́льний;
(ознака властивості об’єкта) спостере́жний
сприйняття восприятие (дія) сприйма́ти, сприйма́ння;
(подія) сприйня́ти, сприйняття́;
(наслідок) спри́йнятість, спри́йняток
спряжений жаренный (стос. горіхів, зерна, насіння, борошна) спря́жений
спряжений сопряженный супря́жений
спряження сопряжение (дія) супряга́ти, супряга́ння;
(подія) супрягти́, супря́ження;
(наслідок) супря́женість, супря́га, супря́жина
спряження, пряження жарка (стос. горіхів, зерна, насіння, борошна)
(дія) пря́жити, пря́ження;
(подія) спря́жити́, спря́ження;
(наслідок) спря́женість, пря́живо, пряже́ня
створіння создание (наслідок події) твориво, твір, ви́твір;
(подіяння) створи́ти, ство́рення;
(діяння) твори́ти, тво́рення, ство́рювати, ство́рювання;
(неперех. подія) створи́тися, ство́рі́ння;
(неперех. дія) ство́рюватися, ство́рювання;
стержень стержень стрижень
стимулюючий стимули́рующий (призначеність, спроможність) спонука́льний, заохо́чувальний, пришви́дшувальний, стимулюва́льний, стимулівни́й;
(в дії) що спонука́є, що заохо́чує, що пришви́дшує, що стимулює
стійкість стойкость (здатність чинити опір незворотнім негативним впливам) три́вкість
стійкість устойчивость (здатність відновлювати нормальний стан і властивості після відхилення від нього) сті́йкість
стійкість забарвлення стойкость окраски три́вкість заба́рви
стосуватися кого, чого касаться кого, чего стосуватися до кого, до чого
строгий строгий суво́рий, вимо́гливий, пи́льний, тверди́й, го́стрий; то́чний, чітки́́й; стате́чний, класи́чний, шти́вний
строк срок (момент часу) термін [13, 16]; (проміжок часу) строк [13, 16]
структуризація структуризация (дія) структурувати, структурування;
(подія) уструктурувати, уструктурування;
(наслідок) структу́ра, побудо́ва, уструктуро́ваність
структурований структурированный;
структурируемый
(після події) уструктуро́ваний;
(в дії) структуро́ваний;
(ознака властивості) уструктуро́вний
струтурувати структурировать (дія) структурувати, (подія) уструктурувати
сумісна дія совместное действие спі́льна ді́я
сумісний 1) совместный
2) совместимый
3) совмещенный
1) спі́льний
2) (якого можна сумістити) сумі́сний
3) сумі́щений
супроводжуваний сопровождаемый (в дії) супрово́джений;
(ознака властивості) супровідни́й;
(об’єкт дії) супрово́дженик
супроводжування сопровождение (дія) супрово́дити, супрово́дження;
(подія) супрове́сти, супрове́дення;
(суб’єкт дії) су́провід
супроводжувати сопровождать супрово́дити
супроводжуючий, супроводжувальний сопровождающий (ознака властивості) супрові́дчий,
(в дії) що супрово́дить, супроводячи
сходимість сходимость збі́жність
схожість всхо́жесть (здатність сходити, проростати) сходи́вість, пророста́вість
схожість схо́дство (наявність близьких ознак) схо́жість
так як так как позаяк, оскільки
такий же такой же таки́й са́мий
такими є … таковыми являются … такі …, такі є …
там же там же там са́мо
твердіти твердеть, отвердевать тужа́віти, тве́рднути
творіння творение (наслідок події) ви́твір, твір, тво́риво;
(подіяння) ви́творити, ви́творення;
(діяння) витво́рювати, витво́рювання;
(неперех. дія) твори́тися, творі́ння;
(неперех. подія) витво́рюватися, витво́рювання
творог творог сир (кисломолочний)
температура складає 20°С температура составляет 20°С температу́ра стано́вить 20°С
теорія перекладу теория перевода тео́рія переклада́ння
термін 1) срок
2) термін
1) (момент часу) термін [13, 16]; (проміжок часу) строк [13, 16];
2) (назва спеціального утя́мку) термін
терміновий срочный невідкла́дний
терміново срочно невідкла́дно
тим не менше тем не менее проте́
тканий тка́ный 1) (після події) зі́тканий, ви́тканий;
2) ткани́нний
3) (який перебуває в процесі ткання) тка́ний
тлумачення толкование (дія) тлума́чити, тлума́чення;
(подія) ви́тлумачити, ви́тлумачення;
(думка) ви́тлумок; (стан) ви́тлумаченість
той же тот же той са́мий
топлене масло топленое масло (готове) ви́топлене ма́сло, перето́плене ма́сло, сто́плене ма́сло;
(яке перебуває в процесі топлення) то́плене ма́сло
торкатися кого, чого касаться кого, чего торкатися до кого, до чого
туристичний туристический тури́ський
у випадку необхідності в случає необходимости у разі потреби
у відношенні в отношении щодо, стосовно
у відповідності в соответствии відпові́дно
у залежності в зависимости зале́жно
у порівнянні в сравнении порівняно
у силу чого в силу чего через що
у тому числі в том числе зокрема́, охо́плюючи
у цьому відношенні в этом отношении щодо цього
ударостійкий,
ударотривкий
ударостойкий ударнотривкий
узагальнюючий обобщающий (ознака властивості) узага́льнювальний, узага́льчий;
(в дії) що узагальнює, узагальнюючи
укорочуватися укорачиваться коро́тшати
україномовний украиноязычный українськомо́вний
умовні позначення условные обозначения умо́вні позна́ки [13, 16]
уніфікований унифици́рованный;
унифици́руемый
(після події) зуніфіко́ваний [16, 36, 40];
(в дії) уніфіко́ваний;
(ознака властивості) зуніфіко́вний;
(зуніфіко́ваний об’єкт дії) зуніфіко́ваник;
(уніфіко́ваний об’єкт дії) уніфіко́ваник
упаковка упаковка (дія) упако́вувати, упако́вування;
(подія) упакува́ти, упакува́ння;
(те, що його упаковують) упако́вання;
(те, чим опаковують, тара) опако́вання;
(упако́вання та опако́вання разом) пако́вання;
(упакована одиниця) упако́ванка
упаковочна упаковочная (примістище) пакува́льня
упаковочна одиниця упаковочная единица упако́ванка, упако́вана одини́ця
упаковочний упаковочный (призначений пакувати) пакува́льний
управлінець управленец керівни́чник
управління управление (дія) керува́ти, керува́ння;
(підрозділ установи) відділ, відді́лок, упра́ва
управління довкіллям управление окружающей средой екологі́чне керува́ння
управління навколишнім середовищем управление окружающей средой екологі́чне керува́ння
управлінський управленческий керівни́чий
управляючий управляючий (людина) керівни́к, чі́льник;
(в дії) що керу́є, що очо́лює, керуючи, очолюючи
усадка усадка 1) опускатися через осідання ґрунту тощо (дія) осіда́ти, осіда́ння; (подія) осі́сти, осі́лення; (наслідок) осі́лина́, осі́лість;
2) меншати розмірами (дія) зсіда́тися, зсіда́ння;
(подія) зсі́стися, зсі́лення; (наслідок) зсі́лина́, зсі́лість
усадку давати усадку давать 1) (опускатися через осідання ґрунту тощо) осіда́ти;
2) (меншати розмірами) зсіда́тися
усушка усушка (дія) зсиха́тися, зсиха́ння; (подія) зсо́хнутися, зсо́хнення, ізсо́хнення; (наслідок) зсо́хлина́, зсо́хлість; ізсо́хлість
усушку давати усушку давать зсиха́тися
учбовий учебный навча́льний
учений ученый (після події) на́вчений;
(в дії) вче́ний;
(особа) науко́вець
учитися чому учиться чему учитися чого
ущільнення уплотнение (збільшування щільності)
(дія) ущільнювати, ущільнювання;
(подія) ущільнити, ущільнення;
(наслідок) щільність [16], ущільненість;
(герметизування щілин)
(дія) защільнювати, защільнювання;
(подія) защільнити, защільнення;
(наслідок) защільненість;
(матеріал) защільник [16]
ущільнювати уплотнять 1) (робити щільнішим) ущі́льнювати
2) (затикати щілини) защі́льнювати
уявлення, уява 1) воображение,

1) понятие, представление

1) (дія) уявля́ти, уявля́ння;
(подія) уяви́ти, уя́влення;
(наслідок-образ) уя́вина; (наслідковий стан) уя́вленість;
(засіб) уя́ва [1-4]; (акт. властивість) уявли́вість;
(неперех. власт.) уя́вкість
2) (дія) тя́мити, тя́млення;
(подія) утя́мити, утя́млення;
(наслідок), утя́мок, (наслідковий стан) утя́мленість;
(засіб) тя́ма [1-4]; (акт. властивість)тямови́тість;
(неперех. власт.) тя́мкість,
фактор фактор чи́нник
фільонка филёнка та́хля
фон фон тло [29]
фракціонований фракционированный;
фракционируемый
(після події) сфракційо́ваний
(в дії) фракційо́ваний;
(ознака властивості) сфракційо́вний
фракціонування фракционирование (дія) фракціюва́ти, фракціюва́ння;
(подія) сфракціюва́ти, сфракціюва́ння;
фракціонувати фракционировать (дія) фракціюва́ти; (подія) сфракціюва́ти
франкомовний франкоязычный французькомо́вний
функціональний функциональный (від функції) функці́йний;
(від функціоналу) функціона́льний
функціонування функционирование (дія) функціюва́ти, функціюва́ння;
(подія) профункціюва́ти, профункціюва́ння
функціонувати функционировать функціюва́ти
функціонуючий функционирующий (ознака властивості) функціюва́льний, чи́нний;
(в дії) що функцію́є, функцію́ючи
хвилюючий волнующий (в дії) що хвилю́є, хвилю́ючи, що бенте́жить;
(властивість) хвилівний, хвилюва́льний, бенте́жильний
хворіти чим болеть чем хворіти на що
холостий розчин холостой раствор контро́льний ро́зчин, нульови́й ро́зчин
холостий хід холостой ход неробо́чий хід [21, 36], я́ловий хід [22, 23, 36]
цей же этот же цей са́мий
централізований централизованный
централизуемый
(після події) сцентралізо́ваний;
(в дії) централізо́ваний;
(ознака властивості) сцентралізо́вний
ціноутворення ценообразование (дія) ціноутворювання;
(подія) ціноутворення
час дії время действия (проміжок) трива́лість ді́ї
час події время события (момент) час поді́ї
частіше за все чаще всего найчастіше
чекан чекан карбі́вка
черговий дежурный (ознака) чергови́й; (особа) чергове́ць [1,3,4]
число подій число событий кі́лькість поді́й
читабельність книги читабельность книги (властивість)чита́нність кни́жки;
(характеристика процесу) чи́таність кни́жки
читабельність шрифту, читаність шрифту читабельность шрифта прочи́тність шри́фту [40]
читабельність, читаність читабельность, читаемость (властивість — здатність мати популярність) чита́нність;
(властивість — можливість прочитання) прочи́тність;
(характеристика процесу — інтенсивність) чи́таність
читаність носія інформації,
читабельність носія інформації
читаемость носителя информации прочи́тність носія́ інформа́ції
чушка чушка (з металу) вили́ванець
шатун шатун (техн.) гоно́к [16, 21, 23, 26, 36, 30]
швейний швейный шва́цький
швидкопсувкий скоропортящийся швидкопсувки́й [40]
швидкотужавіючий быстроотвердевающий швидкотужавки́й [21]
шкіра кожа 1) (жива) шкі́ра;
2) (здерта) шку́ра;
3) (вичинена) ремі́нь [1-5, 23-26, 36]
шкіряний кожанный ремі́нний [21, 23, 26, 27, 40]
шкіряний ремінь кожанний ремень ремі́нний па́сок
шляхом (діяння) путем (воздействия) діянням, діючи, за допомо́гою (діяння), че́рез (діяння)
шляхом проведення путем проведения прова́дженням, прова́дячи
шляхом удосконалення путем усовершенствования удоскона́люванням, удоскона́люючи
шокуючий шокирующий (властивість) вража́льний, разю́чий, шоківни́й, шокува́льний;
(перебування в дії) що вража́є, вража́ючи, що шоку́є, шоку́ючи
шоу шоу видо́вище
штабель штабель стіс
штатний розклад штатное расписание шта́тний ро́зпис
штрих-код штрих-код штрихови́й код
щільність плотность (стос. дискретних середовищ) щі́льність [16];
(стос. суцільних середовищ) густина́ [16]
що використовується используемый (в дії) використо́вуваний;
(ознака властивості) використо́вний
що дозволяє 1) что позволяет
2) который разрешает
1) що дає змо́гу;
2) (стос. дозволу, що його видає людина чи установа)
яки́й дозволя́є
що застосовується применяемый
применимый
(в дії) застосо́вуваний, що його застосо́вують;
(ознака властивості) застосо́вний
що робить можливим что делает возможным що уможли́влює
що складається состоящий скла́дений
що характеризується характеризующийся 1) характеризо́ваний, що його характеризують;
2) що характеризує себе, що характеризується;
який є невід’ємною частиною который является неотъемлемой частью як невідокремна частина

[1] Форма прикметника із суфіксом –івний може бути утворена лише від дієслова на -увати (п. А.10) і має означати — спроможний виконувати дію (п. 4.6.1), подібно до: рятівний — спроможний рятувати, гальмівний — спроможний гальмувати.

Джерела інформації:

1.     Словарь української мови (в 4-х томах) / Б. Грінченко. — К.: «Наукова думка», 1996

2.     Російсько-український словник (А — П) / Редактори: В.М.Ганцов, Г.К.Голоскевич, М.М.Грінченкова; Головний редактор: акад. А.Е.Кримський. — К: Червоний шлях, 1924

3.     Словник української мови (в 11-ти томах). — К.: Наукова думка, 1970—1980

4.     Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. — 1728 с.

5.     Російсько-український словник (у 3-х томах) — К: Наукова думка, 1970.

6.     Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В.Гейченко, В.М.Завірюхіна, О.О.Зеленюк та ін. — К.: Наук. думка, 1998. — 892 с.

7.     Орфографічний словник української мови: Близько 120 000 слів. / Уклад.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. — К.: «Довіра», 1994. —864 с.

8.     Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. 303 с. (передрук видання 1925 р.).

9.     Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / За ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 400 с.

10.  Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Вид. дім “КМ Aкадемія”, 1994. – 254 с.

11.  Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської: Посібник. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

12.  Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

13.  ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформ­лювання та вимоги до змісту нормативних документів.

14.  ДСТУ 3966-2000 “Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять”

15.  Ухвали науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України // Проблеми української термінології. Збірник наукових праць учасників 8-ї Міжнародної конференції “Проблеми української термінології Слово Світ 2004”. — Львів: Ліга-Прес, 2004. — С. 209-222

16.  ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

17.  ДСТУ 3437-96 Нафтопродукти. Терміни та визначення

18.  ДСТУ 4303:2004 Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та визначення понять

19.  ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять.

20.  ДСТУ 3862-99 Громадське харчування. Терміни та визначення

21.  Російсько-український словник наукової і технічної мови / О.Войналович, В.Моргунюк — К.: Вирій, Сталкер, 1997.— 256 с.

22.  Російсько-український науково-технічний словник / В. Перхач, Б. Кінаш — Львів, 1997. — 456 с.

23.  Словник технічної термінології / І. Шелудько, Т. Садовський. — К.: Державне видавництво України, 1928.— 588 c.

24.  Російсько-український словничок / К. Дубняк (1917)

25.  Російсько-український словник термінів фізики і химії / М. Вікул (1918)

26.  Покажчик ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації — К.: Державне патентне відомство України, 1997

27.  Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) — К.: Державне патентне відомство України, 1997

28.  Міжнародна класифікація промислових зразків — К.: Державне патентне відомство України, 1997

29.  Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків — К.: Державне патентне відомство України, 1997

30.  Словник Чужослів / Павло Штепа (1977)

31.  Тимотей Балабан Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля — Львів, 2000. — 400 с.

32.  Словник ділової мови / М.Дорошенко, М.Станиславський, В.Страшкевич — К.: Державне видавництво України, 1930. — 248 с.

33.  Математичний термінологічний бюлетень (“Проти націоналізму в математичній термінології”) — К.: Ввидавництво ВУАН, 1934. — 80 с.

34.  Фізичний термінологічний бюлетень (“Ліквідувати націолістичне шкідництво в радянській фізичній термінології”) — К.: Ввидавництво ВУАН, 1935. — 81 с.

35.  Виробничий термінологічний бюлетень (“Викорінити націоналізм у виробничій термінології”) — К.: Ввидавництво ВУАН, 1935. — 79 с.

36.  Російсько-український словник з інженерних технологій / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш — Львів: Ліга-Прес, 2005. — 848 с.

37.  Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція / За ред. Богдана Рицара. — Львів: ЕКОінформ, 2006. — 208 с.

38.  Англійсько-український словник з програмування і математики / М.Кратко, М. Кікець, Є. Мейнарович та ін. — Луцьк: Надстир’я, 1998. — 640 с.

39.  Наталія Непийвода. Практичний російсько-український словник: найуживаніші сліва і вислови / За ред. Ф.А.Непийводи. – К.: Основа, 2000. – 247 с.

40.  Таланчук П.М., Ярема С.Я., Ярема С.М., Коровайченко Ю.М., Моргунюк В.С., Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник з видавничо-поліграфічної та пакувальної справи: Науково-практичне видання: — К.: Ун-т «Україна», 2006. — 664 с.

41.  Російсько-українсько-англійський військовий словник / В. Карачун, І. Черненко, С. Чиж та ін. — К., Техніка, 2001. — 750 с.

42.  Гінзбург М., Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Коваленко С. Ефірна олія” чи “есенція”: Наукове обґрунтування вибору терміна // Вісник Національної Академії Наук України, 2005 — №11 — С. 59-63.

43.  ДК 004:2003 Український класифікатор нормативних документів. — К.: Держспоживстандарт України, 2003. — 82 с.

44.  ДСТУ 4000-2000 Системи тривожної сигналізації. Охоронні теле(відео)системи і системи контролювання доступу. Терміни та визначення.

45.  Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. —К.: Видавничий центр «Академія», 1998. — 712 с.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *