Готова робота!

Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування

Купити за 113 грн.
views 42

Зміст дипломної роботи на тему

“Удосконалення обліку основних засобів та розробка системи контролю і економічного аналізу їх ефективного користування”

(на прикладі Чернівецького обласного Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)

(на матеріалах Чернівецької обласної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів

1.1. Основні засоби як об’єкт наукового дослідження з обліку і аналізу.Методи оцінки основних засобів

1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури

1.3 Загальні положення, напрями діяльності, права, обов’язки і відповідальність Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Розділ 2. Організація обліку наявності та використання основних засобів

2.1 Процес первинного обліку основних засобів на підприємстві

2.2. Розвиток фінансового обліку основних засобів

2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів

2.4. Організація обліку основних засобів в інформаційних бухгалтерських системах

Розділ 3. Розвиток системи економічного аналізу та контролю наявності та ефективності використання основних засобів

3.1.Методика і організація аналізу наявності, руху та технічного стану основних засобів

3.2. Удосконалення обліку і аналізу наявності,руху і технічного стану основних засобів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

 

Вступ

Зміни в соціально-економічній ситуації і в системі господарського управління України, вимагають радикальних перетворень щодо організації і методології обліку і аналізу .

Важливою підсистемою в системі обліково-економічної інформації підприємства є облік основних засобів і контроль за їх збереженістю і використанням.

Основні засоби, що перебувають у підприємства на правах власності і володіння – це сукупність матеріально-предметних цінностей як засобів праці, що експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах протягом тривалого періоду з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації продукції, створеної внаслідок їх прямої експлуатації, а також шляхом реалізації послуг з надання цих засобів в оренду іншим суб’єктам, і вартість яких поступово переноситься на всі нові вартості, створені підприємством протягом усього терміну експлуатації.

Першочергові питання, які характеризують порядок організації обліку та аналізу основних засобів детально розглядались багатьма економістами, і це відтворено ними у статтях, навчально-методичній літературі. Однак окремі питання дослідженні недостатньо і потребують ретельного дослідження та науково обґрунтованих рекомендацій, оскільки значно змінилася методика бухгалтерського обліку в цілому та, зокрема, основних засобів.

Реформування системи бухгалтерського обліку продиктоване не лише причинами методологічного характеру, а й суто прикладними аспектами діяльності підприємств, і тому повинно базуватися на логічному комплексному підході.

Щоб відповідати сучасним вимогам організація і методологія обліку повинна відповідати повсякденним запитам управління, бути надійними економічними інструментами управління підприємством. Але на практиці ще є багато ситуацій, коли це положення не виконується. Це повною мірою стосується обліку основних засобів.

Таким чином, на сучасному етапі започатковано принципово новий етап розвитку вітчизняної системи обліку.

Актуальність теми. Економічні перетворення, які здійснюються в Україні протягом останніх років спрямовані на реформування господарського механізму адекватного ринковій економіці. Особливе місце в цьому займає організація обліку, аудиту і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів. Крім того, окремі аспекти їх обліку, аудиту і аналізу за національними стандартами безпосередньо на підприємствах галузі недостатньо висвітлені в економічній літературі. Отже, дослідження обліку, аудиту і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів на окремо взятому підприємстві є актуальним.

Мета і задачі дослідження полягають у розробці певних пропозицій, щодо удосконалення методики обліку, аудиту і аналізу основних засобів з врахуванням національних стандартів.

Виходячи з вищесказаного в дипломній роботі поставлені і вирішені такі задачі:

– вивчити і проаналізувати наукову літературу з даної теми;

– зробити порівняння практики обліку наявності, руху і технічного стану в Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з вимогами положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»;

– провести аудиторське дослідження і аналіз організації обліку основних засобів;

– сформувати конкретні висновки і пропозиції, впровадження яких в Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності м.Чернівці забезпечить дотримання методики обліку у відповідності з вимогами П(С)БО.

Об`єктом дослідження є Чернівецький обласний Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв’язку з втратою заробітньої плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також гадання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду, кошти якого формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, застрахованими особами та надходжень від спрощеної системи оподаткування.

На даній організації наявні можливості повного і всестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань, щодо організації обліку, аудиту і аналізу наявності, руху і технічного стану основних засобів з використанням практичних матеріалів.

Предметом дослідження є методичні аспекти обліку, аудиту і аналізу наявності,руху і технічного стану основних засобів в умовах роботи Фонду соцального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі-ФСС з ТВП).

Методи дослідження. У дипломній роботі використовувались такі методи дослідження як системний аналіз – для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливі складові елементи; синтез – для узагальнення різних аспектів обліку, аудиту і аналізу основних засобів; інформаційне моделювання – для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування – для формування узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорій і практики організації системи забезпечення обліку ОЗ; конкретизація – для обгрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом – для виявлення їхньої відповідності щодо інформаційної ємності адекватного вимогам стандартів; опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження – при проведення аудиту основних засобів; статистичні і аналітичні розрахунки; порівняння – для зіставлення даних у динаміці; групування – для визначення залежності показників одне від одного; середніх і відносних величин та прийоми елімінування при аналізі основних засобів; конструктивний – для групування пропозицій щодо обліку основних засобів; графічний – для наочного зображення результатів дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дипломній роботі узагальнено і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку, аудиту і аналізу наявності , руху і технічного стану ОЗ із врахуванням вимог національних стандартів.

Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що запропонована методика апробована в ФСС з ТВП м. Чернівці, отже є реальною, і може бути застосована на інших організаціях.

Обсяг та структура роботи. Дипломна робота складається із основної частини, літератури, додатків. Вона викладена на 107 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, 5 рисунками та додатками. Список використаної літератури включає 102 найменувань.

У вступі окреслено наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми, сформовано мету, завдання, предмет і об’єкти дослідження,наведено перелік застосованих методів дослідження, розкрито сутність теми, її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, розкрито необхідність проведення дослідження, структура дипломної роботи, характеристика базового підприємства.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю наявності та використання основних засобів» розкрито стан теоретичних напрацювань та нормативного забезпечення з даної теми, проаналізовано класифікацію основних засобів.

У другому розділі «Організація обліку наявності  та використання основних засобів» досліджено організаційні питання організації обліку основних засобів у ЧОВ ФСС з ТВП

У третьому розділі «Розвиток системи економічного аналізу та контролю наявності та ефективності використання основних засобів» проведено ґрунтовний аналіз та аудит основних засобів на матеріалах ЧОВ ФСС з ТВП, а також запропоновано шляхи вдосконалення обліку, аудиту і аналізу основних засобів.

Висновки і пропозиції роботи містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, наголошення на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, викладено рекомендації щодо їх використання.

Купити за 113 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *