Безкоштовно

Фінансова звітність суб’єкта туристичної діяльності

views 84

1. Поняття та види фінансової звітності суб’єкта туристичної діяльності

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Бухгалтерська звітність – це звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 „ Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

–         придбання, продажу та володіння цінними паперами;

–         участі в капіталі підприємства;

–         оцінки якості управління;

–         оцінки      здатності      підприємства      своєчасно      виконувати      свої
зобов’язання;

–         забезпеченості зобов’язань підприємства;

–         визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

–         регулювання діяльності підприємства;

–         інших рішень.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

– назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства
(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

– короткий опис основної діяльності підприємства;

– назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

– середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

2. Зміст та структура балансу суб’єкта туристичної діяльності

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. Він є основною формою фінансової звітності. Зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 „ Баланс”.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. При цьому, підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.

Актив балансу складається з трьох розділів:

I. Необоротні активи – відображається інформація про нематеріальні активи, незавершене     будівництво,     основні    засоби,     довгострокові     фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

II.   Оборотні   активи  –   відображається   інформація   про   запаси,   засоби   в розрахунках, грошові кошти.

III. Витрати майбутніх періодів – відображаються витрати, котрі мали місце протягом  поточного чи попередніх звітних періодів,  але  відносяться до наступних звітних періодів.

Пасив балансу складається з п’яти розділів:

I. Власний капітал – відображаються джерела власних засобів підприємства.

II. Забезпечення наступних витрат і платежів – відображається нарахування у звітному  періодів  майбутніх  витрат  і  платежів,  величина  яких  на дату складання    балансу    може    бути    визначена   лише    шляхом    попередніх (прогнозних)    оцінок,    а    також    цільового    фінансування    та    цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел.

III.  Довгострокові       зобов’язання – відображається інформація про довгострокові кредити  банків,  відстрочені  податкові  зобов’язання,   інші  довгострокові зобов’язання.

IV. Поточні зобов’язання – відображається інформація про зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу, тобто проміжку часу між придбанням   запасів   і   отриманням   засобів   від   реалізації   виготовленої продукції, товарів, послуг.

V.  Доходи майбутніх періодів — відображаються доходи, отримані протягом поточного   чи   попереднього   звітних   періодів,   але   які   відносяться   до наступних звітних періодів.

Для заповнення статей балансу використовуються дані залишків за рахунками синтетичного обліку активів, власного капіталу та зобов’язань.

3. Зміст та структура Звіту про фінансові результати суб’єкта туристичної діяльності

Звіт про фінансові результати – звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 3 „ Звіт про фінансові результати”.

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Доходи і витрати, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду. Фінансові результати відображаються в розрізі звичайної та надзвичайної діяльностей.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I.  Фінансові результати — наводиться інформація про доходи та витрати, що формують фінансовий результат підприємства.

II. Елементи операційних витрат – наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких
зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які
становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим   підприємством   крім   собівартості   реалізованих   товарів,   запасів,
іноземної валюти.

III. Розрахунок   показників   прибутковості   акцій   –   заповнюють   акціонерні товариства,   прості   акції   яких   відкрито   продаються   та   купуються   на
фондових   біржах,   включаючи   товариства,   які   перебувають   у   процесі випуску таких акцій.

4. Зміст та структура Звіту про рух грошових коштів суб’єкта туристичної діяльності

Звіт про рух грошових коштів – це звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Зміст і форма звіту та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 4 „ Звіт про рух грошових коштів”.

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про їх рух протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей.

До звіту про рух грошових коштів не включаються:

–  внутрішні зміни у складі грошових коштів;

–   негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо);

Звіт про рух грошових коштів складається з трьох розділів:

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності.

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.

Інформація про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності може бути наведена з застосуванням прямого чи непрямого методів. При використанні прямого методу у Звіті послідовно всі основні статті надходжень і витрачань, різниця яких показує приріст або зменшення грошових коштів. Цей метод надає корисну інформацію для оцінки майбутнього руху грошових коштів.

Непрямий метод передбачає відображення у Звіті суми чистого прибутку (збитку), який потім послідовно коригується до величини чистої зміни грошових коштів шляхом виключення впливу негрошових операцій та операцій, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльностями.

Для складання звіту використовують показники балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного обліку за рахунками активів та зобов’язань.

5. Зміст і структура Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності суб’єкта туристичної діяльності

Звіт про власний капітал – це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 5 „ Звіт про власний капітал”.

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Примітки до фінансових звітів – це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

– облікову політику підприємства.

– інформацію,  яка  не  наведена  безпосередньо  у  фінансових  звітах,  але  є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами).

– інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Примітки складаються з 10 розділів:

I.  Нематеріальні активи.

II. Основні засоби.

III. Капітальні інвестиції.

IV.  Фінансові інвестиції.

V.  Доходи і витрати.

VI. Грошові кошти.

VII. Забезпечення.

VIII. Запаси.

IX. Дебіторська заборгованість.

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *