Готова робота!

Тести з мікроекономіки (122 шт.)

Купити за 85 грн.
views 197

Відповіді на тести з мікроекономіки

Тема 1. Предмет і мета

1. Яке з нижченаведених слів за сенсом найтісніше пов’язане зі сло­вом «економічний»:

а) безкоштовний;

б) рідкісний;

в) багатий;

г) надмірний.

2. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі;

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціо­нальних корпорацій;

в) наявністю безробіття та інфляції;

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів.

3. Економіку в цілому найкраще можна визначити як:

а) взаємодію рішень на макро- і мікрорівнях;

б) вивчення поведінки людей та підприємств щодо виробництва, роз­поділу та споживання обмеженої кількості товарів;

в) практичне випробовування вартісних показників шляхом викорис­тання дедукції та індукції;

г) використання політики спростовування фактів і гіпотез.

4. У ринковій економіці проблеми що виробляти, як виробляти і для кого виробляти вирішуються:

а) комітетом з планування;

б) виборним органом;

в) ціновим механізмом;

г) жодним із трьох вищезазначених способів.

5. Мікроекономічна теорія вивчає, як ринкова економіка визначає:

а) ціну товару;

б) ціну послуг;

в) ціну економічних ресурсів;

г) будь-які ціни.

6. Будуючи моделі, економісти:

а) розробляють припущення, які спрощують ситуацію;

б) включають усю наявну інформацію;

в) мають використовувати математичні моделі;

г) намагаються дублювати реальний світ.

7. Мікроекономіка:

а) оперує сукупними чи загальними рівнями доходів, зайнятості та виробництва;

б) докладно досліджує окремих економічних суб’єктів, які становлять економічну систему;

в) вивчає детальну інформацію про окремі сегменти економічної системи;

г) базується на широкому підході

Тема 2. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

1. Всяка функція корисності являє собою:

а) зв’язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання;

б) залежність, відповідно до якої різним наборам благ надаються зна­чення, адекватні перевагам споживача;

в) сукупність усіх наборів благ, які може придбати споживач;

г) зв’язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю.

2. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність:

а)зростає;

б) спадає;

в) зростає або спадає, але залишається додатною;

г) є від’ємною величиною.

3. Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

а) 20,ЗО,40,50;

б) 20,28,34,38;

в) 20,40,80,160;

г) 20,35,55,80.

4. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

а) 20, 15, 10,5;

б) 20,10,10,10;

в)20,30,40, 50;

г) 20,28,34,38.

5. Товари Хта Y мають відповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 оди­ниць Х і 8 одиниць Y . Граничні корисності 5-ї одиниці Х і 8-ї одиниці Y од­накові. Тоді можна зробити висновок, що:

а) споживач перебуває в стані рівноваги;

б) споживачеві треба купувати більше Х і менше Y;

в) споживачеві треба купувати менше Х і більше Y;

г) споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів.

6. Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно випивати як 8 склянок молока та 3 склянки кефіру, так і 6 склянок молока та 4 склянки ке­фіру. У цьому випадку гранична норма заміщення кефіру молоком дорівнює:

а) 6/4;  б) 4/6;  в) 2/1; г) 1/2.

7. Припустимо, що МUa / MUв=7, a Pa / Pв = 5. Це означає, що:

а) споживач знаходиться у стані рівноваги;

б) для досягнення рівноваги варто купувати більше А і менше В;

в) для досягнення рівноваги варто купувати більше В і менше А;

г) немає правильної відповіді.

8. Ціна товару А дорівнює 3 грош. од., а Б — 2 грош. од. Якщо спо­живач оцінює граничну корисність товару Б у ЗО ютилей і бажає максимізувати задоволення від покупки А і Б, тоді він має прийняти граничну ко­рисність А за:

а) 20 ютилей;

б) 45 ютилей;

в) ЗО ютилей;

г) 15 ютилей.

Тема 3.  Ординалістська теорія поведінки споживача.

1. Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюються:

а) його перевагами і розмірами доходу;

б) перевагами, розмірами доходу і цінами товарів, що купуються;

в) тільки його перевагами;

г) тільки цінами товарів, що купуються.

2. Якщо і відносна ціна одного з двох благ, і MRS дорівнюють 5, то споживач може отримати максимальну корисність:

а) споживаючи лише одне з цих благ;

б) споживаючи обидва блага в однакових кількостях;

в) споживаючи обидва блага в даних кількостях;

г) інформації недостатньо.

3. У результаті зміни свого доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. В новому рівноважному наборі граничні ко­рисності всіх благ стали нижчими, ніж були раніше (до зміни доходу і цін). Усі блага, які споживалися раніше, споживаються й тепер, уподобання не змінилися. Про цього споживача напевне можна сказати, що:

а) його добробут знизився;

б) його добробут виріс;

в) його дохід знизився;

г) зросли ціни всіх споживаних ним благ.

4. Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то від­ношення ціни блага А до ціни блага Б за оптимального рішення для даного споживача:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) залишиться незмінним;

г) інформації недостатньо.

5. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, то ви зробите висновок, що:

а) обидва блага є досконалими субститутами;

б) блага є досконалими комплементами;

в) крива байдужості благ характеризується спадною MRS;

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат.

6. Ціна груш та яблук однакова (2 грош. од. за 1 кг). Домашня госпо­дарка намагається максимізувати свою корисність, купуючи груші та яблу­ка. Як гарний економіст, ви рекомендували б їй:

а) купувати однакову кількість яблук і груш, поки ціна на них однакова;

б) витратити весь свій можливий дохід на груші та яблука;

в) купити таку кількість яблук і груш, щоб MRS між ними дорівнювала 1;

г) зробити б) і в) водночас.

7. Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів — 2 грош. од., апельсинів — 1,5 грош. од. Споживач може витрачати на ці то­вари щотижня 16 грош. од. Якщо він максимізує корисність, то його норма граничної заміни апельсинів на банани становитиме:

а) 3/4;

б) 4/3;

в) 1/8;

г) 3/32.

Тема 4.  Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

1. Визначивши свої можливості, споживач згоден заплатити 20 грош. од. за годинник. Коли він прийшов до магазину, то виявив, що може його придбати за 16 грош. од. У цьому випадку споживчий надлишок дорівнюватиме:

а) 20 грош. од.;

б) 16 грош. од.;

в) 4 грош. од.;

г) 36 грош. од.

2. Відомі такі дані про споживання протягом двох місяців:

Показник                         1-й місяць            2-й місяць

Ціна першого блага                       10                          5

Ціна другого блага                        10                          20

Придбано першого блага              10                          20

Придбано другого блага               10                           5

На основі цих даних можна зробити висновок про те, що:

а) вартість життя підвищилася;

б) вартість життя знизилася;

в) темп зростання доходу споживача менший за темп зростан­ня цін;

г) нічого визначеного щодо динаміки вартості життя не можна сказати.

3. Ефект заміни — це підвищення попиту на товар, що спричинене:

а) зміною загального рівня цін на всі товари;

б) зміною у вподобаннях споживача, якщо він віддає перевагу това­рам-замінникам;

в) зміною у реальному доході, зумовленому зниженням цін на товари, що купуються;

г) жодна з відповідей не є правильною.

4. Ефект доходу для повноцінних товарів свідчить про те, що:

а) при збільшенні ціни блага Х споживач купуватиме в меншій кілько­сті як X, так і інші блага;

б) зменшення ціни блага Х зумовлює збільшення споживання цього блага, оскільки воно стає дешевшим за товари-замінники;

в) коли ціна блага Х змінюється, то споживач має перерозподілити свої покупки так, щоб задовольнити рівність МUх / Рx = МUу / Ру = Mun / Pn ;

г) усі висловлювання правильні.

5. Коли ціна повноцінного блага X падає, то:

а) ефект доходу спонукатиме споживача купувати більше одиниць блага X, а ефект заміни — менше;

б) у результаті і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує біль­ше блага X;

в) у результаті ефекту доходу кількість одиниць блага X, що купуєть­ся, зменшиться, а ефект заміни сприяє збільшенню купівлі блага X;

г) і ефект доходу, і ефект заміни ведуть до зниження споживання блага X.

6. Якщо за інших незмінних умов послідовне споживання одиниць блага X призводить до зниження граничної корисності X, то:

а) Х є неповноцінним товаром;

б) ефект заміщення більший за ефект доходу;

в) еластичність попиту X за ціною висока;

г) товар Х має від’ємну перехресну еластичність з товаром-замін­ником.

Тема 5.  Ринковий попит.

1. Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює — 0,5, то це означає, що:

а) усякі зміни ціни змінюють попит на 50%;

б) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1 % відповідає зменшення ціни на 0,5%;

в) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1% відповідає збільшення ціни на 2%;

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну кількості товару, на який пред’явлено попит.

2. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе:

а) до збільшення виторгу від продажу товарів;

б) до зменшення виторгу від продажу товарів;

в) до збільшення виторгу від продажу товару А та зменшення його від продажу товару Б;

г) до зменшення виторгу від продажу товару А та збільшення його від продажу товару Б.

3. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взає­мозв’язаний з ним товар зменшився на 3%, то це означає, що:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.

4. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться не­змінною.

5. Якщо ціна товару зросла від 2 до 3 грош. од., а обсяг попиту на нього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) 1,0;

б) 0,002:

в) 5,0;

г) 0,04.

6. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристи­ки еластичного попиту на товар:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшує­ться.

7. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності за до­ходом стосується товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) 1.

8. Якщо товари А і Б — взаємозамінники, то збільшення ціни то­вару А викличе:

а) збільшення обсягу попиту на товар Б;

б) зменшення обсягу попиту на товар Б;

в) збільшення попиту на товар Б;

г) зменшення попиту на товар Б.

9. Попит на молоко менш еластичний, ніж попит на кефір:

а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;

б) ніколи;

в) дуже рідко;

г) найчастіше.

10. Товар можна віднести до категорії неповноцінних, якщо:

а) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,5;

б) перехресна еластичність його попиту дорівнює -0,5;

в) еластичність його попиту за доходом дорівнює -0,5;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,5.

Тема 7.  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

1. Зв’язок між всіма можливими варіантами поєднання факторів виробництва та обсягом продукції відображається за допомогою:

а) кривої виробничих можливостей;

б) кривої сукупного обсягу випуску продукції;

в) виробничої функції;

г) еластичності пропозиції.

2. Якщо виробник збільшив витрати факторів виробництва на 30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, то це означає, що:

а) підприємство отримує додатковий прибуток;

б) діє закон спадної граничної продуктивності змінних факторів виро­бництва;

в) спостерігається спадний ефект від збільшення масштабів виробництва;

г) спостерігається зростаючий ефект від збільшення масштабів вироб­ництва.

3. Якщо за певної комбінації праці та капіталу співвідношення їх граничних продуктивностей дорівнює 2:1, то для мінімізації витрат:

а) співвідношення їх цін має бути 2:1;

б) співвідношення їх цін має бути 1:2;

в) дві одиниці праці мають поєднуватися з однією одиницею капіталу;

г) однозначне визначення неможливе.

4. Ізокванта — це:

а) лінія, яка характеризує різні комбінації ресурсів, використання яких забезпечує однаковий рівень виробничих витрат;

б) обсяг продукції, який отримує підприємство, використовуючи да­ний обсяг ресурсів;

в) крива, яка показує різні сполучення виробничих факторів при за­безпеченні незмінного обсягу виробництва;

г) усі відповіді правильні.

5. Підприємство мінімізує свої витрати за даного обсягу виробни­цтва у точці дотику:

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;

б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;

в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;

г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

6. Підприємство максимізус обсяг виробництва за певного рівня витрат у точці дотику:

а) ізокости та найнижчої з можливих ізоквант;

б) ізокости та найвищої з можливих ізоквант;

в) ізокванти та найнижчої з можливих ізокост;

г) ізокванти та найвищої з можливих ізокост.

Тема 8.  Витрати виробництва.

1. Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;

б) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

2. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 од. про­дукції. Середні змінні витрати дорівнюють 5 грош. од., сукупні постійні — 20 грош. од. За даних умов середні загальні витрати дорівнюватимуть:

а) 70 грош. од.;

б) ЗО грош. од.;

в) 25 грош. од.;

г) 7 грош. од.

3. У довгостроковому періоді:

а) АРС знижуються;

б) АРС стабільні;

в) усі витрати є сталими;

г) усі витрати є змінними.

4. Фіксовані (постійні) витрати — це:

а) витрати на ресурси згідно із цінами на момент їх придбання;

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється;

в) неявні витрати виробництва;

г) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.

5. Якщо середні змінні витрати зменшуються зі зростанням випуску продукції, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде:

а) скорочення загальних витрат;

б) скорочення загальних фіксованих витрат;

в) перевищення середніх змінних витрат над граничними;

г) збільшення граничних витрат.

Так або ні

6. Фіксовані витрати не змінюються зі збільшенням виробничих потужностей підприємства. ( Ні )

7. Функція загальних витрат показує співвідношення між міні­мальними витратами та запланованим обсягом виробництва. ( Так )

8. Аналогом бюджетної лінії споживача для підприємства є ізо-коста. ( Так )

9. Мінімізація витрат на даний випуск і максимізація випуску за даних витрат є, по суті, ідентичними процесами. ( Так )

10. Прибуток — це різниця між виторгом і загальними витратами підприємства. ( Так )

11. З точки зору довгострокового аспекту всі витрати підприємства є змінними. ( Так )

Тема 9.  Ринкова пропозиція.

1. Удосконалення технології переміщує:

а) лінію попиту праворуч;

б) лінію попиту ліворуч;

в) лінію пропозиції праворуч;

г) лінію пропозиції ліворуч;

д) точку ринкової рівноваги вгору.

2. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?

а) зменшенням попиту на товар А;

б) наданням споживачами переваги товару А, як такому, що входить в моду;

в) зниженням ціни товару А;

г) підвищенням ціни товару А;

д) зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А;

е) жодна з відповідей не є правильною.

3. Еластичність пропозиції залежить, головним чином, від:

а) кількості товарів-замінників даного товару;

б) проміжку часу, протягом якого виробники можуть пристосовувати­ся до зміни цін;

в) частки доходу споживача, яка направляється на придбання даного товару;

г) того, чи належить товар до предметів першої необхідності, чи до предметів розкоші;

д) того, чи належить товар до предметів тривалого користування, чи до предметів поточного споживання.

4. Зміщення праворуч лінії пропозиції яблучного соку є результа­том того, що:

а) споживачі віддають перевагу яблукам;

б) кількість виробників яблучного соку зменшилася;

в) знизилися ціни на яблука;

г) зросли ціни на яблука.

5. Якщо із підвищенням ціни товару з 1,5 грош. од. до 2 грош. од. обсяг пропозиції збільшився з 900 од. до 1000 од., то коефіцієнт цінової еластичності дорівнюватиме:

а) 3,00;

6) 2,71;

в) 0,33;

г) 0,37;

д) 1,5.

6. Нееластична пропозиція означає, що:

а) підвищення ціни на 1 % веде до збільшення обсягу пропозиції менш як на 1 %;

б) підвищення ціни на 1 % веде до збільшення обсягу пропозиції більш як на 1%:

в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення обсягу пропозиції на 1%;

г) підвищення ціни на 1% настільки незначне, що не вплине на пропо­зицію;

д) жодна з відповідей не є правильною]

Тема 10.  Ринок досконалої конкуренції.

1. Яке з наведених нижче тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються?

а) фірма знаходиться у стані рівноваги, якщо її гранична виручка до­рівнює граничним витратам;

б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат у точці мі­німуму;

в) крива попиту на продукцію має від’ємний нахил;

г) крива середніх і граничних витрат має <7-подібну форму;

д) крива попиту на продукцію підприємства є горизонтальною прямою.

2. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на товар зростає, то рівноважна ціна:

а) знижується, а рівноважна кількість товару збільшується;

б) знижується за зменшення рівноважної кількості товару;

в) збільшується, а рівноважна кількість товару падає;

г) збільшується, а рівноважна кількість товару залишається незмінною;

д) збільшується за збільшення рівноважної кількості товару.

3. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару;

б) з’являється надлишок товару;

в) знижується ціна ресурсів;

г) на ринку виникає перевага покупців.

4. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару?

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару;

г) одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції;

д) одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції.

5. Яка з наведених нижче ознак різнить становище товаровироб­ника у конкурентній галузі й у монополізованій:

а) товаровиробник максимізує прибуток за умови, що граничні витра­ти дорівнюють граничному виторгу;

б) лінія попиту є абсолютно еластичною;

в) криві граничних і середніх витрат — дугоподібні;

г) обсяг виробництва, що максимізує прибуток, визначається абсци­сою точки перетину кривих граничних витрат і граничного виторгу;

д) рівень середніх загальних витрат за обсягу виробництва, що максимі­зує прибуток, визначається ординатою точки перетину А ТС і перпендикуля­ра з точки перетину граничного виторгу і граничних витрат на вісь абсцис.

Тема 11.  Монопольний ринок.

1. На відміну від конкурентної фірми монополіст прагне:

а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;

б) максимізувати прибуток;

в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній частині лінії попиту;

г) виробляти продукції більше і підвищувати ціну;

д) вибирати такий обсяг виробництва, за якого граничний дохід дорів­нює ціні.

2. Цінова дискримінація — це:

а) підвищення ціни на товар вищої якості;

б) продаж того самого товару за різними цінами різним покупцям;

в) встановлення різних цін на товари залежно від величини партій закупки;

г) зниження ціни на сезонні товари в кінці сезону;

д) усі попередні відповіді неправильні.

3. Монополіст, який бажає максимізувати прибуток, завжди виро­бляє такий обсяг продукції, за якого попит:

а) нееластичний або одиничної еластичності;

б) еластичний або одиничної еластичності;

в) одиничної еластичності;

г) монополіст не бере до уваги еластичність попиту.

4. При монопольному виробництві продукції  MR=10 грош. од., АТС= 22 грош. од., МС = 35 грош. од. Для максимізації прибутку потрібно:

а) збільшити обсяг виробництва та знизити ціну;

б) зменшити обсяг виробництва та підвищити ціну;

в) підвищити ціну за сталого обсягу виробництва;

г) підвищити ціну за збільшення обсягу виробництва.

5. Монополіст, що максимізує прибуток, буде знижувати ціну на свою продукцію, якщо:

а) знижуються середні витрати;

б) збільшуються витрати на рекламу;

в) граничний виторг перевищує граничні витрати;

г) знижується попит на його продукцію.

Так або ні.

6. Оптимальний план фірми-монополіста порівняно з конкурент­ною фірмою характеризується більшими обсягами виробництва. (Ні)

7. Якщо оптимум фірми визначається рівністю граничних витрат і граничного виторгу, то вона обов’язково є монополістом. (Ні)

8. Єдиною умовою застосування цінової дискримінації є наявність ринків з різною еластичністю попиту. (Ні)

9. Монополія найбільш стабільна у галузях з інтенсивним науково-технічним прогресом. (?)

10. Усі види монополії створюються державою. (Ні)

Тема 12.  Олігополія.

1. Що з наведеного нижче характеризує олігополію, а не конку­рентну ринкову структуру?

а) багато покупців;

б) покупці добре поінформовані;

в) декілька продавців;

г) фірми максимізують прибуток.

2. Ламана лінія попиту для олігополіста обов’язково супроводжується:

а) таємною змовою з підприємствами-конкурентами для додержання домовленої ціни;

б) розривом кривої граничних витрат;

в) розривом лінії граничного виторгу;

г) неефективною роботою фірми;

д) лідерством у цінах на ринку.

3. Найвірогідніше, що учасник картелю збільшить свої прибутки у короткостроковому періоді, якщо:

а) буде продавати свої товари за більш низькими цінами;

б) встановить більш високу ціну, ніж інші учасники картелю;

в) здійснюватиме нецінову конкуренцію;

г) буде повністю дотримуватися умов картельної угоди;

д) збільшить випуск продукції понад встановлену квоту.

4. Якщо підприємство очікує, що при зниженні або підвищенні ним ціни всі інші учасники ринку зроблять те саме, то воно:

а) має справу з жорсткою ціновою конкуренцією;

б) має ламану криву попиту;

в) є ціновим лідером ринку;

г) є найбільш ефективним підприємством у галузі.

5. На ринку з відкритою інформацією, можливістю укладення угод довіри та вільним вступом картель може встановити повну монополію:

а) і у короткостроковому, і у довгостроковому періодах;

б) у короткостроковому, але не довгостроковому періоді;

в) у довгостроковому, але не у короткостроковому;

г) тількі за умов дуополії Бертрана, а не Курно;

Тема 13.  Ринок монополістичної конкуренції.

1. Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкурен­ції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальному значенню довгострокових середніх витрат;

б) підприємства не отримують економічного прибутку;

в) ціни дорівнюють граничним витратам;

г) усі виробничі потужності задіяні.

2. Монополістична конкуренція виникає на ринках тих товарів, де еластичність попиту:

а) як правило, низька;

б) приблизно дорівнює одиниці;

в) як правило, висока;

г) може бути будь-якою.

3. Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають такі схожі риси:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) немає бар’єрів для вступу конкурентів до галузі;

г) еластичність попиту на продукт нижча, ніж за умов чистої монополії.

4. За умов монополістичної конкуренції граничний виторг завжди:

а) перевищує ціну;

б) дорівнює ціні;

в) нижчий за ціну.

5. Підприємства на ринку монополістичної конкуренції мають об­межений контроль за цінами через:

а) велику кількість конкурентів;

б) неможливість через обсяг пропозиції змінити ринкову ситуацію;

в) відносно малу частку на ринку;

г) усі відповіді правильні.

6. Який інструмент конкурентної боротьби найбільш поширений на ринку монополістичної конкуренції?

а) зміна обсягів пропозиції за сталої ціни;

б) вибір певного рівня ціни та обсягу пропозиції;

в) упровадження політики широкої диференціації товарів і нецінової конкуренції;

г) пристосування до сталої еластичності попиту.

7. Як має змінитися положення кривої попиту, якщо підприємство прагне підвищити економічні прибутки?

а) зміститися праворуч;

б) зміститися ліворуч;

в) збільшити кут нахилу;

г) зменшити кут нахилу.

Тема 14.  Утворення похідного попиту.

1. Характеризуючи продуктивнісь праці своїх робітників, фермер якось сказав: «Один хлопець — як хлопець. Два хлопці (разом) — це пів-робітника, а троє (разом) — це взагалі нічого». Інакше кажучи:

а) граничний фізичний продукт праці робітників спадає;

б) виробнича функція ферми демонструє спадний ефект від масштабу;

в) ізокванта «хлопця» має вигляд прямого кута;

г) ізокванта «хлопця» має вигляд прямої лінії.

2. Підприємство, що мінімізує витрати, повинно:

а) наймати ресурси до того моменту, поки граничні фізичні продукти кожного з ресурсів не зрівняються між собою;

б) наймати ресурси до того моменту, поки витрати на придбання кож­ної додаткової одиниці кожного ресурсу не зрівняються між собою;

в) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг випуску продукції, що виробляється кожним з ресурсів, дорівнюватиме один одному;

г) наймати ресурси до того часу, поки додатковий обсяг, вироб­лений одиницею вартості кожного з ресурсів, дорівнюватиме один одному.

3. Граничні витрати найму фактора для підприємства, що не здатне впливати на ціни:

а) більше середніх витрат фактора;

б) постійні;

в) мають прирівнюватися до граничного виторгу, щоб визначити, яку кількість продукції потрібно виробляти;

г) є засобом виміру тих вигод, які отримує підприємство.

4. Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурент­ному ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:   Q = 60L – 0,5L2 , де (З — кількість наборів за місяць, тис. шт.;

L — кількість робітників, чол.

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на мі­сяць, скільки робітників найме підприємство:

а) 10;6) 20;

в) ЗО;

г) 40.

5. Що станеться в попередньому випадку з чисельністю робітників (пункт 4) при збільшенні заробітної плати до 200 грош. од.:

а) збільшиться на 10;

б) зменшиться на 10;

в) залишиться без змін;

г) не можна визначити без знання функції попиту.

Тема 15. Ринок праці

1. Акордний податок на заробітну плату викликає:

а) зниження еластичності пропозиції праці;

б) підвищення еластичності пропозиції праці;

в) збереження форми кривої індивідуальної пропозиції праці;

г) паралельне (еквівалентне) зміщення кривої індивідуальної пропози­ції праці.

2. Який ефект переважає    на ділянці     кривої пропозиції              праці            з від’ємним нахилом?

а) ефект випуску;

б) ціновий ефект;

в) ефект доходу;

г) ефект заміщення.

3. Еластичність попиту на працю тим вища, чим:

а) нижча частка витрат на працю у витратах підприємства;

б) нижча ціна готової продукції;

в) вища цінова еластичність попиту на готову продукцію;

г) менша можливість заміни праці капіталом у даному виробничому процесі.

4. Крива попиту на працю у довгостроковому періоді:

а) похиліша за криву попиту підприємства на працю у короткостроко­вому періоді;

б) стрімкіша за криву попиту підприємства на працю у короткостро­ковому періоді;

в) лівіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді:

г) правіше від кривої попиту на працю у короткостроковому періоді.

5. Підприємство в умовах досконалої конкуренції наймає опти­мальну кількість робочої сили, коли:

а) W = Р(МРL),

б) W = MRPL ;

в) МС = MRPL ;

г) МR = МРL ;

6. Підприємство-монополіст наймає оптимальну кількість робочої сили,коли:

а) W = МRРL ;

6) W = МС:

в) МRРL = МС;

г) МС = MP

Тема 16. Ринок капіталу

1. Фірма планує взяти банківську позику на будівництво нового підприємства. Процентна ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку — 20%. За цих умов фірма:

а) не буде будувати нове підприємство;

б) буде будувати нове підприємство;

в) не зможе прийняти рішення за даної інформації;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Якою є сьогоднішня дисконтована вартість 20 грош. од., які бу­дуть отримані через 4 роки за процентної ставки 11 %?

а) 18,02 грош. од.;

б) 4,50 грош. од;

в) 13,17 грош. од.;

г) 13,89 грош. од.

3. Процентна ставка зросла з 8% до 10% . Власник безстрокового цінного паперу, який приносить йому річний дохід 100 грош. од., постійно матиме:

а) втрати капіталу 40 грош. од.;

б) втрати капіталу 50 грош. од;

в) дохід від приросту капіталу 50 грош. од;

г) втрати капіталу 50 грош. од.

4. Позитивне рішення про будівництво моста, який має служити 200 років і приносити щорічний прибуток у розмірі 10%, буде прийнято за умови, що процентна ставка дорівнює, %:

а) не більше 2;

б) не більше 20:

в) 10 або менше;

г) 10 або більше.

5. За даного попиту на інвестиції їх величина:

а) не залежить від процентної ставки;

б) може або збільшуватися, або зменшуватися при підвищенні про­центної ставки;

в) буде скорочуватись, якщо буде підвищуватися процентна ставка;

г) буде збільшуватися, якщо буде підвищуватися процентна ставка.

6. Земельні власники взагалі не отримають ренту, якщо:

а) існує податок на землю;

б) лінії попиту і пропозиції земельних ділянок перетинаються;

в) лінія пропозиції землі абсолютно нееластична;

г) лінія пропозиції знаходиться праворуч від лінії попиту.

7. Земельна рента буде зростати за інших незмінних умов, якщо:

а) знижується ціна землі;

б) збільшується попит на землю;

в) зменшується попит на землю;

г) пропозиція землі збільшується.

8. Пропозиція землі:

а) абсолютно нееластична;

б) характеризується одиничною еластичністю;

в) абсолютно еластична;

г) на різних ділянках характеризується різною еластичністю.

9. Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфля­ції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить, %:

а) 14;

б) 6;

в) 2,5;

г) 4.

Тема 17.  Загальна рівновага конкурентних ринків.

1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на яблука змі­нюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок яблук;

б) усі ринки  де яблука є товарами-замінниками;

в) усі ринки, де яблука є ресурсами для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на яблука може привести до зміщення кри­вих попиту або пропозиції.

2. Аналіз загальної рівноваги:

а) визначає одночасно ціни на всіх ринках;

б) припускає можливість зворотного зв’язку;

в) корисний при вивченні споріднених ринків;

г) може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів;

д) усі відповіді правильні.

3. Якщо розподіл ефективний за Парето:

а) жодна торгівля не може поліпшити становище суб’єктів господа­рювання;

б) він перебуває на кривій контрактів;

в) обидва економічних агенти перебувають у кращому становищі, ніж на попередніх етапах;

г) а) і б);

д) а), б) і в).

4. З нижченаведених виберіть умову загальної рівноваги у вироб­ництві товарів Х та Y:

а) гранична норма заміщення товару Х товаром Y є однаковою для всіх учасників розподілу;

б) гранична норма трансформації товару Y у товар Х дорівнює гранич­ній нормі заміщення товару Х товаром Y для всіх учасників обміну;

в) гранична норма технологічного заміщення праці капіталом у виро­бництві товару Х дорівнює граничній нормі технологічного заміщення у виробництві товару Y;

г) гранична норма заміщення товару Х товаром Y для всіх учасників обміну дорівнює відношенню ціни товару Х до ціни товару Y.

5. Якщо два споживачі мають однакові граничні норми замі­щення одного товару іншим, а також однакові криві байдужості для цих товарів, що є прямими лініями, то крива контрактів між ними на діагра­мі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою всередині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією площиною діаграми.

6. Якщо два товари виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство використовує всі ресурси в однакових пропорці­ях, крива виробничих можливостей для цих товарів:

а) опукла до початку координат;

б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією;

г) не може бути визначена, враховуючи наведену інформацію.

7. З точки зору загальної рівноваги, монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає:

а) ефективного виробництва, але неефективного розподілу;

б) ефективного розподілу, але неефективного виробництва;

в) ефективного виробництва й ефективного розподілу;

г) ані ефективного виробництва, ані ефективного розподілу.

8. Перешкодою для досягнення Парето-ефективної загальної рів­новаги у виробництві та в обміні може бути:

а) монополія;

б) монопсонія;

в) забруднення навколишнього середовища;

г) а), б) і в).

Тема 18.  Інституціональні аспекти ринкового господарства.

1. Під зовнішніми ефектами розуміють:

а) будь-який вплив діяльності одного суб’єкта господарювання на дія­льність іншого;

б) цілеспрямований вплив одного економічного агента на іншого;

в) такий вплив одного економічного суб’єкта на інший, який не регу­люється ринковими механізмами;

г) вплив природних явищ на господарську діяльність.

2. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди водопостачанню;

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку;

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає;

г) а) та б);

д) а) та в).

3. У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою:

а) для її сусідів, котрі милуються квітучими клумбами, — це позитив­ний зовнішній ефект;

б) для сусідів, які ненавидять рослинність, — це негативний зовнішній ефект;

в) для байдужих до квітів — зовнішній ефект відсутній;

г) усе вищезазначене правильне.

4. Ваш сусід заважає вам самостійно вивчати мікроекономіку оскільки допізна слухає голосну музику та влаштовує вечірки. Що ви зро­бите, керуючись основними положеннями теорії прав власності?

а) звернетесь із скаргою до міліції;

б) запросите друзів і будете намагатися розмовляти з ним з позиції сили;

в) запропонуєте допомогу у придбанні аудиокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час;

г) будете ходити до сусіда в гості та слухати музику разом з ним;

д) жодна з попередніх відповідей не є коректною.

5. До методів корекції зовнішніх ефектів не належить:

а) оподаткування;

б)субсидування;

в) встановлення права власності;

г) ринкове ціноутворення.

6. Якщо два приватних власники ведуть переговори щодо компенса­ції шкідливого впливу виробничої діяльності одного на виробничу діяльність іншого, то на кінцевий результат переговорів впливають такі фактори:

а) економічна сила учасників переговорів;

б) належність об’єкта, на який здійснюється шкідливий вплив, певно­му господарському суб’єкту;

в) можливість об’єктивного виміру витрат від шкідливого впливу;

г) відмінності учасників переговорів з огляду на технічний рівень ви­робництва.

Купити за 85 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *