Готова робота!

Тести з економічної теорії з відповідями

Купити за 142 грн.
views 215
image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати

Відповіді на тести з економічної теорії

Тема 1. Економічна теорія: предмет та методи пізнання

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь

1. Економічна теорія – це наука про:

2. Проблема вибору, з якою постійно стикаються економічні суб’єкти, зумовлена тим, що:

3. Обмеженість економічних ресурсів означає, що:

4. З перерахованих властивостей для ресурсів не характерна.

5. Економічне вчення, яке відстоює абсолютно достатні можливості ринку для ефективного регулювання економічних процесів:

6. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства суспільства?

7. Хто першим ввів до наукового вжитку термін “Політична економія”?

8. Представником класичної політекономії є:

9. Вивчення потреб з боку виробника продукції дає відповідь на запитання:

10. Чинники, які викликають відмінності в потребах людей:

11. До основних тенденцій зміни потреб не відноситься:

12. Зростання потреб може бути:

13. Що з переліченого не задовольняє кінцеві потреби?

14. Що з переліченого відповідає потребам, які задовольняються індивідуально?

15. Які з перерахованих товарів виражають проміжні (виробничі) потреби?

16. За формою задоволення розрізняють потреби:

17. За походженням розрізняють потреби:

18. В основі піраміди А.Маслоу лежать потреби:

19. Що з нижчепереліченого задовольняє первинні потреби за пірамідою А.Маслоу?

20. У піраміді Маслоу немає потреб:

21. Економічні ресурси – це:

22. Неопрацьоване нафтове родовище може бути прикладом:

23. З наступного переліку не є економічним благом:

24. Сукупність прийомів, засобів та принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем:

25. До методів економічної теорії не входить:

26. Яке з визначень точніше передає суть індуктивного методу пізнання:

27. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?

28. Яке з визначень передає суть методу абстрагування?

29. Формування у громадян економічної культури, логіки сучасного економічного мислення – це функція економічної теорії:

30. Зайва серед функцій економічної теорії:

31. Економічна політика:

32. Об’єктивні, стійкі, повторювані причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами – це:

33. Правильно визначені економічні закони відбивають:

34. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не належить:

35. На відміну від законів природи економічні закони:

36. Єдність економічних законів і законів природи полягає:

37. Об’єктивність економічних законів означає, що вони:

38. Економічна категорія:

Тема 2. Суспільне виробництво та його можливості

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

1. Знайдіть правильний перелік факторів виробництва:

2. Засоби виробництва включають у себе?

3. До засобів виробництва відносяться:

4. До предметів праці відноситься:

5. Праця – це:

6. Під робочою силою розуміється:

7. До природних ресурсів виробництва не відноситься:

8. Фізичний капітал:

9. Техніка, яка залучена до сільскогосподарського виробництва відображає фактор виробництва:

10. Підприємницькі здібності – це здатність:

11. Поділ праці – це:

12. Прикладом горизонтального поділу праці може бути розподіл функцій між:

13. Прикладом вертикального поділу праці може бути розподіл функцій між:

14. До характерних рис натурального господарства не належить:

15. Для натурального господарства властивий поділ праці:

16. Недоліками натурального виробництва не слід вважати:

17. Укажіть невірне твердження в умовах натурального виробництва:

18. До якої форми можна віднести господарство, що характеризується такими рисами: виробництво благ для внутрішньогосподарського користування, власна праця виробників?

19. Причина виникнення товарного виробництва:

20. Із зазначених рис виділіть характерну лише для товарного виробництва:

21. Знайдіть правильне визначення категорії «товар»:

22. Товар:

23. Що з перерахованого не може вважатися товаром?

24. Чим товар відрізняється від нетовару?

25. Споживна вартість товару:

26. Натуральний обмін – це коли відбувається:

27. Згідно з еволюційною концепцією поява грошей обумовлена тим, що:

28. Товар-еквівалент необхідний тому, що:

29. Основні фізичні вимоги, які висуваються до грошей:

30. Гроші, як економічна категорія:

31. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

32. Коли в більшості європейських країн було введено паперові гроші?

33. У загальній грошовій масі розвинутих країн готівка становить таку частку:

34. Виражаючи вартість товару у формі ціни, гроші виконують функцію:

35. При купівлі хліба гроші виконують функцію:

36. Гроші виконують функцію засобу обігу, коли слугують:

37. Гроші виконують функцію засобу платежу, якщо стають:

38. За умови продажу товарів у кредит гроші виступають як функція:

39. При безпосередній оплаті сировини виробниками гроші виконують функцію:

40. Функція грошей, найуразливіша для інфляції:

41. Більшу ліквідність мають:

42. Зміна купівельної спроможності грошей характеризує поняття:

43. Інфляція викликає:

44. Сферу товарного обігу обслуговують паперові гроші. Що відбудеться з цінами товарів, якщо в обігу з’явиться більша кількість грошей, ніж того вимагає закон грошового обігу?

45. Якщо в умовах золотомонетного обігу різко скоротяться обсяги виробництва, це призведе до таких наслідків:

46. Максимально можливий обсяг виробництва благ та послуг за умови повного та ефективного використання наявних ресурсів – це:

47. Крива виробничих можливостей ілюструє:

48. Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу кількість будь-якого продукту?

49. За якої умови не відбудеться зсуву кривої виробничих можливостей тепличного комбінату, який вирощує перець і помідори?

50. Якщо в Україні збільшиться кількість працездатного населення, то за інших незмінних умов, крива виробничих можливостей:

51. Екстенсивний шлях розширення виробництва передбачає:

52. Обсяг виробництва продукції на підприємстві збільшився на 3%. При цьому чисельність працівників зросла на 5%. Визначте тип досягнутого економічного зростання за інших незмінних умов:

53. Екстенсивний тип економічного зростання не забезпечує:

54. Ефективність виробництва визначається як співвідношення між:

55. Інтенсивний шлях розширення виробництва передбачає:

56. Обсяг виробництва продукції на підприємстві зріс на 15%. При цьому кількість одиниць обладнання зменшилася на 15%. Визначте тип досягнутого економічного зростання за умови незмінності інших кількісних показників:

57. До факторів інтенсивного економічного зростання належить:

58. Для якого типу економічного зростання характерна орієнтація на застосування більш досконалих технологій і зниження витрат?

59. Прикладом інтенсивного шляху розвитку тваринництва в Україні є:

Тема 3. Типи економічних систем. Відносини власності

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

2. Три типи економічних систем – це:

3. Наявність приватної власності, вільного підприємництва, вільної конкуренції і мінімального державного втручання характерно для:

4. «Невидима рука» А. Сміта – це:

5. Що не відноситься до ознак чистого ринку:

6. За умов ринкової економіки домінуючою формою власності є:

7. Характерною рисою ринкової економічної системи є:

8. Яка з перерахованих рис не характеризує централізовано-планову економіку?

9. Відмінною рисою централізовано-планової економіки є:

10. Недоліками централізовано–планової економіки не є:

11. Централізований розподіл товарів та ресурсів – характерна риса економічної системи:

12. Змішана економіка:

13. Коли економічні проблеми частково вирішуються ринком, а частково державою, то економіка:

14. Система змішаної економіки переважно сформувалася у:

15. Основною рисою сучасної змішаної економіки є:

16. Для змішаної економіки не є характерним:

17. Економічна система, у якій здійснюється макроекономічне регулювання державою:

18. Для економіки розвинутих країн світу характерним в сучасних умовах є:

19. До економічної форми реалізації власності не відноситься:

20. Відносини власності впливають на економічне життя суспільства в такий спосіб:

21. Чи справедливе твердження «Власність – це завжди відчуження»?

22. Привласнення результатів праці залежить від:

23. Відносини користування передбачають:

24. Відносини володіння:

25. В якій сфері суспільного виробництва розвиваються відносини економічної власності?

26. Суб’єктом відносин власності не може бути:

27. З наведеного нижче не можуть виступати суб’єктом власності:

28. З переліченого нижче не можуть виступати об’єктом власності:

29. Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами можна вважати в сучасних умовах основним:

31. Найбільш ефективна форма власності:

32. Безпосередня мета виробництва визначається:

33. Ринок вимагає, щоб спрямованість господарської діяльності директора заводу повинна насамперед відповідати:

34. Оренда підприємства обов’язково приводить до:

35. Хто має найбільшу свободу в керуванні власністю?

36. Пансионат «Зоря» галузевої профспілки працівників освіти – це власність:

37. Парк відпочинку ім Т.Г. Шевченко в м. Дніпропетровську – це власність:

38. Реальні права власника як правило:

39. Потенційні права власника можуть обмежуватися:

40. Приватизація – це:

Тема 4. Ринок та механізм досягнення рівноваги.

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь.

1. Ринок це:

2. Ринок – це:

3. До відмінних ознак ринкового зв’язку не відноситься:

4. Рівноправне положення учасників економічних відносин (продавець-покупець) передбачає:

5. Основним мотивом поведінки суб’єктів ринку є:

6. Умовами функціонування ринку не є:

7. Знайдіть помилкову характеристику ринку:

8. Необхідна умова функціонування ринку:

9. До функцій ринку не відноситься:

10. Яка з перелічених проблем не вирішується ринковим механізмом саморегулювання економіки?

11. Механізм функціонування ринку включає:

12. Попит – це:

13. Яким чином попит пов’язаний з потребами?

14. Потреби людей можна вважати попитом:

15. Закон попиту відображає:

16. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту:

17. До безпосередніх факторів зміни попиту не відноситься:

18. До нецінових факторів попиту відносяться:

19. Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту:

20. Збільшення попиту відображається графічно за допомогою:

21. Як графічно проявляються зміни в попиті?

22. У якому твердженні слово “попит” слід замінити висловлюванням “величина попиту”?

23. Якщо два товари є взаємозамінниками, то підвищення ціни одного приведе до:

24. Зміна ціни на природній газ здатна безпосередньо вплинути на попит:

25. Очікування майбутньої зміни цін:

26. Який з чинників безпосередньо не вплине на ринковий попит на молочні йогурти з фруктами?

27. Еластичність попиту за ціною – це:

28. До прикладів абсолютно нееластичного попиту можна віднести попит на:

29. До прикладів еластичного попиту можна віднести попит на:

30. Попит на товар можна назвати еластичним, якщо тільки при зміні ціни товару на 1% обсяг попиту змінюється:

31. Крива абсолютно нееластичного попиту має вигляд:

32. Крива абсолютно еластичного попиту має вигляд:

33. Якщо 1%-е зниження ціни викличе збільшення продажу товарів більш ніж на 1%, то це відповідно до:

34. Ціна на хліб зросла з 3 гривень до 3,6 гривень. При цьому величина попиту знизилася на 20 %. Можна сказати, що в середньому в даному інтервалі цін попит:

35. Якщо, за умови відсутності замінників, збільшаться ціни на окуляри для зору, то:

36. За умов зниження ринкової ціни виручка від реалізації продукції, попит на яку нееластичний:

37. Пропозиція це:

38. Пропозицією можна вважати:

39. Кількість конкретного продукту, що виробник взмозі і хоче виробити і продати тепер і за даною ціною – це:

40. Який із варіантів відповіді ілюструє дію закону пропозиції?

41. Знайдіть правильне визначення закону пропозиції:

42. Закон пропозиції виражає:

43. Основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару є:

44. Безпосереднім фактором зміни величини пропозиції товару є:

45. Зміна величини пропозиції означає:

46. Зміна кількості товару, яке виробники хочуть і можуть продати, пов’язана з дією нецінового фактору – це:

47. Пропозиція товарів на ринку залежить від:

48. Збільшення пропозиції означає:

49. Збільшення ставки податку на додану вартість призведе до:

50. Зі зниженням цін на ресурси, що застосовуються у виробництві певного товару, крива пропозиції:

51. Підвищення ефективності виробництва призведе до:

52. Які фактори не впливають на пропозицію відповідного товару:

53. Гранично низька ціна, за якою продавець ще згоден продати свій товар, визначається:

54. При підвищенні цін на ресурси:

55. Які зміни в пропозиції відбудуться, якщо підняти заробітну плату працівникам підприємства?

56. Якщо у серпні уряд зробив заяву про підвищення закупівельних цін на цукор з 1 вересня, то:

57. Еластичність пропозиції за ціною це:

58. Крива абсолютно нееластичної пропозиції має вигляд:

59. Крива абсолютно еластичної пропозиції має вигляд:

60. Ринкова рівновага – це ситуація на ринку, коли:

61. Припустимо, що влада, намагаючись підтримати ціни на сільськогосподарські продукти на високому рівні, вводить преміювання фермерів за скорочення посівних площ. Як це вплине на положення кривої попиту та кривої пропозиції сільськогосподарських продуктів?

62. Що перешкоджає дефіциту товарів у продажу в умовах ринкових відносин?

63. Підвищення доходів споживачів може викликати зростання:

64. Що станеться, якщо пропозиція та попит на товар зросте в рівній пропорції?

65. Як вплине подорожчання пального на ціну рівноваги картоплі на ринку?

66. Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як інші:

67. Якщо ринкова ціна вища рівноважної, то:

68. Ціна рівноваги на ринку відповідає:

69. До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:

70. Встановлення державою ціни на рівні, нижчому за рівноважний, викликає:

71. Інфраструктура ринку:

72. Інфраструктура ринку:

73. Продукт інфраструктури ринку:

74. До інститутів інфраструктури ринку не належить:

75. До функцій товарної біржі не належить:

76. Брокерська фірма отримує свій дохід у вигляді:

77. До інфраструктури ринку праці не відносяться:

78. До небанківських фінансових закладів не відноситься:

Тема 5. Умови існування ринку

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь

1. Найбільш повно суть економічної конкуренції визначається так:

2. Як ви особисто як споживач виграєте від конкуренції у сфері пропозицій товарів та послуг?

3. До форм відкритої цінової конкуренції не належить:

4. Цінова конкуренція:

5. Розповсюдження хибних відомостей або таких, які паплюжать товари конкурентів, – це елемент:

6. До нецінових методів ведення конкурентної боротьби не належить:

7. Поняття досконалої конкуренції припускає:

8. Досконала конкуренція:

9. Для досконалої конкуренції не є характерною рисою:

10. Міжгалузева конкуренція – це конкуренція між товаровиробниками:

11. В якому з варіантів відповідей типи ринкових структур перераховані послідовно – від найбільш до найменш конкурентного ринку:

12. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

13. Що із перерахованого нижче є характеристикою монополістичної конкуренції?

14. Монополістична конкуренція:

15. Для олігополії не є характерним:

16. В умовах олігополії:

17. Визначальна ознака монополії:

18. Монополія – це :

19. В умовах чистої монополії:

20. У якій з галузей української економіки зберігається державна монополія?

21. У Дніпропетровську чисто монопольним є:

22. Що являє собою продаж однакової продукції різним покупцям за різними цінами?

23. До способів монополізації ринків не відноситься:

24. Підприємство з виробництва телевізорів придбало контрольний пакет акцій меблевої фабрики. Такий тип розширення зветься:

25. Зростання обсягів виробництва на підприємстві у межах однієї галузі – це наслідок:

26. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно суміжні галузі – це результат:

27. Зростання обсягів виробництва на підприємстві за рахунок проникнення в технологічно не пов’язані галузі – це наслідок:

28. Конгломеративне розширення фірми це:

29. Вугільне підприємство купило контрольний пакет акцій металургійного підприємства. Який це тип розширення?

30. Вертикальне розширення фірми це:

31. Міськводоканал, що постачає велике місто водою:

32. Якщо монополія в галузі змінюється монополістичною конкуренцією, то від цього:

33. Що з перерахованого не можна вважати одним з напрямків негативного впливу монополізму на економіку:

34. Перший у світі антимонопольний закон був прийнятий у:

35. Ринкова ціна визначається єдиним покупцем в умовах:

36. Уперше термін «підприємництво» ввів у науковий обіг:

37. Сутність підприємництва точніше передає визначення:

38. До функцій підприємництва не відноситься:

39. Потенціал підприємництва не грунтується на:

40. Що не є умовою існування підприєницької діяльності?

41. Що є умовами існування підприємницької діяльності?

42. Для підприємницької діяльності не є характерним:

43. Ризик в підприємницькій діяльності:

44. Капітал, який використовує підприємець:

45. Культура підприємництва:

46. Підприємницька діяльність неможлива, якщо:

47. Чи є підприємець обов’язково менеджером?

48. З перерахованих суб’єктів не можна віднести до підприємців:

49. Формування суб’єктів підприємництва в Україні в 90-х роках відбувалося:

50. Приватизація – це:

51. Назвіть види підприємництва:

52. Виділення різних видів підприємництва дозволяє:

53. Виробниче підприємництво реалізує наступні функції:

54. Визначте зміст комерційної підприємницької діяльності:

55. Визначте зміст комісійної підприємницької діяльності:

56. До функцій кредитного підприємництва не відноситься:

Тема 6. Доходи

Вправа 2. Знайдіть єдино правильну відповідь

1. Що не належить до доходів, які отримують суб’єкти в результаті пропозиції економічних реурсів?

2. До доходів, які отримані внаслідок особливого соціального статусу людини, відноситься:

3. В якому рядку допущено помилку?

4. В якому твердженні допущено помилку:

5. Фермер платить землевласнику за право обробляти поле і продавати весь зібраний з нього врожай. Гроші, які отримує землевласник, є:

6. Найманий працівник отримує дохід у вигляді:

7. Підприємницький талант є джерелом доходу:

8. Власник земельної ділянки біля перехрестя автомагістралей отримує:

9. Прибуток отримує:

10. Що належить до форм використання особистого доходу?

11. Які фактори не впливають на поведінку працівника на ринку праці:

12. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

13. Реальна заробітна плата – це:

14. Не впливають на ставку заробітної плати:

15. Основними факторами, що визначають поведінку працівника на ринку праці є:

16. В умовах ринку середній рівень заробітньої плати програмістів визначається:

17. Зміни в рівні реальної заробітної плати в порівнянні з номінальною заробітною платою викликані змінами в:

18. Прибуток – це:

19. Безпосереднім фактором обсягу прибутку не є:

20. Збитковим є таке підприємство, на якому:

21. Авансовані у виробництво засоби – це:

22. Прибуток дорівнює:

23. Збільшення процентної ставки приведе до:

24. Рівноважна процентна ставка вирівнює:

25. Ставка позичкового проценту не залежить від:

26. При прийнятті рішень про інвестиції фірми приймають до уваги:

27. Земельна рента буде зростати, якщо:

28. Ціна землі залежить від:

29. Реальний доход, на відміну від номінального доходу:

image_pdfВідкрити як PDFimage_printНадрукувати
Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *