Готова робота!

Стан та шляхи удосконалення обліку праці та її оплати

Купити за 539 грн.
views 48

Дипломна робота

на тему “Стан та шляхи удосконалення обліку праці та її оплати”

ВСТУП …4

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

1.1. Економічний зміст праці та її оплати …….8
1.2. Форми, системи та види оплати праці …..12
1.3. Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати ……18

2. СТАН ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В ПСП «СХІД-АВІА-АГРО» БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Організаційно-економічна характеристика ПСП «Схід-Авіа-Агро». …….39
2.2. Організація бухгалтерського обліку в ПСП «Схід-Авіа-Агро» …….45
2.3. Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку праці та її оплати ……48
2.4. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток і утримання із заробітної плати….60

3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

3.1. Удосконалення обліку праці та її оплати в Україні….75
3.2. Удосконалення первинного, синтетичного та аналітичного обліку праці та її оплати в ПСП «Схід-Авіа-Агро»….80
3.3. Удосконалення аудиту праці та її оплати в ПСП «Схід-Авіа-Агро»……..83

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ …86

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……89

ДОДАТКИ…96

 

Вступ

Сільське господарство є життєво необхідною галузю народного господарства. Для України, яка стала на шлях ринкової економіки, сільське господарство має особливо велике значення тому, що воно є однією з найважливіших галузей народного господарства.

Зараз Україна освоює нову модель аграрної політики, що потребує опрацювання та її практичної реалізації, методології і практики проведення сільського господарства на принципово нові засади.

В процесі проведення аграрної реформи на Україні, спрямованої на глибоке соціально-економічні перетворення в агропромисловому виробництві, створені реальні умови для його переходу на ринкову економіку. За останні роки спостерігається загальна тенденція стабілізації аграрного виробництва, поступового зниження збитковості і підвищення дохідності сільськогосподарських підприємств. Активізувалась діяльність аграрної економічної науки в напрямку наукового забезпечення реалізації основних положень аграрної економіки. Розвиваються творчі зв’язки науки і аграрного виробництва.

Вирішаючи проблеми пов’язані з реформуванням нової організації структури сільськогосподарського виробництва виключне значення має науково – обґрунтовані підходи до організації бухгалтерського обліку до вимог міжнародних стандартів обліку та досвіду держав світової співдружності.

Реформування системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, необхідної як зовнішнім, так і внутрішнім користувачам є складовою частиною заходів, орієнтованих на запровадження економічних відносин ринкового спрямування.

Україна, яка входить в систему держав світової співдружності приймає відповідних заходів, які дають їй можливість бути рівноправним партнером з іншими з питання стандартизації бухгалтерського обліку.

Актуальність теми. Завдання забезпечення зростаючої участі нашої країни у міжнародному поділі праці та її інтеграція у світову систему господарювання визначили напрям докорінних економічних перетворень у всіх галузях національної економіки, у тому числі в агропромисловому комплексі. Це потребує нових теоретико-методологічних та методичних підходів до впровадження в сільськогосподарських підприємствах систем морального та матеріального заохочення, які б сприяли підвищенню ефективності використання матеріально-технічних та трудових ресурсів. Існуючі прогресивні системи оплати праці є однією з основних засад побудови таких виробничих відносин в колективі, за яких уможливлюється досягнення високого рівня ефективності праці виробничих підрозділів. Виходячи з цього такі чинники виробничої діяльності як мотивація трудового колективу, продуктивність праці та розмір оплати праці є важливою передумовою досягнення кращих показників економічного розвитку агроформувань. Така ситуація вимагає глибокого та комплексного аналізу організації прогресивних форм та систем оплати праці в сільськогосподарських підприємствах, оскільки вони знаходяться в тісній взаємозалежності з кінцевими результатами господарювання. На кожному підприємстві, галузі в Україні має бути реальна і достовірна інформація про трудомісткість виробленої продукції, про нарахування заробітної плати.

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник, або уповноважений ним орган виплачує  робітникові за виконану ним роботу. Винагорода за працю є основним стимулом працівників, які здійснюють процес виробництва, виробляють матеріальні блага.

Витрати на оплату праці, як складову собівартості, безпосередньо впливають на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата, як переважна частина усіх доходів відіграє центральну роль у реалізації ринкових відносин і тим самим виступає найважливішим елементом відтворення суспільного продукту, одним із головних чинників ефективності економіки та її зростання.

В структурі собівартості продукції витрати на оплату праці займають  значну частину, тому необхідна в цих умовах раціональна організація бухгалтерського обліку. І тому правильна організація бухгалтерського обліку праці та її оплати, сприяє підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової діяльності, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

Дослідженню різних аспектів щодо проблеми формування, використання обліку та аудиту праці присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів:  Г.Г. Кірейцева, І.Р. Михасюка, М.Ф. Огійчука, С.Ф. Голова,  М.Я. Дем’яненка, Н.М. Яценка, В. Бондаря, П. Житнього, Н.Л. Жука, В.С. Дієсперова, Ф.Ф. Бутинця, М. Білухи, О. Єрмакова, В.Б. Тропіна, О. Гричишина, Л.О. Телещука, Р.Т. Жеругова та інших. Разом з тим окремі положення в обліку та аудиті праці, її оплати залишаються недостатньо вивченими. Потребують дослідження деякі аспекти належного рівня оплати праці, як однієї з першочергових умов формування високоякісних трудових ресурсів аграрних підприємств.

Враховуючи актуальність вищезазначених проблем нами вибрана тема дипломної  роботи:

«Стан і шляхи удосконалення обліку праці та її оплати (на матеріалах ПСП «Схід-Авіа-Агро» Балаклійського району Харківської області)»

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення проблеми обліку і аудиту праці та її оплати, обґрунтування заходів удосконалення обліку і аудиту праці та її оплати.

Досягнення поставленої мети обумовило постановку і вирішення наступних завдань:

  • узагальнити теоретичні підходи щодо організації обліку та аудиту праці, її оплати;
  • дослідити організацію первинного обліку праці та її оплати;
  • проаналізувати стан організації синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати в ПСП «Схід-Авіа-Агро» Балаклійського району Харківської області;
  • виявлення недоліків обліку і аудиту праці та її оплати;
  • розробка пропозицій по усуненню недоліків та подальшого пошуку шляхів удосконалення обліку праці та її оплати.

Предметом дослідження виступають теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку і аудиту праці та її оплати.

Об’єкт  досліджень. Об’єктом досліджень є діяльність ПСП «Схід-Авіа-Агро» Балаклійського району Харківської області, на матеріалах якого виконана дипломна робота, а також вивчення сучасного стану організації бухгалтерського обліку  праці та її оплати.

Методи дослідження. В основу проведеного дослідження на етапі збору, систематизації і обробки інформації покладені основні принципи діалектичного методу. У його межах використано два базових методи — індукція і дедукція. Методологічною та теоретичною основою досліджень слугують закони пізнання економічних процесів, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з питань обліку і аудиту праці та її оплати, законодавчі та нормативно-правові акти. У процесі дослідження використовувались наступні методи: метод абсолютних, відносних і середніх величин, метод порівняння, вибірковий монографічний та інщі.

Інформаційною базою  досліджень слугувала оперативна  та річна звітність, а також дані аналітичного і синтетичного обліку ПСП «Схід-Авіа-Агро» Балаклійського району Харківської області.

Наукова новизна одержаних результатів. У дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення, рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення обліку праці та її оплати досліджуваного господарства.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення дипломної роботи стосовно удосконалення обліку і аудиту доведено до працівників бухгалтерії ПСП «Схід-Авіа-Агро» і можуть бути запроваджені.

Купити за 539 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *