Безкоштовно

Облік: поняття, види, вимоги, користувачі

views 102

Що таке облік?

Поняття обліку є досить широким і багатогранним. Необхідність обліку виникла в глибоку давнину в процесі матеріального виробництва.

Російська школа рахівництва почала формуватися в першій половині Х!Х століття, під впливом праць чотирьох видатних бухгалтерів: Арнольда, Ахматова, Мудрова, Вавилова. Кожний з цих авторів уніс значний вклад у розвиток бухгалтерської думки.

Облік – це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів, явищ природи чи суспільного життя.

Види обліку

Макроорієнтований облік – це облік, формування принципів і методів якого тісно зв’язано з державною економічною і фінансовою політикою.

Мікроорієнтований облік – це облік, принципи і методи якого формуються з урахуванням інтересів підприємництва.

Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об`єктами, то такий облік назувається господарським. Господарський облік – це облік господарської діяльності підприємства, суспільства загалом, тобто – це спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів і явищ та господарських процесів.

В залежності від призначення облікової інформації господарський облік поділяють на (види господарського обліку):

1. Оперативний облік ведеться безпосередньо на місцях здійснення господарських операцій. Його дані використовуються для поточного контролю і спостереження за окремими операціями на певних ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними  в процесі їх здійснення (численність працівників, хід виконання плану тощо).

Особливості оперативного обліку:

–  ведеться під час здійснення операцій та процесів або негайно після їх закінчення;

–  не є суворо документальним; джерелом інформації є як документи, так і дані, одержані в усній формі або візуально (показання приладів спостереження);

–  може перериватися в часі і поновлюватися в разі потреби;

–  переважає використання не грошового, а натуральних та трудових вимірників.

2. Статистичний облік вивчає і контролює масові соціально-економічні та суспільні процеси, явища природи, використовуючи дані оперативно-технічного і бухгалтерського обліку (перепис населення, використання робочого часу, працівників тощо).

Об’єктом статистичного обліку може бути окреме підприємство, група підприємств, галузь, економіка в цілому, чисельність і склад населення, рівень добробуту, стан охорони здоров’я тощо. Статистичний облік виявляє основні закономірності в господарській діяльності та соціальному розвиткові суспільства.

При дослідженні явищ і процесів статистика використовує натуральні, трудові та грошовий вимірник в рівній мірі, а також застосовує специфічні способи одержання і опрацювання інформації (масові та вибіркові спостереження, відносні та середні величини, одноразовий облік та перепис тощо).

Статистичний облік ґрунтується на даних оперативного і бухгалтерського обліку, а також первинного обліку, що організовується статистичними органами самостійно.

3. Податковий облік забезпечує підприємство інформацією для своєчасного нарахування і сплати податків та обов`язкових платежів, а також складання і подання податкової звітності.

4. Бухгалтерський облік – це система безперервного, суцільного, документально обґрунтованого, взаємопов’язаного відображення господарської діяльності підприємства (установи, організації) з узагальненням всіх господарських операцій у грошовому вимірнику. Це традиційне визначення бухгалтерського обліку, що наводиться в навчальній літературі.

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. бухгалтерський облік визначається як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Між цими визначеннями немає суперечності. Друге визначення розглядає бухгалтерський облік як процес формування інформації про господарську діяльність, тобто подає мету обліку, а перше пояснює яким чином бухгалтерський облік має формувати інформацію про господарську діяльність, тобто як досягається мета бухгалтерського обліку.

Специфічні особливості бухгалтерського обліку:

1. Безперервний характер. Це означає, що в бухгалтерському обліку не існує часових перерв у відображенні господарської діяльності. Відбувається постійне спостереження та фіксація господарських операцій в документах.

2. Суцільний характер. Це означає, що в бухгалтерському обліку фіксуються всі без винятку господарські операції підприємства, які можна узагальнити в грошовому вимірнику.

3. Документальне обґрунтування. Це означає, що для того, щоб господарська операція була зафіксована в бухгалтерському обліку, вона має бути оформлена документально, тобто мати юридичну доказовість. Якщо операція документально не оформлена, але фактично відбулася, то її не можна фіксувати в обліку через відсутність правової основи її здійснення. І навпаки, якщо оформити відповідні документи (документ) на нездійснену фактично господарську операцію, то таку фіктивну операцію можна фіксувати в бухгалтерському обліку як реальну.

4. Взаємопов’язане відображення означає, що кожна господарська операція відображається в обліку як одночасна зміна двох (як мінімум) взаємопов’язаних об’єктів.

5. Всі господарські операції мають обов’язково узагальнюватися у грошовому вимірнику. Якщо якийсь факт господарської діяльності не може бути узагальнений у вартісному вимірі, він не відображається в бухгалтерському обліку.

Види користувачів облікової інформації

1. Внутрішні:

– власники(акціонери) підприємства (придбання, продаж та володіння ЦП. Участь в капіталі підприємства. Оцінка якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу)

– управлінська служба підприємства ( регулювання діяльності підприємства)

– робітники і службовці підприємства(оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання. Забезпечення зобов’язань підприємства перед працівниками)

2. Зовнішні: ( Забезпечення зобов’яззань підприємства. Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання. Формування макроекономічних показників)

– партнери підприємства по ринку (інвестори, постачальники, замовники, покупці, клієнти, кредитні установи, інші кредитори)

– органи державного і міжнародного регулювання та контролю

– фінансові аналітики та радники

– громадськість.

Вимоги до інформації, що її надає бухгалтерський облік

  1. Достовірність – інформація не повинна містити помилок і перекручень.
  2. Об’єктивність – оцінка явища має бути нейтральною (без упередженості).
  3. Точність.
  4. Порівнянність (зіставність) – можливість порівнювати дані бухгалтерського обліку за різні звітні періоди.
  5. Дохідливість (зрозумілість).
  6. Своєчасність.
  7. Суттєвість – здатність інформації вплинути на управлінські рішення.
  8. 8.    Здатність інформації бути використаною для прогнозування.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *