Готова робота!

Задачі з фінансового менеджменту

Купити за 142 грн.
views 93

№1

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16000 у. о., а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 4500 у.о., дорожні та інші чеки – 3200 у.о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5000 у. о., депозити та кредити в банках – 6000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 5600 у. о., нематеріальні активи – 18000 у. о., матеріальні активи – 22000 у. о.

№2

Розрахувати прибутковість акціонерного капіталу банку (ROЕ), якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 20%, сума активів, згідно балансового звіту дорівнює 80200 у. о., а величина акціонерного капіталу – 72356,91 у. о.

№3

Розрахувати процентну маржу (SPRED), якщо сума дохідних активів банку дорівнює 54400 у. о., пасивів, за якими сплачуються відсотки – 49800 у. о., відсоткових доходів та витрат, відповідно, 6540 у. о. та 3800 у. о.

№4

Розрахувати чистий прибуток на одну акцію, якщо чистий прибуток установи за період склав 300000 євро, статутний фонд банку складає 4,2 млн. євро, а номінальна ціна однієї акції складає 6,5 євро.

№5

Розрахувати величину активів банку, якщо сума відсоткових доходів та витрат, відповідно дорівнює 6450 у. о. та 3800 у. о., а чиста процентна маржа складає 8%.

№6

На підставі даних, наведених в таблиці  визначити суму основного, додаткового та регулятивного капіталу банку А.

Власні кошти банку А

Назва показника Значення
1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.. 100000000
2. Розкриті резерви, грн. 1200000
3. Дивіденди, направлені на поповнення резервного фонду, грн. 50000
4. Емісійні різниці, гри. – 19200
5. Прибуток минулих років, грн. 23600
6. Прибуток поточного року, грн. 500
7. Недосформовані резерви на покриття кредитної заборгованості, грн. 14000
8. Нематеріальні активи за мінусом зносу, грн., 8900
9. Збитки поточного року, грн. 800
10. Субординований борг, що включається до капіталу, грн. 45000
11. Уцінка основних засобів, грн. 56000
12. Резерви під стандартну заборгованість інших банків, грн. 82000
13. Результат переоцінки статутного капіталу з урахуванням індексу девальвації, грн. 42052

№7

За даними таблиці розрахувати загальну суму зважених на ризики активів.

Таблиця до білета №____

Активи банку А

 

Назва показника Коефіцієнт ризику, % Значення
1. Готівкові кошти та банківські метали, грн. 0 1652000
2. Кошти на коррахунку в НБУ, грн. 0 1215000
3. Боргові цінні папери, що емітовані та рефінансуються НБУ, грн. 0 58100
4. Нараховані доходи за кредитами, що надані органам виконавчої влади, грн. 10 224000
5. Боргові цінні папери органів місцевої влади, що рефінансуються НБУ, грн. 20 330000
6. Кошти до запитання, що розміщені в банках, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижче, ніж інвестиційний клас, грн. 20 516800
7. Кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, що надані банкам, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижче, ніж інвестиційний клас, грн. 20 1745000
8. Депозити овернайт, що розміщені в банках, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижче, ніж інвестиційний клас, грн. 20 992300
9. Кошти до запитання, що розміщені в банках, що не належать до інвестиційного класу, грн. 50 666660
10. Гарантійні депозити в інших банках, грн. 50 784520
11. Валюта та банківські метали куплені, але не одержані, грн. 50 5842300
12. Інші активи до одержання, грн. 50 6950
13. Довгострокові кредити, що надані іншим банкам, грн. 100 25980
14. Фінансовий лізинг, грн. 100 257900
15. Прострочена заборгованість і прострочені нараховані

доходи по кредитах, грн.

100 57482100
16. Кредити, надані фізичним особам, грн. 100 25413900
17. Основні засоби і ТМЦ банк, грн. 100 89562200

№8

Визначити суму дисконту, якщо вексель видано на суму 25000 грн., враховано у банку за  30 днів, 60 днів та 90 днів до дня платежу за ставкою, відповідно 10% , 15% та 20% річних.

Визначити суми до виплати власникам векселів за дисконтами D1, D2, D3.

№9

Розрахувати винагороду банку за аваль, якщо вексель видано на суму 35 тис. грн., за 60 днів до погашення векселя авальовано банком, відсоткова ставка складає 10% річних, розрахунок проводиться за простим методом нарахування відсотків, крім того банк отримує наступні суми комісійних від здійснення авалю: покриття ризиків при здійсненні авалю – 7%, витрати на інкасацію (дамно) – 1,5%, покриття поштових витрат (порто) – 2% від вартості векселя.

№10

За даними таблиці розрахувати та проаналізувати наявність вільного залишку кредиту при кредитуванні під заставу векселів.

Розрахунок залишку кредиту

Показник Суми за варіантами, грн.
А Б В
1 Встановлене банком відношення заборгованості до забезпечення, % 75 77 68,9
2 Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів 10300 9500 12760
3 Загальна сума векселів щодо забезпечення (сума забезпечення) 7530 6480 8300
4 Сума заборгованості за позикою 4850 4500 5000
5 Фактичне відношення заборгованості до забезпечення  %
6 Максимально можлива заборгованість за позикою
7 Вільний ліміт заборгованості
8 Можлива додаткова позика

Розрахунок задачі провести для трьох варіантів А, Б, В.

№11

Визначити суму дисконту, якщо вексель видано на суму 545000 грн., враховано у банку за 90 днів до дня платежу за даним векселем, при чому відсоткова ставка складає 25% річних (простий метод нарахування відсотків).

№12

Кредит в сумі 30 тис. грн. видано на півроку за простою ставкою процентів, що дорівнює 24% річних. Визначити місячний платіж, при умові, що використовується погашення з регресом при постійній сплаті 5 тис. грн. суми основного боргу щомісяця.

№13

Визначити ставку процентів за кредит при наступних умовах:

– угода на видачу кредиту передбачає погашення боргу в сумі 21452 грн. через 100 днів (нарахування простим відсотком);

– початкова сума дорівнює 20 тис. грн.

– нарахування процентів ведеться в розрахунку 365 днів у році.

 

№14

Визначити строк позики в роках, за який борг в сумі 10 тис. грн. виросте до 26014,46  грн., при використанні складної ставки процента, що дорівнює 27% річних.

№15

Банк щоквартально нараховує проценти на кредит за простою ставкою 12% річних. Визначити суму, отриману банком через 5 років, якщо початкова сума кредиту дорівнює 100 тис. грн.

№16

а) розмір кредиту – 100 тис. грн.; строк кредиту – 1 рік. Відсоткова ставка – 14% зі складним щомісячним нарахуванням. Погашення суми боргу та відсотків відбувається в кінці періоду.

б) розмір кредиту – 60 тис. грн. Строк кредиту – 1 рік. Прості  відсотки – 24% річних. Сплата відсотків відбувається щоквартально. Внутрішня норма прибутковості – 12%.

№17

Банк надав кредит на суму 250000 грн. на 4 роки під 6 % річних за складним відсотком. Яку суму одержить банк в кінці строку?

№18

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16000 у. о., а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 4500 у. о., дорожні та інші чеки – 3200 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5000 у. о., депозити та кредити в банках – 6000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 5600 у. о., нематеріальні активи – 18000 у. о., матеріальні активи – 22000 у. о.

№19

Розрахувати чистий прибуток установи за період, якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 25,3%, а сума активів, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 6000 у. о., дорожні та інші чеки – 3500 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 4800 у. о., депозити та кредити в банках – 5300 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 8000 у. о., нематеріальні активи – 14000 у. о., матеріальні активи – 21000 у. о.

№20

Розрахувати прибутковість акціонерного капіталу банку (ROЕ), якщо прибутковість банківської установи (ROA) складає 20%, сума активів, згідно балансового звіту дорівнює 80200 у. о., а величина акціонерного капіталу – 72356,91 у. о.

№21

Розрахувати норматив загальної ліквідності банку (Н6), якщо сума активів банку, згідно балансового звіту є наступною: валюта, монета і банківські метали – 7000 у. о., дорожні та інші чеки – 5500 у. о., кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках – 5700 у. о., депозити та кредити в банках – 7000 у. о., цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції – 7000 у. о., нематеріальні активи – 15000 у. о., матеріальні активи – 25000 у. о., а розмір зобов’язань банку – 70000 у. о. Зробити висновки.

№22

Розрахувати процентну маржу (SPRED), якщо сума дохідних активів банку дорівнює 54400 у. о., пасивів, за якими сплачуються відсотки – 49800 у. о., відсоткових доходів та витрат, відповідно, 6540 у. о. та 3800 у. о.

№23

Розрахувати показник SPRED, якщо проценти по кредитах банку склали 273 тис. грн., а плата за залучений  капітал  становить  114 тис. грн.  Пасиви  по  яких сплачуються відсотки – 914 тис. грн. Прибуток банку становить 27 тис. грн. ROA -2,9 %.

№24

1. Якої величини прибутковості капіталу необхідно досягти банку, щоб прибутковість активів банку дорівнювала 23%?

2. Якої величини прибутковості активів необхідно досягти банку, щоб прибутковість капіталу банку дорівнювала 18%?

№25

Капітал банку – 9700 у. о., сумарна величина активів – 56000 у. о.

Якої величини прибутковості капіталу необхідно досягти банку, щоб прибутковість активів банку дорівнювала 23%?;

Якої величини прибутковості активів необхідно досягти банку, щоб прибутковість капіталу банку дорівнювала 18%?;

№26

Розрахувати чистий прибуток на одну акцію, якщо чистий прибуток установи за період склав 300000 євро, статутний фонд банку складає 4,2 млн. євро, а номінальна ціна однієї акції складає 6,5 євро.

№27

Розрахувати прибутковість банківської установи (ROA), якщо чистий прибуток установи за період склав 16500 тис. грн., а сума активів наступна:

–  валюта, монета і банківські метали – 4800 тис. грн.;

–  дорожні та інші чеки – 1100 тис. грн.;

–  кошти на кореспондентських рахунках – 9020 тис. грн.;

–  депозити та кредити в банках – 2800 тис. грн.;

–  цінні папери – 4800 тис. грн.;

–  нематеріальні активи – 14200 тис. грн.;

–  матеріальні активи – 31000 тис. грн.;

–  кредити надані клієнтам – 114000 тис. грн.

№28

На підставі наведених даних визначити :

– норматив миттєвої ліквідності банку (Н4) для банків А і Б;

– норматив поточної ліквідності (Н5) для банку А;

– норматив короткострокової ліквідності (Н6) банку для банку Б;

Показники, у.о. 2010 рік
Банк А Банк Б
Кошти в касі банку 26541 23569
Кошти на коррахунку в НБУ 123123 145231
Банківські метали 562 458
Надані кредити 87952 95874
Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції 555 521
Кошти на вимогу фізичних осіб 874589 874963
Строкові депозити інших банків 222 241
Субординований борг банку 58 58
Цінні папери власного боргу 145 156
Основні засоби 125984 156897
Коротко- та довгострокові кредити, отримані від інших банків 33658 21589
Зобов’язання за авалями 625 489
Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *