Безкоштовно

Впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку Я у світі у практику роботи ДНЗ

views 69

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» не схожа на традиційні програми. Вона вирізняється не лише змістом і формою викладу, але й завданнями, цілями, новими, незвичними аспектами роботи. Програма зорієнтована на творчого, ініціативного, винахідливого, креативного педагога, який зможе перебудувати роботу по-новому, переосмислити ставлення до дитини

Готуємо педагогів до роботи за Базовою програмою

Не кожен педагог може легко здолати стереотипи. Щоб допомог­ти широкому загалу педагогів-«дошкільників» організувати осо­бистісно орієнтований освітній процес, необхідно теоретично, прак­тично та психологічно підготувати кожного з них. Тому першочерго­ве завдання обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних та міських методичних служб – це підготовка кадрів, удо­сконалення теоретичного рівня педагогів, формування психологічної готовності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного ві­ку «Я у Світі» (далі – Базова програма) у практику роботи.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» від 29 січня 2009 р. за ініціативою Інституту іннова­ційних технологій і змісту освіти МОН України обласними інститута­ми післядипломної педагогічної освіти розроблено відповідні заходи.

Серед представлених розробок заслуговує на увагу модель організації ме­тодичної роботи, сплано­вана відділом дошкільного виховання Тернопільського обласного комунально­го інституту післядипломної педагогічної  освіти (ТОКІППО).

Мета реалізації цієї моделі – теоретично і практично підготувати педагогів до роботи за Базовою програмою та сформувати відповідне науково-мето­дичне забезпечення дошкільних навчаль­них закладів області. Цінним є те, що ця робота спрямована на підготовку не лише педагогів, але й медичного персоналу.

Важлива складова такої підготовки ­формування психологічної готовності керівних, педагогічних та медичних працівників ДНЗ. Залучення психологічних служб до співпраці з методичними службами дошкіль­ної освіти та педагогічними колективами до­шкільних навчальних закладів дає змогу ство­рити оптимальні умови для роботи.

Запропонована модель передбачає низку послідовних навчально-методичних заходів об­ласного, районного, міського рівнів, організова­них поетапно. На кожному з етапів різні напря­ми та форми методичної роботи (проведення се­мінарів, практикумів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, організація творчих груп тощо) забезпечать планомірну методичну та психоло­гічну підготовку працівників дошкільних закла­дів до роботи за Базовою програмою. А вивчен­ня стартових можливостей районних методич­них кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти м. Тернопо­ля та дошкільних навчальних закладів області допоможе діагностува­ти стан кадрового забезпечення, оснащення методичних кабінетів, рівень методичної роботи ДНЗ та визначити шляхи вдосконалення роботи у цих напрямах.

Структура моделі впровадження базової програми у практику роботи ДНЗ

Етап І. Підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів – спецкурси «Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» для різних категорій працівників ДН3

Етап ІІ. Організаційно-методичні заходи

Етап ІІІ. Вивчення й уточнення стартових можливостей районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного цен­тру освіти м. Тернополя та дошкільних навчальних закладів області для реалізації нового програмового змісту

Етап IV. Залучення психологічних служб до співпраці з методич­ними службами дошкільної освіти та педагогічними колективами Дошкільних навчальних закладів

МОДЕЛЬ організації методичної роботи з упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у практику роботи дошкільних навчальних закладів

ЕТАП І. Підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів

—спецкурси «Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»:

Категорії працівників ДНЗ Тематика спецкурсів
Керівники дошкільних навчальних закладів ·   Зміст та завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

·   «Я у Світі»

·   Особистісно орієнтований підхід до розвитку і виховання дитини

·   Сучасні підходи до організації роботи з підготовки дітей до шкільного життя

·   Креативний розвиток дошкільників, його місце та роль у підготовці до системного шкільного навчання

·   Діяльність керівника ДНЗ з питань упровадження досягнень науки та найкращого педагогічного досвіду у практику роботи дошкільного закладу

·   Значення психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості дитини

·   Шляхи підвищення рівня науково-теоретичних знань вихователів ДНЗ

·   Базовий компонент дошкільної освіти в Україні як теоретична концептуальна основа державних вимог до мінімально-необхідного рівня освіченості та вихованості випускника ДНЗ

·   Створення розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі

Старші медичні сестри ·   Зміст та завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

·   «Я у Світі»

·   Формування системи знань щодо свідомого ставлення до власного здоров’я.

·   Здоров’я дитини — здоров’я нації

·   Статева культура. Гігієна хлопчиків та дівчаток

·   Здоров’язберігаючі технології в дошкільній освіті України

Музичні керівники ·   Зміст та завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

·   «Я у Світі»

·   Роль музичних занять у становленні особистості дитини дошкільного віку

·   Значення і роль терапевтичного впливу музики на розвиток дитини дошкільного віку

·   Особливості інноваційних технологій у музичному вихованні

·   Вплив музикотерапії на розвиток емоційної сфери дитини дошкільного віку

Вихователі-методисти ·   Зміст та завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

·   «Я у Світі»

·   Особливості інноваційної педагогічної діяльності

·   Мета, завдання, зміст та методи інноваційної діяльності педагогів

·   Апробація як інноваційна діяльність

·   Критерії та види експериментальної діяльності

·   Використання проектних технологій в освітньому процесі

·   Педагогічні дослідження як засіб підвищення ефективності освітнього процесу. Досвід роботи педагогічного колективу (педагога) в організації моніторингу якості освіти

·   Системний підхід до організації методичної роботи в ДНЗ

·   Роль вихователя-методиста у забезпеченні системного розвитку обдарованої дитини

Вихователі ·   Зміст та завдання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

·   Створення умов для мовленнєвого самовираження дітей дошкільного віку

·   Навчання переказу як метод розвитку монологічного мовлення дошкільника

·   Технологія розвитку критичного мислення під час ознайомлення дошкільників з текстом інформаційного змісту

·   Значення та принципи статевого виховання дітей дошкільного віку

·   Особливості роботи з обдарованими дітьми

·   Формування економічної культури дошкільника

·   Формування екологічної культури дошкільника

·   Особливості організації освітнього процесу з нервовою дитиною

ЕТАП ІІ. Організаційно-методичні заходи

Завдання для інституту післядипломної педагогічної освіти

Зміст заходів Термін Відповідальний
Організація та проведення обласного постійно діючого семінару «Алгоритм введення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у сбіті» Березень, червень, листопад 2009 р.

 

Завідувач відділу дошкільної освіти

 

Проведення тренінгів для вихователів ДНЗ Травень — серпень 2009 р. Завідувач відділу дошкільної освіти

 

Зміст заходів Термін Відповідальний
Засідання «круглих столів»
Тематика Загальні засади, структура та зміст Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Завідувач відділу

дошкільної освіти

Планування освітнього процесу в ДНЗ за усіма лініями розвитку в усіх сферах життєдіяльності дитини дошкільного віку Завідувач відділу

дошкільної освіти

Створення розвивального предметно-ігрового, природного та соціального середовища у ДНЗ Завідувач відділу

дошкільної освіти

Ефективні методи та прийоми роботи з дітьми у кожному віковому періоді Завідувач відділу

дошкільної освіти

Шляхи налагодження педагогічної взаємодії між усіма учасникам освітнього процесу (педагогами,  дітьми, батьками) Завідувач відділу

дошкільної освіти

Способи відстеження результатів розвитку дітей  та досягнення ними життєвої компетентності за визначеними у Базовій програмі показниками Завідувач відділу

дошкільної освіти

Завдання для районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти

Зміст заходів

 

Термін Відповідальні
Організація і проведення педагогічних читань, лекторіїв, семінарів, виставок за тематикою, поданою для спецкурсів

 

  Керівники районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя

ЕТАП ІІІ. Вивчення й уточнення стартових можливостей

Вивчення й уточнення стартових можливостей районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя та дошкільних навчальних закладів області для реалізації нового програмового змісту:

 1. Проведення методистами ТОКІППО, районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя діагностики за такими напрямами:
 • кадрове забезпечення та потенціал ДНЗ;
 • стан оснащення методичних кабінетів ДНЗ;
 • рівень методичної роботи в ДНЗ.
 1. Вивчення роботи методистів районних методичних кабінетів, інформаціЙIlО­1етодичного центру освіти м. Тернополя за такими напрямами:
 • співпраця ДНЗ з родинами вихованців та зі школою;
 • створення розвивального простору в ДНЗ.

ЕТАП IV. Залучення психологічних служб

Залучення психологічних служб до співпраці з методичними службами дошкільної освіти та педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів:

1. Залучення методистів лабораторії практичної психології та соціальної роботи ТОЮППО, методистів-психологів районних методичних кабінетів, інформаційно-методичного центру освіти м. Тернополя, практичних психологів дошкільних навчальних закладів до:

 • участі у семінарах з питань дошкільної освіти;
 • організації та проведення ділових ігор, тренінгів;
 • висвітлення в періодичній пресі таких питань:
 • особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку;
 • особистісне зростання дошкільників та засоби педагогічного впливу на них;
 • особливості виховання нервової дитини дошкільного віку;
 • статеве виховання хлопчиків та дівчаток;
 • соціальні контакти у ДНЗ, сім’ї;
 • моніторинг динаміки розвитку дітей;
 • розроблення корекційних програм за індивідуальними показниками;
 • розроблення рекомендацій для батьків, вихователів;
 • сприяння розвитку здібностей дошкільника;
 • креативність дошкільників та методи її розвитку.

2. Забезпечення діяльності обласних та районних (міських) методичних структур.

2.1. Організація обласних постійно діючих семінарів:

 • Формування життєвої компетентності та базових особистісних якостей у дітей дошкільного віку через програму «Я у Світі»;
 • Медико-педагогічний супровід фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

2.2. Проведення семінарів-практикумів:

 • Образотворче мистецтво у ДНЗ;
 • Хореографія у дошкільному навчальному закладі;
 • Організація роботи з дітьми раннього віку та їх батьками.

2.3. Організація та проведення таких форм роботи:

 • майстер-клас «Розвивальна настільна гра як засіб формування соціальної компетентності дошкільника»;
 • проблемна група «Психологічні та фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку»;
 • творча група «Упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у дошкільних навчальних закладах».

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *