Готова робота!

Система менеджменту на підприємстві на прикладі (дипломна)

Купити за 822 грн.
views 77

Дипломна робота на тему “Система менеджменту на підприємстві”

(на прикладі авточервісного підприємства «Мрія», м. Кременчук Полтавської області)

Зміст

Реферат З

Вступ 7

1. Загальна характеристика організації 10

1.1 Основні види діяльності МП «Мрія» 10

1.2 Характеристика малого підприємства «Мрія» 13

2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 15

2.1 Планування діяльності малого підприємства «Мрія» 15

2.2 Вибір стратегії МП «Мрія» 18

2.3 Бізнес-планування діяльності підприємства 21

2.3.1 Характеристика послуг та товару реалізації 21

2.3.2 Оцінка ринку збуту та конкуренції 22

2.3.3 Стратегія маркетингу МП «Мрія» 23

2.3.4 План діяльності підприємства 23

2.3.5 Рекламна діяльність МП «Мрія» 53

3. Використання методів менеджменту в організації 65

3.1 Групи методів менеджменту в малому підприємстві «Мрія»по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів 65

3.2 Застосування методів менеджменту та механізми їх взаємодії 65

4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації 68

4.1 Характеристика управлінських рішень в малому підприємстві «Мрія» по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів 68

4.2 Процес розробки раціонального управлінського рішення: 71

4.2.1 Розробка управлінського рішення по необхідності посилення маркетингової діяльності МП «Мрія» 71

4.2.2 Розробка раціонального управлінського рішення необхідності розширення видів послуг МП «Мрія» 75

4.2.3 Розробка раціонального управлінського рішення необхідності удосконалення діагностики автомобілів 77

5. Проектування комунікацій на підприємстві 81

5.1 Характеристика видів комунікацій малого підприємства «Мрія» по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів 81

5.2 Організація діяльності комунікацій МП «Мрія» 82

6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 87

6.1 Загальна характеристика груп працівників МП «Мрія» 87

6.2 Формування формальної виробничої групи працівників малого підприємства 88

7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 91

7.1 Характеристика керівників МП «Мрія». Вибір та обґрунтування форми влади й впливу на колективи працівників підприємства 91

7.2. Оцінка керівників МП «Мрія» 94

8. Оцінка ефективності системи менеджменту 98

8.1 Види ефективності менеджменту 98

8.2 Показники функціонування системи менеджменту малого підприємства 98

8.3 Показники виробничо-господарської діяльності МП «Мрія» 99

8.4 Показники соціально-культурної сфери функціонування  організації 100

8.5 Показники впливу на досягнення виробничо-господарських показників та задоволення потреб ринку 100

Висновки 101

Список використаної літератури 102

ДОДАТКИ 104

 

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить: 108 с., 6 рисунків, 15 таблиць, 32 літера­турних джерел, 4 додатки.

Тема даної дипломної роботи являється актуальною, так як сфера технічного обслуговування автомобілів на даному етапі займає досить ва­гоме місце у розвитку суспільства та виробництва, як єдиної неподільної системи, та безупинної продовжує набирати свої оберти.

Технічне обслуговування автомобілів є невід’ємною ланкою у від­носинах людини та автомобіля. Під менеджментом автосервісу необхідно розуміти, що якість пропонованої роботи це не тільки ретельне і якісне виконання необхідної роботи, але й поважне, турботливе ставлення до клієнта, розуміння його проблеми й рішення її в найкоротший термін.

Рівень обслуговування повинен рости усе вище й вище, клієнт по­винен бути задоволений і повертатися знову й знову. Кожний, працюю­чий у сфері обслуговування, повинен пам’ятати – турбота й повага до особистості – головний крок до успіху.

Тому, об’єктом дослідження в даній роботі є мале підприємство «Мрія» по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів.

Мета виконання дипломної роботи: розробка фактичної та раціона­льної системи менеджменту малого підприємства «Мрія» по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, зіставлення та визначення пере­ваг однієї системи над іншою.

Відповідно до вказаної мети поставлені та послідовно розв’язані на­ступні задачі:

–    загальна характеристика малого підприємства «Мрія» по технічно­му обслуговуванню та ремонту автомобілів;

–   дослідження формування функцій на підприємстві;

–    дослідження та обґрунтування вибору стратегії менеджменту МП «Мрія»;

–   дослідження та розробка рекламної діяльності підприємства;

–     розробка управлінського рішення по необхідності посилення мар­кетингової діяльності МП «Мрія»;

–     розробка раціонального управлінського рішення необхідності роз­ширення видів послуг МП «Мрія»;

–     розробка раціонального управлінського рішення необхідності удо­сконалення діагностики автомобілів;

–   розробка пропозицій з удосконалення керівництва.

Основними завданнями є закріплення теоретичних знань в галузі ме­неджменту, оволодіння прикладними аспектами менеджерської підготов­ки, які дозволять в майбутньому успішно здійснювати управлінську дія­льність.

У роботі були використані такі методи дослідження як метод прин­ципів, комплексного підходу та метод процесів.

В процесі виконання роботи були розглянуті: загальні характеристи­ки організації, планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання, використання методів менеджменту, механізми прийняття управлінських рішень, комунікації, управління групами працівників, роз­роблені пропозиції з удосконалення керівництва та дана оцінка ефектив­ності системи менеджменту.

ВСТУП

Час, в який ми живемо – епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебу­дову. У соціально-політичному житті це перехід від тоталітаризму до демокра­тії, в економіці – від адміністративно-командної системи до ринку, у житті окремої людини – перетворення його з “гвинтика” у самостійного суб’єкта гос­подарської діяльності. Такі зміни в суспільстві, економіці, у всьому нашому життєвому укладі складні тим, що вони вимагають зміни нас самих. Подібну ситуацію, американці звиклі до різких поворотів долі, до конкуренції, визнача­ють словом “виклик”. По їхньому поняттю, кожен виклик таїть у собі для осо­бистості, організації, країни, як можливості, так і погрози. Щоб справитися з цим безпрецедентним у житті нинішніх поколінь викликом, нам, крім всього іншого, потрібно опановувати новим знанням, навчитися користатися ними на практиці. Важлива частина цих знань, як показує світовий досвід, – збагнення науки і мистецтва менеджменту. З легкої руки американців це англійське слово стало відомо сьогодні практично кожній людині.

У спрощеному розумінні, менеджмент – це уміння домагатися поставле­них цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поводження інших лю­дей. Менеджмент у перекладі з латинського “керування” – функція, вид дія­льності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Нареш­ті, менеджмент як збірне від менеджерів – це визначена категорія людей, со­ціальний шар тих, хто здійснює роботу по керуванню. Значимість менеджме­нту була особливо ясно усвідомлена в тридцяті роки. Уже тоді стало очевид­ним, що діяльність ця перетворилася в професію, область знань – у самостій­ну дисципліну, а соціальний шар – у дуже впливову суспільну силу. Зростаю­ча роль цієї суспільної сили змусила заговорити про “революцію менедже­рів”, коли виявилося, що існують корпорації-гіганти, що володіють величез­ним економічним, виробничим, науково-технічним потенціалом, порівнян­ним по мощі з цілими державами. Найбільші корпорації, банки складають стрижень економічної і політичної сили великих націй. Від них залежать уряду, багато хто з них мають транснаціональний характер, простираючи свої виробничі, сервісні, розподільні, інформаційні мережі по усьому світі. Тому рішення менеджерів, подібно рішенням державних діячів, можуть ви­значати долі мільйонів людей, держав і цілих регіонів. Але в ринковій еко­номіці не менш важливий і малий бізнес. За значенням – це найбільша на­ближена до повсякденних потреб споживачів і в той же час полігон технічно­го прогресу й інших нововведень. Для більшості населення – це ще і робота. Уміло керувати в малому бізнесі – значить вижити, устояти, вирости. Як це зробити – теж питання ефективного менеджменту.

Під менеджментом автосервісу необхідно розуміти, що якість пропоно­ваної роботи це не тільки ретельне і якісне виконання необхідної роботи, але й поважне, турботливе ставлення до клієнта, розуміння його проблеми й рі­шення її в найкоротший термін.

Рівень обслуговування повинен рости усе вище й вище, клієнт повинен бути задоволений і повертатися знову й знову. Кожний, працюючий у сфері обслуговування, повинен пам’ятати – турбота й повага до особистості – голо­вний крок до успіху.

Автосервіс – це, насамперед комерційний проект, спрямований на оде­ржання прибутку. А оскільки встаткування для автосервісу коштує дуже чи­мало, та й вартість оренди приміщення під автосервіс також є величиною до­сить значної, у такий проект потрібні більші вихідні вкладення. Природно, що в нашій досить і досить нестабільній економічній ситуації окупність та­кого проекту повинна бути як можна більше швидкої (бажано 1.5-2 року), щоб зовсім випадково не потрапити під черговий «експеримент» влади й не залишитися з носом.

Завданням будь-якого автосервісу повинно бути висококласне обслуго­вування клієнтів, а не приношення як можна більшої кількості грошей його власникам і інвесторам, причому з мінімальними витратами. Інтереси авто­сервісу і їхнього клієнта завжди діаметрально протилежні. Девізом ідеального автосервісу повинен бути принцип «Оплата ТІЛЬКИ у разі позитивного результату». Немає позитивного результату – немає грошей. Ідеальному ав­тосервісу повинне бути властиве почуття міри. «Заміна лампочки в стоп- сигналі – 0,15 н/ч – 9 євро». Необхідно бути розумним, наприклад, замінити лампочку безкоштовно. Ніколи не треба нав’язувати ніяких «додаткових», або «обумовлених внутрішніми інструкціями» послуг, хоча менеджер може проінформувати клієнта й заробити грошей. Чітке дотримання технологій ремонту є гарантом якості.

В ідеальному автосервісі повинні працювати досвідчені люди, які зна­ють що таке обгінна муфта стартера, а на прохання “продайте мені бендикс” зідповідають “вибачите, але контрольний пакет акцій фірми “Вепсііх” нам не належить”, або, наприклад, знати, що “Тосол” це всього лише одна з марок антифризу, а аж ніяк не назва групи рідин. Та, звичайно, фрикційні накладки на диску зчеплення там ніколи не обізвуть “феродо”.

В ідеальному автосервісі ніколи не ремонтують машину клієнта, керую­чись своїм поданням про його гаманець. Якщо людина на «Феррарі» заїхала поміняти гальмові колодки, це аж ніяк не виходить, що його відразу необхід­но «розкрутити» на заміну всієї підвіски в зборі й капремонт двигуна, тому що «у нього грошей багато».

Працівники автосервісу ніколи не беруться за роботи, які виконувати не вміють. Природно, що в ідеальному автосервісі дають гарантію на свої робо­ти. причому не «2 квартали, або 15 хвилин», а нормальну.

Тому, дослідження, розробка та удосконалення менеджменту малого підприємства по обслуговуванню та ремонту автомобілів є досить актуаль­ною задаю та має досить широку перспективу розвитку.

Купити за 822 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *