Безкоштовно

Інвестування – головний фактор інтенсифікації сільського господарства на інноваційних засадах

views 72

1. Вступ

Аналіз ринкової трансформації в агропромисловій сфері дає можливість зробити висновки про те, що необґрунтованість, невиваженість, непослідовність і значний розрив у часі їх проведення призвели до значного спаду виробництва продукції і згортання господарської діяльності, що загрожує національним інтересам держави та її безпеки. Наслідком цього є розбалансованість системи матеріально-технічного забезпечення галузі, втрата економічної заінтересованості товаровиробників, призупинення інвестиційного процесу, загострення фінансового стану господарств та зниження їх платоспроможності, а в кінцевому підсумку – скорочення обсягів постачання продуктів харчування для населення.

Із сказаного випливає, що розв’язання нагальних проблем села, подолання системної глобальної кризи в сільському господарстві та його відродження можливе лише на основі послідовної його інтенсифікації на інноваційних засадах. На нинішньому критичному етапі розвитку вона стає першочерговим завданням аграрної політики держави, а тому потребує подолання тих деструктивних процесів і неупередженого відношення до цього процесу, які склались за роки формування ринкової економіки.

ІІ. Постановка задачі

В зв’язку з цим є необхідність розширити значення сутності інтенсифікації сільського господарства на інноваційних засадах на підставі освоєння інвестицій, економічна природа яких зумовлена закономірностями розширеного відтворення виробництва.

ІІІ. Результати

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможними можуть бути лише ті підприємства, які досягають високого рівня ефективності виробництва. В сільському господарстві, як і в інших галузях народного господарства, ця проблема може бути вирішена завдяки переходу на інтенсивний тип розвитку економіки [1, с. 514].

Суть інтенсифікації сільського господарства полягає в концентрації сукупних затрат живої і уречевленої праці на одній і тій же земельній площі шляхом впровадження нових досягнень науки і техніки, удосконалення технології та організації виробництва з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, зниження її собівартості і підвищення якості [2, с. 37].

Перехід на інтенсивну форму розширеного відтворення в сільському господарстві є закономірним з точку зору і поставлених завдань, і методів їх розв’язання.

Процес інтенсифікація сільського господарства передбачає додаткове вкладення капіталу для отримання певної величини економічного ефекту. Вкладення капіталу є не що інше як інвестиції. Тому виникає необхідність деякого уточнення значення інвестицій для здійснення процесу інтенсифікації сільського господарства в сучасних умовах на основі інноваційних рішень.

На нашу думку, здійснення послідовної інтенсифікації сільського господарства на сучасному етапі його розвитку має такі особливості.

Перше. При визначенні суті інтенсифікації необхідно врахувати дві сторони єдиного відтворювального процесу – витрати (інвестиції) і вихід продукції. Це означає, що приріст продукції має забезпечуватись на основі якісних перетворень виробництва, удосконалення матеріальної бази, технології, форм організації праці і виробництва, застосування інноваційних підходів.

Друге. Таке визначення суті даного процесу має бути уточнено по відношенню до певних підгалузей, оскільки земля в сільському господарстві виступає як головний засіб. Ця позиція може привести до неправильних висновків при практичній оцінці інтенсивних та екстенсивних чинників. Ми виходимо з того, що інтенсифікація являє собою послідовний розвиток сільського господарства на основі якісного перетворення виробництва, всебічного удосконалення всіх його складових ланок.

Третє. З викладеного вище випливає, що в загальнодержавному плані головне завдання базується на органічному поєднанні двох важливих факторів розвитку аграрної сфери – створення цивілізованого партнерського середовища при виробництві продукції та забезпечення послідовного комплексного здійснення його інтенсифікації на інноваційній основі.

Четверте. При обмеженості коштів на інтенсифікацію в нинішніх умовах основними джерелами їх надходження повинні стати кошти вітчизняних товаровиробників та залучення іноземних інвесторів, а в подальшому, при вирівнюванні і покращенні фінансового стану господарств, власні кошти за різних форм залучення.

Враховуючи останні тенденції, щодо вступу України до СОТ, актуальним стає питання виживання вітчизняного товаровиробника. За даними аналітиків сільське господарство є саме незахищеною галуззю перед західним імпортом. Час який відведено на адаптацію сільського господарства повинен максимально бути використано на інтенсифікацію галузі на інноваційних засадах з максимальним залученням інвестицій.

Для впровадження широкої інтенсифікації на основі як фінансових так і реальних інвестицій в сільському господарстві повинна бути чітко сформована інвестиційна політика країни. Обов’язковими елементами цієї політики повинно бути [3, 4]:

·        швидке повернення вкладених засобів використаних на принципово нові види техніки і технології для виробництва конкурентоспроможної продукції тощо;

·        обґрунтованість застосування інвестицій в інноваційних рішеннях;

·        інвестиційна привабливість;

·        створення інвестиційно-інноваційного клімату.

ІV. Висновки

Радикальні перетворення в агропромисловому комплексі країни можуть забезпечити підвищення ефективності виробництва  лише на основі всебічної інтенсифікації сільського господарства на інноваційних засадах. Досягнення конкурентоспроможного рівня вітчизняного товаровиробника не можливо без інвестицій.

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Економічний довідник працівника сільського господарства / Упоряд. А.Р. Палій. – К.: Політвидав України, 1985. – 225

3. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.

4. Лайко Г.П. Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 202 с.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *