Готова робота!

Апарат повітряного охолодження (курсова)

Купити за 142 грн.
views 75

Курсова робота на тему “Апарат повітряного охолодження”

Зміст

Вступ. 3

1. Призначення установки АВТ, суть процесу ректифікації 5

2. Характеристика сировини і продуктів установки АВТ. 8

3. Опис технологічної схеми АВТ. 12

4. Будова і робота апарату повітряного охолодження. 13

5. Параметри контролю і регулювання на установці АВТ. 17

5.1 Температура верху колони. 17

5.2 Температура низу колони. 17

5.3 Тиск в колоні 18

5.4 Температура і витрата сировини. 18

5.5 Рівень залишку в колоні 18

5.6. Температура на тарілках виводу бокових фракцій. 18

6. Технологічний розрахунок апарату повітряного охолодження. 20

6.1 Вихідні дані 20

6.2 Розв’язок. 20

6.2.1 Проводять вибір типу АПО за коефіцієнтом кінематичної в’язкості продуктів на виході з апарату. 20

6.2.2 Характеристична різниця температур. 20

6.2.3 Кількість теплоти, яка віддається охолоджуючими продуктами: 20

6.2.4 Для вибору коефіцієнта оребрення труб необхідно визначити коефіцієнт тепловіддачі зі сторони гарячого продукту всередині труби. 21

6.2.5 Визначення типу апарату. 24

6.2.6 Основні характеристики АПЗ. 24

6.2.7 Визначення об’ємної витрати повітря. 25

6.2.8 Визначення підвищення температури повітря на виході з АПО. 25

6.2.9 Характеристика вентилятора. 26

6.2.10 Визначення підвищення температури повітря для умов Івано-Франківська  26

6.2.11 Визначення швидкості повітря у вузькому перерізі секції: 26

6.2.12 Визначення коефіцієнта тепловіддачі зі сторони повітря. 27

6.2.13 Визначення коефіцієнта теплопередачі 27

6.2.14 Визначення середньологарифмічного температурного напору. 27

6.2.15 Визначення середнього температурного напору. 28

6.2.16 Визначення розрахункової поверхні теплообміну. 28

6.2.17 Гідродинамічний розрахунок. 28

6.2.18 Потужність, яка споживається електродвигуном. 30

Висновок. 31

Список літературних джерел. 32

Вступ

Нафта та газ – це основні джерела енергії в сучасному світі. На паливі, отриманих з них, працюють двигуни сухопутного, повітряного та водного транспорту, теплові електростанції. Нафту та газ переробляють в хімічну сировину для виробництва пластичних мас, синтетичних каучуків, штучних волокон. В наш час нараховується біля 100 різних процесів первинної і вторинної переробки нафти, реалізованих в промисловості.

Установки первинної переробки нафти складають основу всіх нафтопереробних заводів, від роботи цих установок залежить якість і результати отриманих компонентів палив, а також сировини для вторинних та інших процесів переробки нафти.

В промисловій практиці, нафту розділяють на фракції, що розподіляються температурними межами кипіння. Цей розподіл проводять на установках первинної перегонки нафти із застосуванням процесів підігріву, дистиляції і ректифікації, конденсації та охолодження. Перегонки бувають з однократним або багатократним випаровуванням. При перегонці з однократним випаровуванням нафту нагрівають до певної температури і відбирають усі фракції, які перейшли при цьому у парову фазу. Перегонка нафти з багатократним випаровуванням полягає в тому, що спочатку нафту нагрівають до температури, яка дозволяє відібрати легкі бензинові фракції. Відбензинену нафту нагрівають до вищої температури і відбирають більш важкі фракції, які википають приблизно при температурі 350 °С (фракції важкого бензину, реактивне та дизельне паливо). Залишок від атмосферної перегонки – мазут – нагрівають і відбирають, під вакуумом, оливні фракції; в залишку одержують гудрон. При такій перегонці нафту послідовно нагрівають три рази, кожен раз відділяючи парову фазу від рідкої. Утворені парову та рідку фази піддають ректифікації. Атмосферні та вакуумні трубчасті установки (АТ і ВТ) будують окремо одну від одної чи комбінують в складі одної установки (АВТ).

Процес первинної переробки нафти найбільш часто комбінують з процесами зневоднення і знесолення, вторинної перегонки і стабілізації бензинових фракцій.

До вторинних методів переробки нафти відносяться деструктивні та очищення нафтових продуктів.  Деструктивні процеси основані на хімічній зміні складу нафтопродуктів під дією температури, тиску і каталізатора. За допомогою цих методів одержують задану якість продуктів і в більшій кількості ніж в первинній переробці нафти. Процеси очищення служать для вилучення з нафтопродуктів небажаних компонентів: асфальтосмолистих речовин, полі циклічних ароматичних вуглеводнів, сірчаних та азотних сполук, твердих парафінових вуглеводнів.

Існує велика кількість різноманітних процесів, що використовуються для переробки нафти та газу. Для систематизації типових технологічних процесів їх об’єднують в декілька класів. Найдоцільніше класифікувати їх за способом створення рушійної сили процесу. В зв’язку з цим основні процеси і апарати нафтогазопереробки можна поділити на такі класи: гідравлічні, теплові, масообмінні, гідромеханічні, хімічні та механічні.

Отже, промислові процеси перегонки нафти базуються на поєднанні перегонки з одно- і багатократним випаровуванням та подальшої ректифікації парової та рідкої фаз [1-5].

4. Будова і робота апарату повітряного охолодження 

Апарати повітряного охолодження (АПО) відносяться до поверхневих апаратів. АПО типу АВГ зображений на додатку Б. В таких апаратах в якості холодоагенту використовується атмосферне повітря, яке обтікає в поперечному напрямі паралельними рядами ореберних теплообмінних труб, по яким рухається охолоджений продукт. Рух охолоджуючого повітря подається вентилятором.

Використання в АПО ореберня по зовнішній поверхні труб зумовлено необхідністю компенсувати низький коефіцієнт тепловіддачі зі сторони повітря за рахунок розвинутої зовнішньої поверхні теплообміну.

Збільшення зовнішньої поверхні теплообмінних труб шляхом навивки чи накатки ребер характеризується коефіцієнтом ореберня φ – відношення повної поверхні ореберної труби FП  до поверхні труби по основі ребер FН.

Застосування АПО дає ряд експлуатаційних переваг, із яких головними є: економія охолоджуючої води і зменшення кількості стічних вод; значне скорочення затрат праці на чищення апарату, спричинене відсутністю накипу і відкладення солей; зменшення витрат, зв’язані з організацією оборотного водопостачання технологічних установок [1].

В нафтопереробній, нафтохімічній, хімічній, газовій та інших галузях промисловості, як правило, використовуються стандартизовані АПО. В окремих випадках (при високій в’язкості охолоджених продуктів, особи-вому призначенні апарата, специфічних умовах експлуатації апарата і т. д.) можуть використовуватися спеціальні АПО. Стандартизовані АПО загаль-ного призначення (конденсатори і холодильники) використовуються для конденсації і  охолодження зовнішнім повітрям пароподібних, газоподібних і рідких середовищ з температурою від -40 до 300ºС і тиском до 6,4 МПа. Ці апарати призначені для роботи  на відкритому повітрі в районах з помірним кліматом при середній температурі протягом 5 днів підряд і в найбільш холодний період становить не нижче -40ºС, а також в районах з холодним кліматом при середній температурі протягом 5 днів підряд в найбільш холодний період до – 55ºС [3].

Апарат складається з теплообмінних секцій 2, складених з ореберних біметалевих труб 1. Секції розташовані горизонтально або у формі зигзага

(під гострим кутом один до одного і до горизонтального опорного майдан-чика) і вмонтовуються на металевій конструкції 5. Привід з колесом вентилятора може бути розташований на окремій рамі або в підвішеному положенні 7. Колесо вентилятора, обертаючись в порожнині колектора 6, надуває повітря в дефлектор 3, а потім через міжтрубний простір секції 2, охолоджує рідину, яка протікає через секцію [1].

Існують розроблені конструкції ряду типів АПО відповідно до прийнятої класифікації цих апаратів – по конструкції і призначенню.

За конструкцією, залежно від розташування теплопередаючої поверхні, апарати повітряного охолодження класифікуються на горизонтальний (АПГ), шатровий (АІШІ), зигзагоподібний (АПВЗ) і вертикальний (АПВ).

Купити за 142 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *