Готова робота!

Звіт з комп’ютерної практики

Купити за 255 грн.
views 75

Звіт з комп’ютерної практики

Спеціальність: Програмування обчислювальних машин

1. Вступ…………………………3

2. Програмування в середовищі Pascal……………4

2.1. Робота з операторами………………….4

Завдання №1: Дана заштрихована область і точка з координатами Х,У. Написати програму що визначає чи попаде задана точка в заштриховану область.

Завдання №2: Обчислити суму ряду .

Завдання №3: Написати програму що обчислює суму цифр заданого числа.

Завдання №4: Протабулювати функцію  на проміжку [0; i], з кроком h=0.1, i – номер варіанта Результати обчислень вивести у вигляді таблиці пар. Обчислити суму першого та останнього членів функції.

2.2. Використання одновимірних та двовимірних масивів даних, застосування процедур та функцій…………..8

Завдання №1: Обчислити суму, добуток та середнє арифметичне елементів масиву цілих чисел.

Завдання №2: Замінити нулем від’ємні елементи масиву цілих чисел.

Завдання №3: Заповнити тривимірний масив цілих чисел за правилом: елементи на гранях рівні 1, всі інші 0(за схематичним поданням).

Завдання №4: Знайти суму найбільших елементів рядків двовимірного масиву цілих чисел застосовуючи процедури та функції.

2.3. Опрацювання типу даних…………..13

Завдання №1: Утворити найбільше число, яке складається тільки з таких цифр і в такій кількості кожна з них, як і задане натуральне число.

Завдання №2: Створити програму для пошуку даних про книги за роком видання або за даними про автора.

2.4. Збереження даних у текстовому файлі та типізованому файлі……………….17

Завдання №1: Зберегти елементи матриці дійсних членів у текстовому файлі за такою структурою:

– перший рядок файлу містить два числа m і n, відокремлених пропуском – відповідно кількість рядків та кількість елементів у рядку.

–  наступні n рядків містять по m дійсних чисел, відокремлених пропуском – елементи рядка матриці.

Завдання №2: Написати програму для створення та наповнення бази даних про події. Дані про події складатимуться з опису події та дати її настання. Опис події може бути подано у вигляді тексту. Дату події визначимо як сукупність трьох компонентів – номер дня місяця, номер місяця і номер року. Функціональність програми передбачає створення, доповнення і перегляд файлу бази даних.

3. Програмування в середовищі C++……………22

3.1. Введення та виведення даних………………..22

Завдання №1: «Написать программу, которая выводить на экран  четверостишье»:

Завдання №2: «Написать программу, которая выводить на экран фразу»:

Завдання №3: «Написать программу вычисления объема параллелепипеда».

Завдання №4: «Написать программу вычисления стоимости покупки, состоящей из нескольких тетрадей и карандашей».

Завдання №5: «Написать программу пересчета величины веса из фунтов в килограммы».

Завдання №6: «Написать программу пересчета величины временного интервала, заданного в минутах, в величину, выраженную в часах и минутах»

3.2. Робота з операторами …………..28

Завдання №1: «Написать программу, которая проверяет, является ли год високосным ».

Завдання №2: «Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки. Скидка в 3% предоставляется, если сумма покупки больше 500 руб, в 5% – если сумма больше 1000 руб».

Завдання №3: «Написать программу, которая проверяет, делится ли на три введенное с клавиатуры целое число».

Завдання №4: «Написать программу, которая вычисляет оптимальный вес для пользователя, сравнивает его с реальным и  выдает рекомендацию о необходимости поправится или похудеть. Оптимальный вес вычисляется по формуле: Рост(см) -100».

Завдання №5: «Написать программу, которая вычисляет сумму первых n целых положительных четных целых чисел. Количество суммируемых чисел должно выводится во время работы программы».

Завдання №6: «Написать программу, которая вычисляет факториал введенного с клавиатуры числа».

Завдання №7: «Написать программу, которая “задумывает” число в диапазоне от 1 до 10 и предлагает пользователю угадать число за 3 попыток».

Завдання №8: «Напишите программу, которая вычисляет число “Пи” с заданной пользователем точностью. Для вычисления значения числа “Пи” воспользуйтесь тем, что значение частичной суммы ряда 1-1/3+1/5-1/7+1/9-… при суммировании достаточно большого количества членов приближается к значению п/4».

Завдання №9: «Написать программу, которая выводит таблицу значений функции  y=2x2-5x-8. Диапазон изменения аргумента от -4 до 4, шаг изменения аргумента 0,5.».

3.3. Опрацювання масивів………………41

Завдання №1: «Написать программу, которая проверяет, находится ли введенное с клавиатуры число в массиве. Массив должен вводиться во время работы программы».

Завдання №2: «Написать программу, которая определяет количество учеников в классе, чей рост превышает средний».

Завдання №3: «Написать программу, которая определяет номер строки квадратной матрицы, сумма элементов которой максимальна».

3.4. Символи і рядки…………………..47

Завдання №1: «Написать программу, которая проверяет, является ли введенная с клавиатуры строка целым числом».

Завдання №2: «Написать программу, реализующую игру “угадай число”. Правила игры следующие. Играют двое. Один задумывает число, второй — угадывает. На каждом шаге угадывающий делает предположение, а задумавший число — говорит, сколько цифр числа угаданы и сколько из угаданных цифр занимают правильные позиции в числе. Например, если задумано число 725 и выдвинуто предположение, что задумано число 523, то угаданы две цифры (5 и 2) и одна из них (2) занимает верную позицию».

3.5. Написання функцій…………………51

Завдання №1: «Написать функцию, которая вычисляет объем цилиндра. Параметрами функции должны быть радиус и высота цилиндра».

Завдання №2: «Написать функцию, которая вычисляет значение аb. Числа а и b могут быть любыми дробными положительными числами».

Завдання №3: «Написать функцию Dohod, которая вычисляет доход по вкладу. Исходными данными для функции являются: величина вклада, процентная ставка (годовых) и срок вклада (количество дней)».

Завдання №4: «Написать функцию, обеспечивающую решение квадратного уравнения. Параметрами функции должны быть коэффициенты и корни уравнения. Значение, возвращаемое функцией, должно передавать в вызывающую программу информацию о наличии у уравнения корней: 2 — два разных корня, 1 — корни одинаковые, 0 — уравнение не имеет решения. Кроме того, функция должна проверять корректность исходных данных. Если исходные данные неверные, то функция должна возвращать – 1».

Завдання №5: «Написать функцию “Факториал” и программу, использующую эту функцию для вывода таблицы факториалов».

3.6. Обробка файлів………………….57

Завдання №1: «Напишите программу, которая дописывает в файл A:\numbers.txt пять введенных пользователем целых чисел. Убедитесь при помощи редактора текста, что в файле находятся 10 чисел».

Завдання №2: «Напишите программу, которая позволяет просматривать текстовые файлы (выводит на экран содержимое файла), например, файлы исходных программ C++. Имя просматриваемого файла должно передаваться программе в качестве параметра, в командной строке во время ее запуска».

Завдання №3: «Напишите программу, которая позволяет за один сеанс работы

добавить информацию о нескольких людях в файл A:\phone.txt».

3.7. Створення форм в C++ Builder..………..63

Завдання №1: «Напишите программу вычисления дохода по вкладу в банке.

Доход вычисляется по формуле: Д = С * (СР / 360) * (СТ /100), где: С — сумма вклада; СР — срок вклада (количество дней); СТ — процентная ставка (годовых)»;

Завдання №2: «Напишите программу, при помощи которой можно проконтролировать знание таблицы умножения. Программа должна предложить испытуемому 10 примеров и по окончании процесса тестирования выставить оценку. Компонент Labeli используется для вывода примера, Label2 — для вывода сообщения об ошибке и результатов тестирования»;

Завдання №3: «Напишите программу, при помощи которой можно вычислить

стоимость поездки на автомобиле»;

Завдання №4: «Напишите программу вычисления стоимости исходящего звонка

с сотового телефона»;

3.8. Робота з файлами та БД в C++ Builder………69

Завдання №1: «Напишите программу, которая сохраняет в файле electr.txt показания счетчика расхода электроэнергии (один раз в месяц)»;

Завдання №2: «Напишите программу Часы, в окне которой отображается текущее время»;

Завдання №3: «Напишите программу работы с базой данных Расходы. В базе

данных должна фиксироваться сумма, дата и то, на что потрачены деньги (по категориям, например: еда, транспорт, образование, развлечения, прочее). Программа должна обеспечивать статистическую обработку — выводить сумму затрат за период. Базу данных в формате Paradox (таблицу rash.db) можно создать при помощи утилиты Database Desktop»;

3.9. Графіка в C++ Builder ……………..73

Завдання №1: «В окне программы Круговая диаграмма (рис. 1.30) отображается

диаграмма, которая отображает долю каждой категории в общей сумме. Исходные данные могут быть представлены как в “готовом виде” (доля каждой категории в общей сумме), так и без предварительной обработки. Во втором случае программа сама вычисляет долю каждой категории. Также выполняется сортировка исходных данных»;

4. Висновок…………………78

5. Список використаної літератури……….79

Купити за 255 грн.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *