Шпори з психології | Kursak.com – здаємо разом!
Готова робота!

Шпаргалка з психології (скорочена шпора)

1.Нар. психол. – це відображ. на  осн. прислів., нар казок, худ. творів, що містять опис різних ха-рів, різ. емоц. станів.

2.Життева (побут.) психол.- склад. на протязі життя і є відображ. її власного бачення псих. процес та явищ.

3.Релігійна психо. – базуеться на вірі у певні постулати дух.життя

4.Парапсихолог.- сукупність не традиц.поглядів на звич.явища та ( таемн.писихіки, нап. яснобачення, екстрасенсор.)

Психология як наука за допомогою спец методів розгляд.і вивч. об*ективні, реально існуюсі псих. явища та процеси.

Об*ектом вивч. психолог. є – психіка як функція мозку.

Психіка – це суб*ективний образ, об*єктивного світу , і відображення дійсності в мозку

Мозок – це орган який забеспеч.люд.головних життевих актів людини.

МОЗОК

Ліва півкуля

-Забеспеч.логіч. мислення
(слова, симв,цифри)

Права півкуля – Образне мислення (оріент. в просторі, сприйняття музик.,емоц)

Предмет психології – це псих.процеси і явища псих. стани особистості .

Завд.психолог. не лише описати псих. процеси і явища, а в поясненні механізмів на основі яких здійснюеться псих діяльність люд.

ПРАКТИЧНА психолог.. – представлена сист.спец.психолог.служб., спрямов. на надання допомоги людм, вирішення псих проблем :

(служби)

-псих.служба сім*ї та соц.захисту насел.

-псих.служба сис.освіти

-псих.служба сис.охорони здоровья

Методи психології :

-спостереження

-експеремент

-бесіда

-вивч.продукт.людс.діяльності

-анкетуван

-тести

Пізнання – це процес цілеспрямов.актив,творчого відображ.дійсності в свідомості люд.

Чуттеве пізнання – забеспечуеться органами чуття як:

-зір

-нюх

-слух

-дотик

-смак

Відчуття –  це псих.процес що полягае у відображ мозком окремих властивост.предмет.і явищ навк.світу.

Через відчуття люд. відкрив.: кольори,звуки,пахощі,відчуття тепла…

Сприйняття – це психіч.процес що поляг.у відображ предмет і явищ у дійсності, в сукупності їх властив.,при безпосеред. Їх дії на орган.чуття.

-зорове

-слухове

-тактильне (на дотик)
Властивості сприйняття:

1) предметність

2) цілісність    3) осмисленість

4) константиність ( сприйн.предм.такими якими вони Є )

5)  вибірковість (найпотаемн. Деталі цілого, сприймаюсться більш виразніше)

Раціональне сприйняття, представлений формами:

-поняття

-судження

-умовиводи

Поняття – це форма рац.пізнання в якій відображаеться сутність об*екта і даеться всеобічне пояснення .

Судження – форма рац.пізнання  в якій стверджуеться або заперечуеться щось відносно об*екту визнання

Умовивід – це такий логічн.процес в ході якого з декількох суджень виводиться нове судження пізнання.

Мислення – це процес активного цілеспрямованого, узагальнен.відображ дійсності через форми,як: поняття,суджен.,умовивід.

Види мислення:

-практич.дійове

-образне

-словесно логічне

Пам*ять – це псих.процес що поляг. В запам*ятов.,збереж.,та відтвор., інформац.

Види памьяті:

1) моторна па-ть (запам.,збереж)

2) емоційна па-ть

(почкття,емоц.)

3) образна па-ть

(уявлення)

4) словеснго-логічно

(це думки втілені в мову )

Процеси памьяті:

1)       запам*ятовування

2)       відтворення

3)       збереження

4)       забування

Уява – це псих. проц. Створення образів предмет. Ситуацій через приведення наявних у люд. Знань у нову комбінацію : ( 2 види)

–          відтворювальна уява

–           творча уява

Увага – це форма психіч.діяльн. люд. Що проявляеться її спрямованості їх зосередженості на наявних об*єктах з одночасною обстрогуванням від інших.

Риси уваги:

1)       вибірковість

2)       розподіленість

3)       здатність до концентрації

4)       здатн. До зосереджн.стійкості,обсягу

5)       здатн.до переключення

Конфлікт – це зіткнення протилежн.цілей, позиціц, поглядів суб*ектів соц. взаемодії,яка усвідомлюють суперечність своїх інтересів.

Причини кон-тів :
–       соц.нерівність
–       протилежність интересів

–          дефіцит життевих благ

–          боротьба за кращі позиції в суспільстві

Типи кон-тів:

1)       за способ.розв*язан. – насильнец.,ненасильнец.

2)       За сферою розгострення-політ.,економ,соц,екологічні.

3)       За суб*ектами –внутріособистісні,міжособистісні,міжгрупові.

4)       За наслідками – конструктивні та деструктивні

5)       За мотиваціею

6)       За  масштабами – глобал.

7)       За формою –прості(саботаж),складні(протест,війна)

Роль кон-тів у сусп. :

+ Позитивні :

виявляжють назрілі проблеми

– стимулюють виправлення недоліків

– сприяють оновленню життя

– Негативні :

-здатність ство.стресові ситуації

-руйнувати соц.зв*язки

-виклик.розкол.сусп.

Емоції – це короткочасне не тривале відчуття чого небудь

1)       стеничні е-її

підвищ.активність,життедіяльність,викл.підйом бадьорист: радість,захоплення.гнів

2)       астенічні е-її

зменшують активність і енергію люд.

3)       альтруестичні е-її
(виник.у потреб співпраці)

4)       комунікативні е-її
(потреба у спілкув)

5)       глоричні
(потреб в самостверджені)

6)       практичні
(пов*яз. З діяльн, успішністю.)

7)       романтичні
(радість,захоплення)

8)       естетичні

( повяз з переживання)

Настрій – це загаль. Емоційн стан, який забарвлюе діяльн.поведінку люд. На протязі часу.

Настр.бувае : (короткочас / тривал.)

–          сумний

–          роздратов.

–          Радісн

–          бадьорий

Стрес – емоц. стан виклик.несподів або напруж . ситуаціею.
Ознаки стресу:

–          почуття нудоти

–          биття у серці

–          поколювання у палльцях

–          відчуття небеспеки

Почуття – це більш тривале глибоке переживання чого небудь .

Види :

–          интелектуальні (розум і пізнав діяльн люд.)

–          моральні(ставлення один з одним)

–          естетичні (відносин.люд.до оточую)


Пристрасть – сильне почуття ске не піддаеться контролю розуму, підкорюе думки і поведінку людини .

Афект – це сильне короткочасний стан,який виникае в критичн.умовах при неспроможності знайти вихід із небеспечюситуації.

Афект супровод-еться :

–          десорганіз.мислення

–          нездатн.тверезо і логіч мислити

–          гальмування поведінки

Настрій – це загальн.емоц.стан який своерідно забарвлюе на певн.час настрій люд.

Ієархія потреб ( психол. Маслоу )

  1. Фізіологічні ( потреби у воді, одежі, житлі, сні)
  2. Єкзистенціональні ( пот-би в самозбереженні, особистій безпеці, стабільності свого існування)
  3. Соціальні ( потреби в любові, дружбі,спілкуванні)
  4. Престижні ( по-би в особистісному і сімейному добробуті)
  5. Особистісні (пот-би в самовираженні, самореалізації, виявленні себе як самостійної )
  6. Духовно.культ. ( потреби в нових знаннях, самопізнанні, наукмистецтва)

Темперамент – це індивідуально –психолог. характерист.особистост.,що проявляеться в силі, напружиності, швидкості та вріноваженості перебігу її псих процесів .

Типи тем-ів :

1) сангвінік ( жвавий тип нерв.сис )

2) флегматик ( спокійний нерв.сис)

3) холерик ( нестримний тип нерв.сис)

4) меланхолік ( слабкий тип нерв.сис)

Характер – це соц.-психолог ха-стика особистості що являе собою сукупність певних рис якостей яких люд.набувае в суспільст. ЗНАЮЧИ ха-ктер можна передбачити як вона буде діяти за певних умов .

Типи ха-теру :
1)  інтровертний тип ( замкненість, складність в спілкування )

2) екстравертний тип ( балакучість жага спілкування і діяльності)

3) некерований тип ха-ру

( імпульсивність, конфліктність, категоричність )

4) неврастенічна акцентуація ( домінуван.хвороб самопочуття)

5) сензетивний тип ха-ру (надміру чутлива, ляклива )

6) демонстративний тип ( Егоцентризм,потреба в пост.увазі)

Воля – це здатн.люд.свідомо контроль свою діяльність,поіедінку,та активно керувати ними.

Спілкування – сист.ставлення люд. До інш. Люд.реалізуеться через спілкув.

В цьому проц.відбува. соц.взаемод. між.людьми обмін інтерес , почуття, емоц. = У спілк. Люд. Формуеться і самовизнач , проявляючи свої індивид. особливості. Результ-налагодж. стосунків

Функ-її спілк. :
1) інформац – комунік. ( проц. Передач. Прийому інфи)

2) Регуляц-комунікат

( поляг. В регуляц поведінки завдяки спілкув. Люд.здійсн.регуляція поведінки)

3) Афективно – комунікат. ( ха-зуе  емоц. сферу люд. Спілкув. Впливае на емоц стан особист)

* Комунікат.барьери – це постають в наслідок дії спихолог факторів

– різних деспозицій

– установок

-цінних оріентацій  людей

Міжособист.простір – це дистанція яка усвідомлено або неусвідомл. Встановлюеться в процесі беспосеред. Спілкув. Між людьми.( чим тисніші сосунки між людьми, тим менша просторова дистанц)

Межі дистанц :
від 0.5 – 1м = друзі
1 – 3м. = ділові стои
більш 3м- утримання від спілкування

Невербальний контакт – здійсню.  За допомг.жестів , рухів,миміки,інтонації.

Вербальна кому-ція – здійсн. В словесн формі, мае діалог характер,що склад. З промовляння та слухання =.

Формат: doc

Тип завдання: Шпора / Шпаргалка

Предмет: Психологія

Кількість сторінок: 2

Кількість використаної літератури: 0

Рік написання: 2010

Країна: Україна

Ціна: безкоштовно

Шпори з психології
11.6 KiB
Завантажень: 0
Деталі...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Готові роботи: