Безкоштовно

Права людини в Україні

views 86

Дипломна робота по праву

на тему “Права людини в Україні”

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Загальні засади захисту прав людини в Україні, відповідність міжнародним стандартам.

1.1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина

1.2. Класифікація прав людини в України

РОЗДІЛ ІІ. Історичний процес становлення прав людини в Україні.

2.1. Історичне становлення прав людини в Україні до 1991 року

2.2. Становлення прав людини в сучасний період в Україні.

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан демократичних перетворень в Україні зумовлює необхідність пошуку оптимальних варіантів поєднання інтересів людини і держави. У зв’язку з цим відбуваються значні зміни в українській державно-правовій науці – йде переорієнтація досліджуваної наукової проблематики під кутом всебічного визнання і забезпечення прав та свобод людини і громадянина У Конституції України від 28 червня 1996 року зазначається, що людина визнається найвищою соціальною цінністю, утвердження і забезпечення її прав і свобод є головним обов’язком держави, в тому числі і захист прав і свобод.

Відповідно, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена, по-перше, необхідністю розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення законодавства України про захист прав людини, по-друге, потребою у ґрунтовному теоретичному дослідженні існуючих законодавчо визначених форм і методів забезпечення прав та свобод людини і громадянина, з’ясування місця і ролі держави в юридичному механізмі забезпечення прав і свобод людини. По-третє, судово-правова та адміністративно-територіальна реформа, що триває, вимагає переосмислення місця і ролі держави в забезпеченні прав та свобод людини і громадянина.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є пошук та комплексний аналіз внутрішніх взаємозв’язків і взаємозалежностей між інститутами прав людини та  шляхом теоретичного узагальнення практичної діяльності органів  державної влади та місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Мета наукового дослідження зумовила такі завдання наукового пошуку: проаналізувати місце та функціональне призначення  держави та самоврядування в юридичному механізмі забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина;охарактеризувати повноваження органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина;

Широко в сучасній науковій літературі досліджуються і проблеми теорії прав людини, зокрема, такими авторами, як П.М.Рабінович, Г.Г.Шмельова, М.І.Козюбра, Б.І. Ольховський, Ю.С. Шемшученко, П.О. Небдайло, В.В.Копейчиков, В.О.Котюк. Наявність значної кількості авторів, які в тій чи іншій мірі торкались проблем свободи особистості, прав людини, а також місцевого самоврядування, свідчить про безперечну актуальність, велике практичне значення порушених питань.

Методологічну основу дослідження становлять сучасні методи пізнання, включаючи як загальнонаукові (діалектико-матеріалістичний, системний, соціологічний), так і спеціальні (порівняльно-правовий, нормативно-юридичний, структурно-функціональний, статистичний, формально-логічний).

Нормативну базу наукової роботи становить чинне законодавство України, порівняльний аналіз законодавства інших країн.

Об’єктом дисертаційного дослідження є правові норми, що визначають місце і роль прав людини в державі.

Предметом дослідження є врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації органами місцевого самоврядування повноважень щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *