У бухгалтерському обліку для кількісного відображення руху засобів, коштів, обсягів здійснення господарських процесів використовують три види вимірників:

  1. Натуральні вимірники – надають інформацію про кількість однорідних об`єктів обліку в кг, м, га тощо. За їх допомогою одержують не тільки кількісну, але і якісну характеристику об`єктів. Їх використовують для обліку матеріальних цінностей, готової продукції, товарів тощо.
  2. Трудові вимірники –використовують для визначення кількості витраченої праці та виражаються в одиницях часу (людино-дні, людино-часи).В поєднанні з натуральними вимірниками за їх допомогою розраховують заробітну плату, продуктивність праці, норм виробітку тощо.
  3. Грошові вимірники – використовуються для узагальненого відображення господарських засобів, джерел їх утворення, процесів і результатів в єдиній вартісній оцінці (гривні).