Принципи бухгалтерського обліку –це основні засади, на яких здійснюються функції суб`єктів господарської діяльності у мікроекономічному середовищі.

Принцип автономності –означає, що кожний суб`єкт господарювання як юридична особа веде облік майна і зобов`язань та складає фінансову звітність відокремлено від особистого майна та зобов`язань засновників.

Принцип безперервності –полягає в тому, що підприємство відповідно до його засновницьких документів має намір вести свою господарську діяльність безперервно і постійно.

Принцип єдиного грошового вимірника – за допомогою якого можна узагальнити господарські факти, явища і процеси.

Принцип обачності – це відображення у бухгалтерському обліку витрат і доходів на підставі достовірно обгрунтованих первинною документацією господарських операцій.

Принцип дискретності – передбачає переривання бухгалтерського обліку та звітності у випадку, коли необхідно визначити фінансовий стан, платоспроможність і ліквідність підприємства на певну дату.   ( у разі реструктуризації, емісії цінних паперів, отримання кредитів тощо).

Принцип правомочності – полягає в комплексному відображенні в бухгалтерскому обліку всієї господарської діяльності підприємства незалежно від статутних положень. ( за допомогою цього принципу можна визначити, яку діяльність підприємство не може здійснювати).

Принцип доказовості – грунтується на застосуванні суцільного документування  всіх господарських операцій на підприємстві. Первинні документи мають силу доказів, тому вони повинні бути оформлені відповідно до нормативно-правових актів.

Принцип собівартості  полягає в тому, що сировина, матеріали, засоби праці, вироблена продукція відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю їх придбання чи виробництва, тобто за фактичними витратами.

Принцип реалізації – грунтується на визначенні в бухгалтерському обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг).

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат застосовується для визначення моменту проведення витрат і отримання доходів.

Принцип періодичності – передбачає поділ безперервної господарської діяльності підприємства на звітні періоди, для виявлення результатів цієї діяльності, контролю розрахунків з бюджетом, підготовки оперативної інформації для фінансового менеджменту.

Принцип повного висвітлення полягає в тому, що фінансова звітність повинна включати всю інформацію про фактичні і потенційні результати операцій підприємства. Тому фінансова звітність не обмежується лише основними формами фінансових звітів, а містить ще примітки.

Принцип послідовності –це постійне застосування підприємством обраної облікової політики.

Принцип превалювання сутності над формою передбачає, що операції повинні обліковуватись таким чином, щоб відобразити їх економічний зміст, а не юридичну форму, тобто перед бухгалтером стоїть завдання показати, перш за все, як дана операція впливає на цінності підприємства, а не які при цьому виникають права і зобов`язання.