Стан будь-якої речовини характеризується фізичними величинами, які називаються параметрами стану:

1.    Тиск(Р) – фізична величина,що дорівнює нормальній складовій сили, яка діє на одиницю площі поверхні

Fn- нормальна складова сили

S – площа поверхні.

[p]=[Н/м2 = Па]

2.    Об‘єм V

[V]=[кг\кг/м3 = м3]

3.    питомий об‘єм – величина, яка обернено-пропорційна до густини речовини.

Якщо величина однорідна:

[Vn]=[м3/кг]

4.    кількість речовини – кількість структурних елементів одиниць(атомів або молекул) з яких складається масса речовини.

=(моль)

1 моль – це кількість речовини, яка містить стільки структурних елементів, скільки атомів міститься у 12 г ізотопу вуглецю

За визначенням в 1 молі різних речовин міститься одна і та сама к-ть молекул(атомів), яка назив. Числом Авогадро Na=6,022*10(23)

5.    Молярна маса – маса одного моля речовини:

М=m0 * Na

m0 – маса однієї молекули

M=Mr (г/моль) = Mr *10-3 (кг/моль)

M(O2) = 32* 10-3 (кг/моль)

Молекулярна маса(Mr) – безрозмірна фізична величина, яка дорівнює відношенню маси його молекули до 1\12 маси атома вуглецю.

6.    Молярний об‘єм – об‘єм 1 моля речовини:

Vм=

[Vм]=[кг\моль : кг\м3 = м3\кг]

За н.у. – закон Авогадро: молі різних газів при однакових абсолютних температурах і тиску займають однакові об‘єми.

P=1,013*105 Па

Vм=22,41 * 10-3 (м3\моль)

7.    температура – фіз. Величина, яка характеризує ступінь нагрітості тіла. Мірою температури є середня кінетична енергія поступального руху молекул

1.    МПТШ-Міжнародна Практична Температурна Шкала визначається за двома реперними точками(температури переходу хімічно-чистих речовин із одного агрегатного стану в інший).

tз = О0 С – замерзання

tк=1000 С – кипіння

2.    ТТШ – термодинамічна температурна шкала. Визначається за однією реперною точкою – потрійна точка води – температура, при якій вода, лід та насичена пара, при тиску р=609 Па знаходяться в термодинамічній рівновазі.

Т=273,16 К

Р=1,013* 105 Па

3.    Фаренгейта

tз = 32(0F); tк=212(0F)

t(0F)=9/5 t(0 С)+32

4.    Реомюра

tз = 0(0R); tк=80(0R)

t(0R)=4/5 t(0 С)