Метою бухгалтерського обліку є забезпечення повною, правдивою  та неупередженою інформацією про господарську діяльність підприємства зацікавлених користувачів для прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

·  збір, обробка та відображення первинних даних про стан господарської діяльності

·  систематизація, групування та зведення даних з метою одержання підсумкової інформації про фінансово-господарські операції підприємства

·  забезпечення достовірною і своєчасною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів про господарські процеси і явища та про наявність і стан майна підприємства та його джерел

· формування інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

Функції, які виконує бухгалтерський облік в процесі управління:

1. Інформаційна – облік постачає менеджменту інформацію про господарську діяльність підприємства.

2. Контрольна – дані бухгалтерського обліку інформують менеджмент про відхилення досягнутих фактичних результатів від запланованих або про порушення правил ведення господарської діяльності, встановлених законодавством.

3. Функція зворотного зв’язку – бухгалтерський облік забезпечує обмін інформацією про перебіг господарської діяльності між виконавцями та керівництвом.

4. Аналітична функція – дані бухгалтерського обліку дозволяють визначити причини відхилень фактичних результатів від запланованих, обчислити резерви підвищення ефективності діяльності, спрогнозувати наслідки управлінських рішень.

Вимоги до системи бухгалтерського обліку:

1. Повнота фіксації господарських операцій. Всі господарські операції які можна узагальнити в грошовому вимірнику мають бути задокументовані та відображені в регістрах бухгалтерського обліку.

2. Застосування уніфікованих та стандартизованих документів.

3. Дотримання єдиної методики обчислення показників упродовж звітного періоду.

4. Ефективність (економічність і раціональність) – витрати на функціонування системи бухгалтерського обліку не повинні перевищувати цінність інформації, яку надає бухгалтерський облік.

5.  Продуктивність – якнайменші затрати робочого часу на виконання певних функцій.