Безкоштовно

Готові тести з менеджменту

views 101

Готові ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з дисципліни «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

для  контролю знань студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” з напряму підготовки  “СОЦІОЛОГІЯ”

Як найчастіше інтерпретують поняття “менеджмент”?

управляти, координувати, організовувати

управляти, контролювати, регулювати

+ керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі

завідувати, керувати, стимулювати

 

В чому полягає зміст “менеджменту” як процесу управління організацією?

спосіб і манера спілкування з людьми

влада та мистецтво керівника організації

вміння організувати ефективну роботу управлінського апарату

+ всі наведені тлумачення є правильні

 

Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?

процес планування, організування, мотивування та регулювання виробничих процесів на підприємстві

процес планування, організування, контролювання, координування та регулювання діяльності управлінців

+ процес планування, організовування, мотивування, регулювання та контролювання, які необхідні для досягнення певної цілі

процес контролювання та організування роботи трудового колективу

 

Що розуміють під об’єктом управління?

+ людина чи група людей, на які спрямований управлінський вплив

працівники апарату управління організації

люди, які безпосередньо зайняті в процесі управління виробництвом

найбільш кваліфіковані працівники, які виконують певні завдання в організації

 

Що розуміють під суб’єктом управління?

+ людина або група людей, які мають певні знання про управління

учасники управління

людина або група людей, які здійснюють процес управління

– група людей, що виконують заплановані роботи

 

Що розуміють під органом управління в організації?

– сукупність ланок керованої системи

+ ланку або сукупність ланок керуючої системи

– окремі ланки управління організацією

– осіб, які здійснюють управлінський вплив на трудовий колектив

 

На які види поділяються всі відносини в організації?

– організаційні та технічні

– соціальні та технологічні

+ виробничі та управлінські

– між керівниками та підлеглими

 

За яких умов відносини управління перетворюються в зв’язки?

+ коли суб’єкти і об’єкти управління починають обмінюватися діяльністю

– за умов реалізації суб’єктом намічених цілей

– при  ефективному забезпечення організації всіма необхідними для її функціонування ресурсами

– за будь-яких умов існування організації

 

Що є результатом управлінських відносин в організації?

– матеріали та готова продукція

– отримання інформації про ресурси

+ розроблення варіантів управлінських рішень

– налагодження зв’язків в апараті управління

 

За якими ознаками класифікуються відносини управління в організації?

+ за сферою розповсюдження, характером організації, кількістю носіїв та часом існування

– за проявом властивостей, часом існування, принципами формування та сферою діяльності організації

– за типами, сферами, кількістю носіїв та обсягом  інформації

– за сферою прикладання, масштабом, часом  існування та характером організаційних зв’язків

 

На які різновиди поділяються відносини управління за кількістю носіїв?

– одноособові та колективні

+ міжособові, групові та вертикальні

– міжособові, колективні та змішані

– групові, колективні та разові

 

На які різновиди поділяються відносини управління за часом існування?

– постійні, епізодичні

+ тимчасові та постійні

– довготермінові та оперативні

– періодичні та щоденні

 

На які різновиди поділяються всі управлінські відносини за характером організаційних зв’язків?

– внутрішні та зовнішні

– лінійні та горизонтальні

+ функціональні та вертикальні

– лінійні, функціональні та змішані

 

Що означає поняття “управління”?

– послідовне виконання управлінських задач з метою ефективного використання людських ресурсів в організації

+ цілеспрямований вплив на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин

– господарська діяльність з використання компонентів організації для досягнення її цілей

– процес реорганізації потреб суб’єктів через використання ресурсів організації

 

Що таке горизонтальний поділ праці в організації?

– поділ праці на складові, які відділяють роботу по координації від самої діяльності

– поділ влади між керівниками різних рівнів управління

+ поділ значного обсягу роботи на чисельні невеликі спеціалізовані завдання

– поділ праці між керівником і підлеглими

 

Що визначає поділ всієї роботи в організації на складові компоненти?

– вертикальний поділ праці

+ горизонтальний поділ праці

– технологічний процес

– процес виготовлення продукту

 

Що визначає відокремлення роботи з координації дій від самих дій?

– горизонтальний поділ праці

– процес управління

+ вертикальний поділом праці

– координація та організація роботи персоналу в організації

 

Що являє собою система управління?

+ сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості відмінні від властивостей складових елементів

– сукупність взаємодіючих елементів

– цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів

– сукупність елементів організації

 

Що є складовими різновидами сучасного менеджменту?

+ все перераховане

– менеджмент ділового адміністрування

– менеджмент людських ресурсів

– менеджмент бізнесу, соціальний менеджмент

 

Які наукові підходи до управління існують в державах з розвинутою ринковою економікою?

– системний, функціональний та процесуальний

– процесуальний та функціональний

– системний та ситуаційний підходи

+ процесуальний, системний та ситуаційний

 

Що являє собою ситуаційний підхід до управління?

– підбір прийомів менеджменту для розв’язання конкретних управлінських ситуацій

+ підбір прийомів менеджменту для розв’язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації

– прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань

– прийоми для досягнення цілей організації

 

Який підхід в менеджменті розглядає функціональний погляд на процес управління?

– системний підхід

– ситуаційний підхід

+ процесуальний  підхід

– кількісний підхід

 

Який з наукових підходів розглядає організацію як відкриту систему?

+ системний

– ситуаційний

– процесуальний

– кількісний

 

На використанні чого базується системний підхід до управління?

+ теорії систем

– принципів менеджменту

– закономірностей управління

– сучасних методів менеджменту

 

Хто є основоположником загальних принципів управління?

– А.Маслоу

– Р.Оуен

+ Ф.Тейлор

– А.Файоль

 

Хто є основоположником наукового управління?

– Р.Оуєн

+ Ф.Тейлор

– А.Маслоу

– А.Файоль

 

В основу якої наукової школи менеджменту покладено створення універсальних принципів?

– емпіричної школи

+ класичної школи управління

– кількісної школи

– школи “людських стосунків”

 

Хто був основоположником бюрократичної організації в менеджменті?

– Ф.Тейлор

+ М.Вебер

– А.Файоль

– П.Друкер

 

В межах якої наукової школи менеджменту відокремився біхевіористський напрям?

– наукового управління

– класичної

– нової (кількісного підходу)

+ людських стосунків

 

Здобутком якої наукової школи є перетворення роботи з управління в самостійну особливу професію?

– класичної

– людських відносин

+ емпіричної

– нової школи

 

Представники якої школи менеджменту зосереджували увагу на технічних підсистемах?

– людських стосунків

+ наукового управління

– класичної

– емпіричної

 

Представники якої школи менеджменту зосереджували свої погляди на соціальній підсистемі?

+ людських стосунків

– наукового управління

– класичної

– емпіричної

 

Які загальні функції управління сформулював А.Файоль на початку ХХ ст.?

– планування, організація, мотивація і координування

– організація, координування, прогнозування, соціальна відповідальність

+ планування, організація, керівництво, координування і контроль

– координування, облік, аналіз і контроль

 

Що розуміють під основними принципами менеджменту?

+ правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами

– норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій

– вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання

– об’єктивно діючі закономірності розвитку суспільства та організації

 

Яке поняття відтворює зведення правил, норм поведінки, установок, що створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники?

– економічні законів

– методи менеджменту

– відносини управління

+ принципи менеджменту

 

Які загальні принципи управління сформулював М.Мартиненко?

– встановлення мети, ініціатива, винагорода персоналу, врахування потреб, принцип взаємозалежності

– врахування інтересів, дисципліни, взаємозалежності, ієрархічності, справедливості

+ цілеспрямованості, врахування інтересів, ієрархічності, взаємозалежності, динамічної рівноваги, економічності

– науковості, принциповості, системності, послідовності

 

В основі якого загального принципу управління знаходиться здатність організації протидіяти факторам зовнішнього середовища?

+ динамічної рівноваги

– врахування інтересів

– взаємозалежності

– ієрархічності

 

Який загальний принцип управління вимірює ефективне використання ресурсів і оптимізацію процесів в організації?

– взаємозалежності

– цілеспрямованості

+ економічності

– врахування інтересів

 

Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації і децентралізації в управлінні системами?

+ раціональне використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей

– вироблення колегіального рішення певних проблем

– застосування різноманітних правил в управлінні

– оптимальне використання єдиноначальності в управлінні

 

На чому базуються принципи менеджменту?

– на законах, які діють в Україні

+ на законах розвитку суспільства і закономірностях управління

– на положеннях про підрозділи організацій

– на підзаконних актах

 

Хто розробив 14 універсальних управлінських принципів?

– Ф.Тейлор

– М.Вебер

+ А.Файоль

– П.Друкер

 

На які дві основні підсистеми поділяються всі соціально-економічні системи?

– керуюча та підлегла

+ керуюча та керована

– управлінська та виконавча

– організаційна та технологічна

 

З якою метою створюється будь-яка соціально-економічна система?

+ для досягнення цілей

– для реалізації властивостей

– для взаємодії з зовнішнім середовищем

– для встановлення управлінських відносин

 

Що розуміють під організацією в  менеджменті?

– процес розроблення та реалізації управлінських рішень

+ свідоме об’єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил і сумісно реалізує певну програму або цілі

– формальна структура декількох осіб, які працюють спільно над виконанням завданням

– група людей, що об’єднуються на основі симпатії один до одного для реалізації власних цілей

 

На які фази поділяється життєвий цикл організації?

– утворення, становлення, розвиток, відродження

– народження, зрілість, помирання

+ народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження

– зростання, стабільність, спад

 

За якими загальними параметрами здійснюється функціонування соціально-економічної системи?

– продуктивність, ефективність, рентабельність, економічність

– виживання, результативність, виробнича потужність

+ виживання, результативність, ефективність, продуктивність

– ефективність, продуктивність, економічність, оптимальність

 

Що є засобами для досягнення цілей організації?

+ ресурси

– люди

– техніка

– рішення

 

Які основні загальні риси притаманні організації як соціально-економічній системі?

+ наявність всіх видів ресурсів, поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від зовнішнього середовища

– вертикальний та горизонтальний поділ праці, наявність людських ресурсів, організаційна структура управління

– наявність фінансових ресурсів, здійснення певних видів діяльності та система стратегічних цілей

– вертикальний поділ праці, наявність матеріальних ресурсів, взаємозамінність працівників

 

Як класифікують підприємства за сферою галузевої приналежності?

– комерційні, фінансові та виробничі тощо

– продовольчі, промислові тощо

– промислові, фінансові, комерційні тощо

+ промислові, торговельні, будівельні, наукові тощо

 

На чому грунтується створення рівнів управління в організації?

– горизонтальному поділі управлінської праці

+ вертикальному поділі управлінської праці

– вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці

– необхідності контролювати діяльність персоналу

 

Оцінка діяльності системи в будь-який момент часу – це:

+ критерій

– показник

– принцип

– інформація

 

Якими основними ознаками характеризується закрита система управління?

+ має жорсткі фіксовані межі, а її дії відносно незалежні від середовища, що її оточує

– має жорсткі фіксовані межі дії

– має жорсткі фіксовані межі, а її дії незалежні від інших систем

– не має жорстких фіксованих меж дії

 

Якими основними ознаками характеризується відкрита система?

– взаємодією із внутрішнім середовищем

– взаємодією із структурними підрозділами всієї системи

– взаємодію із виробниками товарів

+ взаємодією із зовнішнім середовищем

 

Які ознаки є найбільш характерними для неформальної організації?

– соціальне утворення, яке виконує певні завдання

+ виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно, не завжди має чітко визначену мету

– об’єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення

– соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою

 

Обособлене утворення системи, що має свої специфічні риси – це:

– компонент

+ елемент

– показник

– структура

 

Які складові належать до внутрішнього середовища підприємства?

– постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти

– стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище

+ цілі, персонал, задачі, структура, технологія, організаційна культура

– плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль

 

Які елементи не належать до внутрішнього середовища організації?

+ споживачі, закони, трудові ресурси

– цілі, завдання, функції

– персонал, управлінські технології, структура

– організаційна структура управління, задачі

 

Що в наведеному переліку варіантів відповідей не належить до категорії вхідних ресурсів в організації?

– матеріали та сировина

– паливо та енергія

– капітал та робоча сила

+ цілі та технологія

 

Які основні вимоги ставляться до цілей організації?

+ досяжність, конкретність, орієнтація у часі і просторі

– досяжність і орієнтація у часі

– орієнтація у часі, зрозумілість, повнота оформлення

– досяжність, реальність, якісна визначеність

 

Які види структур має організація?

+ виробнича, технологічна, соціальна, організаційна

– економічна, формальна, неформальна, організаційна

– технологічна, соціальна, формальна, неформальна

– виробнича, управлінська, організаційна

 

З яких основних компонентів складається організація як соціально-економічна система?

– цілі та функції, зовнішнє середовище, канали зв’язку, корисні продукти

+ керуюча та керована підсистеми, зовнішнє середовище, вхід, процес перетворення, вихід, канали зв’язку

– суб’єкт і об’єкт управління, люди, інформація, структура, технологія, зворотній зв’язок

– вхід, перетворення, корисні продукти, зворотній зв’язок, керівники, вихід

 

На які основні категорії поділяються всі управлінські задачі в організації?

– робота з людьми, здійснення технології та налагодження комунікацій

– робота з матеріалами, робочою силою та паперами

– робота з ресурсами, технікою та інформацією

+ робота з людьми, предметами та інформацією

 

Вкажіть перелік головних цілей організації:

– технічні, організаційні, виробничі, технологічні

+ виробничі, технічні, економічні, соціальні

– організаційні, економічні, екологічні, естетичні

– управлінські, технологічні, виробничі, колективні

 

Яку роль виконує зовнішнє середовище відносно до організації?

+ є постачальниками всіх видів ресурсів і споживачем її продукції

– здійснює вплив на всі процеси, що протікають в організації

– контролює її діяльність в часі і в просторі

– визначає її цілі та забезпечує інформацією

 

Які складові містить зовнішнє середовище організації опосередкованого (непрямого) впливу?

+ стан економіки, зміни у політиці, соціальну культуру, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище

– постачальники, трудові ресурси, закони і установи державного регулювання, споживачі, конкуренти

– цілі, кадри, задачі, структура, технологію

– плани, прогнози, організаційну структуру, мотивація, контроль

 

За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні:

– вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів

– оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації

– вивчати зміни, які відбуваються

+ вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації

 

Які відносини в процесі управління характеризують взаємодію організації із зовнішнім середовищем?

– внутрішні

+ зовнішні

– економічні

– політичні

 

Елементи зовнішнього середовища, що визначають умови діяльності організації – це:

– мікросередовище

– економічне середовище

+ макросередовище

– ринкове середовище

 

Рівень сили, з якою зміна одного фактора впливає на інші – це характеристика:

– складності

+ взаємозалежності

– рухомості

– невизначеності факторів

 

Кількість  факторів, на які організація зобов’язана реагувати – це  характеристика:

+ складності

– взаємозалежності

– рухомості

– невизначеності факторів

 

Швидкість, з якою проходять зміни в оточенні організації – це   характеристика:

– складності зовнішнього середовища

– взаємозалежності

+ мінливості

– невизначеності факторів

 

Невизначеність зовнішнього середовища характеризується:

– швидкістю його зміни та кількістю факторів

– непрогнозованістю майбутнього

– аналізом  зовнішнього середовища

+ сильними та слабкими сигналами

 

Що розуміють під функцією управління?

– характеристика ролі і місця певної соціальної  групи

– будь-який вид діяльності з перерозподілу ресурсів

– результат складної рефлекторної діяльності

+ вид трудової діяльності людини, спрямованої на врівноваження стану організації із зовнішнім середовища

 

Що є об’єктами спрямування основних функцій управління?

– персонал, предмети праці, виробництво, фінанси

+ виробництво, персонал, інформація, ресурси, продукція, продаж

– управління фінансами, виробництвом

– бухгалтерський облік, маркетинг, кадри

 

На які дві групи поділяються всі функції організації?

– спеціальні та додаткові

– управлінські та основні

– основні та додаткові

+ загальні та конкретні

 

На що спрямовані функції менеджменту?

– на розроблення та розподіл завдань між виконавцями

+ на досягнення певних економічних та соціальних показників в діяльності організації

– на виконання виробничих завдань та поділ управлінської праці

– на досягнення певної мети організації без особливих витрат

 

Хто був основоположником загальних функцій менеджменту?

– Ф.Тейлор

– М.Вебер

+ А.Файоль

– П.Друкер

 

Що таке стратегія організації?

+ всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей організації

– комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді

– план реалізації цілей

– поточні плани для досягнення цілей

 

Стратегічне планування – це:

– набір правил для прийняття рішень в організації

+ довготермінове комплексне планування, орієнтоване на кінцеві результати

– бажаний стан або результати поведінки організації

– чітко виражена причина існування організації

 

Бюджет організації – це:

– метод розподілу матеріальних ресурсів для підвищення якості виконуваних робіт

– метод реалізації цілей, що передбачає мінімізацію витрат

+ метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі, з метою досягнення певних цілей

– метод стимулювання праці персоналу

 

Що слід розуміти під “Організовуванням”  як загальною функцією менеджменту?

– стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок

+ вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством

– відносини, які складаються між органами управління та окремими працівниками

– поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей і стратегії

 

У яких документах закріплюються повноваження працівників?

– положеннях про структурні підрозділи

+ посадових інструкціях

– правилах внутрішнього трудового розпорядку організації

– трудових договорах (контрактах)

 

З яких елементів складаються повноваження особи?

– права та відповідальність

+ права, обов’язки та відповідальність

– обов’язки, відповідальність та влада

– функції, обов’язки та відповідальність

 

Що собою представляє процес делегування повноважень в менеджменті?

– процес захоплення влади керівниками

+ процес передавання повноважень працівнику певної посади, але не особі

– процес передавання повноважень певній особі, але не управлінській посаді

– процес покладання відповідальності за визначені дії на працівників нижчого щабля управління

 

Якою вважається оптимальна норма керованості управлінських працівників?

– 15 осіб

– 5-6 осіб

– 2-3 особи

+ 7-8 осіб

 

Що може бути бар’єрами делегування повноважень зі сторони підлеглого?

– невпевненість в собі, відсутність стимулювання, страх нарікань, критики та ризику

+ впевненість в собі, відсутність здібностей до навчання, довіри до підлеглих, страх ризику, ймовірних конфліктів

– відсутність ресурсів для виконання роботи, перенавантаження іншими обов’язками

– невпевненість в собі, відсутність ресурсів для виконання роботи, стимулювання перенавантаження іншими обов’язками

 

Що може бути бар’єрами делегування повноважень зі сторони керівника?

– невпевненість в собі, відсутність стимулювання, страх нарікань, критики та ризику

– впевненість в собі, відсутність здібностей до навчання, довіри до підлеглих, страх ризику, ймовірних конфліктів

– відсутність ресурсів для виконання роботи, перенавантаження іншими обов’язками

+ невпевненість в собі, відсутність ресурсів для виконання роботи, стимулювання перенавантаження іншими обов’язками

 

В чому полягає зміст  функції “Контролювання” в менеджменті?

+ вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання певних завдань та досягнення цілей організації

– вид управлінської діяльності, спрямований на максимальне забезпечення потреб працівників

– безперервне спостереження за роботою персоналу організації

– спостереження за виконанням персоналом окремих завдань

 

Які основні типи контролю описані в теорії сучасного менеджменту?

– загальний, вибірковий, індивідуальний

+ попередній, поточний, заключний

– лінійний, функціональний, штабний

– на базі норм, стандартів, нормативів

 

Що забезпечує управлінська функція “Мотивування”?

– досягнення особистих цілей кожним працівником

+ спонукання працівників до ефективного виконання поставлених задач

– виконання прийнятних управлінських рішень

– забезпечення безперервного впливу керівника на підлеглого

 

Процес спонукання себе та інших до діяльності з метою досягнення цілей – це:

+ мотивування

– стимулювання

– управлінські відносини

– регулювання

 

Що розуміють під поняттям “потреба” в менеджменті?

+ фізіологічну або психологічну нестачу чого-небудь

– спонукальну причина дій людини

– анатомічну особливість організму людини

– психологічну якість будь-якої особи

 

На які групи поділяються всі потреби за  ступенем задоволення?

+ первинні  та  вторинні

– природні  та необхідні

– фізіологічні та психологічні

– індивідуальні та колективні

 

Які основні групи потреб виділив український вчений М.Туган-Барановський?

– фізіологічні, альтруїстичні, соціогенні, культурні та потреби у причетності

– статеві, фізіологічні, потреби у безпеці, моральні та культурні

+ фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні

– фізіологічні, симптоматичні, соціальні, духовні та матеріальні

 

Які групи потреб містить модель мотиваційна М.Мартиненка “потреби-інтереси-цілі”?

– природні, економічні, організаційні, соціологічні, культурно-побутові

+ природні, економічні,  соціогенні, культурні, потреби в успіхові, потреби у владі

– фізіологічні, потреби в захисті, соціальні, потреби в повазі, самоствердженні

– первинні, вторинні, культурні, матеріальні, потреби в причетності, в повазі

 

Які дві основні групи концепцій мотивації розглядає теорія мотивування в менеджменті?

+ змістовні та процесуальні

– процесуальні і матеріально-грошові

– змістовні та організаційні

– змістовні та грошові

 

Які теорії мотивації відносяться до процесуальних?

– теорія очікувань В.Врума, “піраміда” потреб А.Маслоу, теорія потреб М.Туган-Барановського

+ теорія очікувань В.Врума, теорія справедливості, комплексна теорія мотивації Л.Портера і Е.Лоурела

– теорія М.Туган-Барановського, теорія надбаних потреб Д.Мак-Клелланда, теорія справедливості

– “піраміда” потреб А.Маслоу, теорія 2-х факторів організації Ф.Герцберга, теорія Херсі-Бланшара

 

Які теорії мотивації відносяться до змістовних?

– теорія Ф.Герцберга, “піраміда” потреб А.Маслоу та теорія справедливості

– теорія потреб М.Туган-Барановського, “піраміда” потреб А.Маслоу та комплексна теорія мотивації Портера-Лоулера

– теорія потреб Д.Мак-Клелланда, “піраміда” потреб А.Маслоу та теорія ЖВЗ К.Альдерфера

+ “піраміда” потреб А.Маслоу, теорія надбаних потреб Д.Мак-Клелланда, теорія факторів організації Ф.Герцберга

 

За мотиваційною теорією якого з науковців всі потреби поділяються на потреби у владі,  в  успіхові та причетності ?

– А.Маслоу

– Д.Мак-Грегора

+ Д.Мак- Клелланда

– В.Врума

 

На які дві групи згідно з мотиваційною теорією Ф.Герцберга поділяються всі фактори організації?

– соціальні та економічні

– економічні та психологічні

– адміністративні та психологічні

+ гігієнічні та мотиваційні

 

Яка мотиваційна теорія грунтується на впевненості в тому, що за певну виконану роботу людина отримає винагороду?

– справедливості

– “піраміда” потреб А.Маслоу

– ЖВЗ К.Альдерфера

+ очікування В.Врума

 

У чому полягає сутність повноважень працівників апарату управління?

– присутності відповідальності працівників за виконання рішень

+ наявності прав службовців на самостійні дії, забезпеченні їх інформацією та знаряддями праці

– наявності ресурсів, обладнання та системи ефективних комунікацій

– прояві влади керівників у будь-який момент часу

 

Як умовно класифікують методи менеджменту за способом впливу на працівників трудового колективу?

– економічні, організаційні та адміністративні

+ економічні, організаційно-розпорядчі, та соціально-психологічні

– адміністративні, соціально-психологічні та економічні

– економічні, розпорядчі та психологічні

 

Що розуміють під  економічними методами менеджменту?

– методи, що грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку та відповідальності

– засоби впливу на колектив і окремих її працівників, які грунтуються на використанні об’єктивних відносин між ними

– засоби владного впливу на колектив та окрему особу

+ методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів

 

Що розуміють під соціально-психологічними методами менеджменту?

+ засоби впливу на колективи і окремих їх працівників, які грунтуються на використанні об’єктивних відносин між ними

– методи, що грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку та відповідальності

– методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів

– засоби владного впливу на колектив та окрему особу

 

Що є специфікою соціально-психологічних методів менеджменту?

– вони безпосередньо впливають на психологію працівників

+ спрямованість на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі

– вони спрямовані на інтереси окремих працівників організації

– вони досить м’яко впливають на працівника, чим погіршують стан процесу управління

 

У чому полягає зміст соціального прогнозування як методу управління?

– у наявності таких соціальних норм, що встановлюють порядок поведінки окремих осіб і певних груп у колективі

– у створенні заходів щодо вдосконалення соціальних відносин між працівниками

+ у створенні інформаційної бази для розроблення планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу на працівників

– у розробленні заходів економічного стимулювання праці персоналу

 

Психологічні методи менеджменту – це:

– методи, що грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов’язку та відповідальності

+ засоби впливу на колективи і окремих її працівників, що грунтуються на використанні об’єктивних відносин між ними

– методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів

– засоби владного впливу на колектив та окрему особу

 

Який  існує взаємозв’язок між принципами та методами управління?

+ за допомогою методів реалізуються вимоги принципів управління

– ніякого взаємозв’язку не існує

– цей зв’язок визначає, як повинні працювати управлінці

– цей зв’язок визначає, як повинні працювати керівники організації

 

З якою метою керівник організації залучає працівників організації до процесу прийняття  управлінських рішень?

– щоб зняти з себе відповідальність за їх обґрунтування та прийняття;

– щоб створити про себе думку як про керівника-демократа;

– щоб не наробити помилок у процесі прийняття управлінських рішень;

+ щоб поновити та розширити базу знань з певних проблем та скористатися колективним досвідом.

 

Назвіть основні етапи розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень:

– збір інформації та дослідження ресурсів, що необхідні для вирішення проблем;

– обґрунтування проблеми, постановка цілей та розробка варіантів прийняття управлінського рішення;

– прийняття і реалізація управлінського рішення;

+ все вище зазначене.

 

Які операції здійснюються на підготовчому етапі прийняття управлінських рішень?

– збирання, опрацювання та аналіз інформації;

+ всі варіанти відповідей є правильними;

– діагностика та оцінювання проблеми;

– визначення цілей рішення.

 

Які дії повинен зробити керівник для організації якісного виконання управлінського рішення?

– розіслати розпорядження підлеглим – виконавцям рішення;

– провести повний контроль за виконанням рішення;

– діагностувати проблему, визначити альтернативу і прийняти рішення.

+ розподілити завдання між виконавцями та налагодити зворотний зв’язок.

 

З якою метою здійснюється корегування управлінських рішень?

– щоб підвищити ефективність їх прийняття;

– з метою приведення формату їх виконання до вимог часу;

+ з метою усунення відхилень в їх виконанні;

– щоб не допускати помилок на майбутнє.

 

Що допомагає виробляти та приймати управлінські рішення в умовах невизначеності?

– гарний фізичний стан та ораторські здібності керівника;

– принциповість керівника;

+ практичний досвід та інтуїція керівника;

– інтуїція керівника.

 

Які форми прийняття управлінських рішень відносяться до одноосібних?

+ накази, розпорядження, вказівки та резолюції;

– постанови, розпорядження та приписи;

– директиви, постанови, накази та вказівки;

– положення, вказівки, інструкції  та резолюції .

 

Як називаються рішення, що викликані активізацією творчої діяльності менеджерів низового рівня або робітників?

– одноособовими;

– творчими;

+ ініціативними;

– незапрограмованими.

 

Метод «Дельфі» («кібернетичного арбітражу»), «мозкового штурму», «морфологічного аналізу»  та “кінгісьо” – це:

– система економічних методів менеджменту;

– організаційно-розпорядчі методи менеджменту;

+ методи колективного  пошуку рішень;

– соціально-психологічні методи менеджменту.

 

Хто такий підприємець?

– керівник трудового колективу, призначений власником підприємства;

+ людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства або розробленням нової ідеї, продукції або послуги;

– власник організації, який її створює та здійснює стратегічне управління нею;

– працедавець, який добре орієнтується в ринкових відносинах.

 

Які відомості містить управлінська інформація?

– про внутрішнє та зовнішнє середовище підприємств;

– про господарську (комерційну) діяльність підприємств;

+ про господарську (комерційну) діяльність підприємства та його зовнішнє середовище;

– про діяльність підприємства та його працівників.

 

Яку економічну інформацію називають  поточною?

– що характеризує стан об’єкта управління впродовж певного періоду часу періоду;

– що характеризує стан об’єкта управління на даний момент;

+ що характеризує стан об’єкта управління на даний момент та впродовж якогось періоду;

– що характеризує стан суб’єкта управління на даний момент.

 

Яку економічну інформацію називають оперативною?

– що характеризує стан об’єкта впродовж якогось періоду;

+ що характеризує стан об’єкта управління на даний момент;

– що характеризує стан об’єкта на даний момент та впродовж якогось періоду;

– що характеризує стан суб’єкта управління.

 

Як називається спосіб, за допомогою якого індивідуум будує комунікативну взаємодію?

– процес прийняття рішення;

+ комунікативний процес;

– комунікативний стиль;

– зворотний зв’язок.

 

В чому полягає основна мета комунікаційного процесу?

– забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийняття рішень;

– забезпечення органів управління певною інформацією;

+ забезпечення розуміння інформації, що є предметом обміну, тобто повідомлень;

– забезпечення виконання виробничих завдань.

 

З яких елементів складається комунікаційний процес

– зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передача, декодування;

– збори, наради, ділові бесіди та переговори, телефонні розмови тощо;

+ відправник, повідомлення, канал передавання інформації, одержувач;

– жодна з відповідей не вірна.

 

Що означає зворотний зв’язок в  комунікативному процесі?

+ повідомлення-відповідь групи або партнера на чиїсь дії чи поведінку;

– розшифрування символів відправника мовою одержувача інформації;

– форма взаємозв’язку між передавачем і приймачем, що містить послання;

– забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийняття рішень.

 

Що розуміють під «шумом» в комунікаційному процесі?

– усе те, що вносить помилки в економічну та правову інформацію;

– усе те, що вносить зміни та корективи в найбільш актуальну інформацію;

+ те, що спотворює зміст та створює перешкоди на шляху обміну інформації;

– усе те, що заважає якісно обробляти масив інформації.

 

Що належить до переліку невербальних комунікацій в менеджменті?

– бесіда, письмове повідомлення, слухання, читання.

– мова, рухи тіла, фізичне середовище, співбесіда.

+ жести, рухи, міміка, інтонація, мовчання, вираз очей.

– жести, міміка, позування, вимова, листування.

 

Які види об’єднань працівників створюються за волею керівництва для організації виробничого процесу?

+ формальні групи;

– згуртовані команди;

– неформальні групи;

– первинні трудові колективи.

 

Які стадії притаманні процесу розвитку групи?

– утворення номінальної групи, асоціації, кооперації трудового колективу;

– знайомство, адаптація, групова збалансованість, нормальне функціонування;

– формування номінальної групи, активного ядра, виникнення лідера, досягнення зрілості;

+ формування, психологічна напруженість, нормалізація, інтеграція діяльності.

 

Які причини найчастіше призводять до виникнення неформальної групи?

– почуття причетності, потреба у допомозі;

– спільні інтереси;

– потреба в спілкуванні, симпатії, антипатії;

+ всі перераховані тут.

 

Які є основні типи керівників в менеджменті за їх відносинами з підлеглими?

– автократичний,  демократичний та бюрократичний;

+ автократичний, демократичний та колегіальний;

– жорсткий, середній та м’який, ;

– тренер, координатор, зв’язківець.

 

Яким чином і за допомогою чого здійснюється керівництво організацією?

– за допомогою комунікацій та методів менеджменту;

+ за допомогою функцій, методів менеджменту, комунікацій тощо;

– шляхом прийняття управлінських рішень;

– за допомогою методів менеджменту.

 

Що представляє собою влада в менеджменті?

– здатність захищати себе від зовнішніх впливів;

+ реальна можливість впливати на поведінку інших осіб та змінювати її у визначеному напрямі;

– можливість особи втручатися в будь-який процес в управлінні організацією;

– право керівників контролювати і втручатися в приватне життя підлеглих.

 

Що представляє собою влада, що базується на засадах примушування?

– вплив на персонал через винагороду;

– вплив на керівників підрозділів через моральне стимулювання;

+ вплив на працівників через страх бути покараними;

– вплив на персонал, через моральне і матеріальне стимулювання.

 

На чому базується законна влада в менеджменті?

– на традиціях, яких дотримуються менеджери;

+ на традиціях, що здатні задовольнити потребу виконавця в захищеності і приналежності;

– на професійних здібностях керівників та найбільш компетентних працівників організації;

– на знаннях найбільш кваліфікованих працівників організації.

 

На чому ґрунтується еталонна влада в менеджменті?

– на засадах примушування через страх працівників бути покараними;

+ на силі особистих якостей або здібностей лідера;

– на традиціях, що здатні задовольнити потребу виконавця в захищеності і приналежності;

– на моральних якостях лідера.

 

На які дві групи поділяються наслідки розв’язання конфліктів в організації?

– функціональні та лінійні;

+ конструктивні та деструктивні;

– гармонійні та дисгармонійні;

– позитивні та негативні.

 

Які конфлікти вважаються конструктивними (функціональними)?

– в яких конфліктуючі сторони контролюють свої дії, при цьому можуть вийти за межі етичних норм;

– в яких конфліктуючі сторони логічно переконують одна одну конфлікт вирішується на стадії конфліктної ситуації;

+ що призводять до покращення діяльності організації та в яких конфліктуючі сторони не виходять за межі етичних норм;

– в яких конфліктуючі сторони не виходять за межі етичних норм та переконливих аргументів .

 

Від чого залежить розвиток конфлікту в організації?

– від кількості учасників;

– від своєчасного та правильного оцінювання стану конфлікту;

– від стану розвитку конфлікту;

+ від вміння керівника організації попереджати виникнення конфліктів.

 

Які є причини виникнення конфліктів?

– обмеженість ресурсів, взаємозалежність завдань, розбіжності у цілях;

– відмінності в уявленнях та цінностях, емоційні відмінності у психіці індивідів;

– недостатність інформації та незадовільні комунікації всередині чи поза організацією

+ всі відповіді є правильними.

 

На які дві групи поділяються всі методи розв’язання конфліктів?

– функціональні та дисфункціональні ;

+ структурні та міжособистісні;

– соціально-психологічні та експертні;

– управлінські та виробничі.

 

Які методи управління конфліктною ситуацією належать до структурних?

– координаційні та інтеграційні механізми, чіткий розподіл завдань серед виконавців, використання системи матеріальної мотивації;

– ухилення, згладжування, примушування, компроміс, вирішення проблеми;

+ роз’яснення вимог до праці, координаційні та інтеграційні механізми, визначення загальноорганізаційних цілей, використання винагород;

– економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні, методи групового аналізу та контролю.

 

Що відображають матеріальні елементи культури організації?

+ культуру виробництва і культуру менеджменту;

– культуру працівників і організаційний клімат;

– організаційну та управлінську структуру;

– соціально-психологічний клімат і світогляд працівників.

 

Що є основними складовими культури менеджменту?

– культура документації управлінської діяльності, культура керівників та спеціалістів;

+ культура управлінського персоналу, організації управлінської праці та документації управлінської діяльності;

– культура управлінського персоналу, культура виробничого персоналу, культура міжособистісного спілкування;

– культура організації управлінської діяльності, культура умов праці.

 

За допомогою яких показників (норм) можна оцінити рівень культури менеджменту?

– технічні, технологічні, виробничі, економічні, соціальні;

+ моральні, юридичні, економічні, організаційні, технічні, естетичні;

– морально-етичні, екологічні, організаційно-технічні, правові;

– відсутня правильна відповідь.

 

Що означає поняття «ефективність»?

– безперервне підвищення рівня прибутковості підприємства;

– стабільність роботи трудового колективу підприємства та нарощування обсягів діяльності;

– досягнення цілей організації у найкоротший період часу та з економією матеріальних ресурсів;

+ загальний результат, наслідок дій, реалізованих у процесі управління процесом функціонування організації.

 

Що є основним результатом (ефектом) виробничо-господарської та управлінської діяльності підприємства?

+ прибуток;

– товарооборот (обсяг виробництва);

– собівартість виробництва продукції;

– операційні витрати.

 

За яким основним показником можна оцінити ефективність діяльності рекламної компанії?

– процент зростання ціни на продукцію, запропонованої до продажу;

+ співвідношення збільшення доходів від продажу продукції з витратами на рекламу;

– процент зростання кількості проданої продукції;

– зростання частки ринку підприємства.

Написати коментар:

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *