Пишеш сам? Готові роботи дешево:
Останні додані готові роботи

Контрольна робота

з дисципліни „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Варiант № 2

ЗМІСТ

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА……….3

1.1. ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ…………3

1.2. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА………….6

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА………….10

Завдання 1 …………….10

На підставі вихідних даних таблиці 2.1:

–  згрупувати господарські засоби ТзОВ „Грант” на необоротні та оборотні (окремо виділити грошові кошти), а джерела їх формування – на джерела власних і залучених засобів;

–  скласти баланс ТзОВ „Грант” на 31.12 ц.р.

Таблиця 2.1 – Склад та джерела господарських засобів ТзОВ „Грант” на 31.12 ц.р.

Назва рахунку Сума, грн.
1 Виробничі запаси 1744
2 Статутний капітал 11600
3 Незавершене виробництво 10256
4 Короткострокові кредити банку 10000
5 Готова продукція 12000
6 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 5000
7 Поточні фінансові інвестиції 10400
8 Заборгованість з оплати праці 3200
9 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3800
10 Пайовий капітал 40000
11 Цільове фінансування 10000
12 Короткострокові кредити банків 2080
13 Залишкова вартість необоротних активів 19000
14 Товари 6650
15 Інші довгострокові зобов’язання 480
16 Дебіторська заборгованість 6910
17 МШП 1200
18 Інші необоротні малоцінні активи 8000

1) згрупувати господарські засоби ТзОВ „Грант” на необоротні та оборотні (окремо виділити грошові кошти), а джерела їх формування – на джерела власних і залучених засобів;

2) скласти баланс ТзОВ „Грант” на 31.12 ц.р.

Завдання 2 ……………..12

На підставі вихідних даних таблиць 2.4 – 2.8:

– в журналі реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків та невідомі суми;

– відкрити синтетичні та аналітичні рахунки, відобразити початкові залишки, рознести господарські операції та визначити дебітові та кредитові оборотні кінцеві залишки;

–  скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках;

–  скласти баланс ДП „Мальва” на 31-ше січня ц.р.

Таблиця 2.4 – Баланс ДП „Мальва” на 31-ше грудня м.р.

Статті активу Сума, грн. Статті пасиву Сума, грн.
Основні засоби (10) 67050 Статутний капітал (40) 93000
Сировина й матеріали (201) 24600 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44) 560
Каса (30) 75 Короткострокові позики (60) 3000
Рахунки в банках (31) 12600 Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63) 3140
Рахунки з підзвітними особами (372) 25 Розрахунки з оплати праці (66) 4650
Разом 104350 Разом 104350

Таблиця 2.5 – Відомість залишків по субрахунку 201 „Сировина й матеріали” на 31 грудня м.р.

Найменування матеріалу Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
1 2 3 4 5
1 Свинцева смужка т 20 560-00 11200
2 Дріт мідний 2 мм т 15 700-00 10500
3 Обмотувальна
1 2 3 4 5
нитка кг 700 2-50 1750
4 Дріт алюмінієвий 3 мм т 4,6 250-00 1150
Разом 24600

Таблиця 2.6 – Відомість залишків по субрахунку 372 „Розрахунки з підзвітними особами” на 31 грудня м.р.

Посада, прізвище та ініціали підзвітної особи Сума, грн.
1 Зав. господарством Федоренко Ф.О. 25
Разом 25

Таблиця 2.7 – Відомість залишків по рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками” на 31 грудня м.р.

Назва постачальника Сума, грн.
1 Металозбут 2000
2 СП „Червона квітка” 640
3 Житомиренерго 500
Разом 3140

Таблиця 2.8 – Реєстр господарських операцій ДП „Мальва” за січень ц.р.

Зміст господарської операції Сума, грн.
часткова загальна
1 2 3
1 Перераховано в погашення заборгованості Металозбуту 2000
2 Прийнято на склад:

– свинцеву смужку 2 т за ціною 560 грн.

?
1 2 3
– дріт мідний 2 мм 3 т за ціною 700 грн. ? ?
3 Сплачено зав. господарством Федоренко Ф.О. за плакати з техніки безпеки для обмотувального цеху 10
4 Відпущено зі складу у виробництво:

– свинцеву смужку 1.5 т за ціною 560 грн.

– дріт мідний 6 т за ціною 700 грн.

– обмотувальну нитку 200 кг за ціною 2.50 грн.

?

?

?

?
5 Одержано з поточного рахунку готівку для виплати заробітної плати 4650
6 Видано заробітну плату робітникам  і службовцям 4650
7 Оприбутковано на склад обмотувальну нитку 300 кг за ціною 2.50 грн. ?
8 Повернуто в касу зав. господарством Федоренко Ф.О. залишок підзвітних сум 15
9 Відпущено зі складу у виробництво:

– дріт алюмінієвий 3 мм 2 т за ціною 250.00 грн.

– обмотувальну нитку 150 кг за ціною 2.50 грн.

– свинцеву смужку 0.5 т за ціною 560.00 грн.

?

?

?

?
10 Видано готівку під звіт начальнику цеху Толкаченко Т.О. на господарські потреби 50
11 Перераховано з поточного рахунку постачальникам:

– СП „Червона квітка”

– Житомиренерго

?

?

?
12 Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку 4000
1 2 3
13 Прийнято на склад дріт мідний 2 мм 3.5 т за ціною 700 грн. ?

Завдання 3 ……………..23

На підставі даних відповідно до таблиці 2.17:

– визначити частку кожного із засновників у статутному капіталі;

– визначити суму всіх активів товариства на момент створення, необоротних активів, оборотних засобів, всіх активів на момент виходу учасника, власних активів на момент виходу учасника, залучених активів на момент виходу учасника, яку суму необхідно виплатити Кравчуку К.К при його виході з товариства.

Таблиця 2.17 – Опис майна ТзОВ „Промінь”

Найменування об’єкту Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн. Хто зробив внесок
1 Автогараж кв.м 80 12 960 Петрук П.К.
2 Автомобіль ВАЗ-21061, що перебував в експлуатації шт. 1 6000 6000 Макаренко М.О.
3 Машина для виготовлення формовочних матеріалів (шифр 41100) шт. 2 970 1940 Кравчук К.К.
4 Телефакс шт. 1 1300 1300 Макаренко М.О.
5 Дошки куб. м 50 8 400 Мазур М.Р.
6 Готівка грн. 1200 Мазур М.Р.
7 Готівка грн. 800 Макаренко М.О.
Разом 12600

Один із засновників – Кравчук К.К. – вирішив вийти з товариства. На цей момент товариство „Промінь” працювало і одержало прибуток в розмірі 1000 грн., заборгованість перед кредиторами склала 5000 грн.

ТЕСТИ ………………….26

1. До складу активів входять:

а) цільове фінансування;

б) дебіторська заборгованість;

в) кредити банку.

2. З нижче приведених операцій оберіть модифікацію:

а) внесено підзвітною особою в касу залишок невикористаних коштів;

б) погашено з поточного рахунку кредиторську заборгованість;

в) внесено кошти з каси на рахунок банку.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

_________________________

Формат: doc

Тип роботи: Контрольна робота

Предмет / Дисципліна: Бухгалтерський облік

Повна кількість сторінок: 27

Кількість використаної літератури: 5

Оригінальність: 84%

Країна: Україна

Рік написання: 2006

Ціна: 5 $ (можлива купівля частинами)

Купити дану готову роботу

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *