Вважають, що серед багатьох економічних дисциплін бухгалтерський облік – на першому місці. Володіти системою бухгалтерського обліку – означає вміти компактно й логічно, тобто спеціальною бухгалтерською мовою, писати історію бізнесу.

Наука – це те, що людська свідомість може зрозуміти і використовувати в даний момент.

Теорія бухгалтерського обліку є наукою про завдання, предмет, метод, техніку форми й організацію бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік – це один з деяких предметів, що не має власної, чітко розробленої теорії, становлення і розвиток якого дуже довгий час базувався тільки на практичному досвіді.

Теорії бухгалтерського обліку, яку можна назвати наукою, менше двохсот років.

Якісних змін бухгалтерський облік зазнав впродовж 20 ст., коли відбувся науково-технологічний стрибок в розвитку продуктивних сил, надзвичайно ускладнився механізм ринкової економіки, почалась глобалізація світових економічних відносин.

В бухгалтерському обліку виникають нові об’єкти обліку і змінюються підходи до обліку традиційних об’єктів, ускладнюються методи оцінки об’єктів обліку, бухгалтерський облік дедалі більше перетворюється з реєстратора господарських операцій на інструмент прогнозування наслідків управлінських рішень, постає питання гармонізації (тобто, узгодженості, сполучуваності) процедур бухгалтерського обліку в різних країнах.

Світові тенденції в розвитку бухгалтерського обліку не оминули Україну, яка з 01.01.2000 року реформувала систему бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Метою реформування є створення системи бухгалтерського обліку, яка є адекватною потребам управління в ринковій економіці і ґрунтується на принципах, прийнятих в міжнародній практиці.

До 01.01.2000 року в Україні діяла система бухгалтерського обліку, що сформувалась за умов планової економіки виключно для задоволення інформаційних потреб держави, і яка жорстко регламентувалась від рівня первинних документів до складання звітності.

Бухгалтерський облік поділяється на два види – фінансовий та управлінський. Це переклад англійських термінів, що його деякі фахівці вважають некоректним, оскільки весь бухгалтерський облік є управлінським, бо задовольняє інформаційні потреби управління. Але на даний час усталилася саме ця термінологія.

1. Сутність фінансового обліку – формування за нормативно регламентованими методами інформації про господарську діяльність підприємства для надання її як внутрішнім ( власникам, менеджерам тощо) так і зовнішнім (інвесторам, кредиторам, покупцям, державним органам тощо) користувачам.

На підставі даних фінансового обліку за регламентованими процедурами складається офіційна, тобто яка є відкритою, фінансова звітність підприємства.

2. Сутність управлінського обліку – формування інформації про господарську діяльність підприємства, переважно про витрати на виробництво, собівартість та доходи, виключно для менеджменту даного підприємства за правилами і методами, які визначаються самим менеджментом, виходячи з управлінських потреб.

Інформація управлінського обліку є комерційною таємницею підприємства.